MIS สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-หมู่บ้านโครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-MIS แสดงช่วงอายุของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
-ยอดการจัดเก็บรายได้ OTOP เทียบกับตั้งเป้าปี 2559
-MIS แสดงระดับการศึกษาของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
-MIS สรุปผลการประเมินความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร รอบที่ 1/2559
-สรุปข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอำเภอ ตามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559
-สรุปข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอำเภอ ตามข้อมุลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559
-สรุปเทียบข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 5 ปี ตามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557-2559
-สรุปเทียบข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 3 ปี ตามข้อมุลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559
-เทียบจำนวนประชากรชาย-หญิง ที่สำรวจตามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559
-การจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์ฯ/กองทุนแม่ของแผ่นดิน/หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง