งานมาตราฐาน ลักษณะงาน/อื่นๆ งานพัฒนาชุมชน /หลักสูตร
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี จังหวัดเชียงราย
  หนังสือราชการ การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  มาตราฐานสายงานวิชาการพัฒนาชุมชน   ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
  คำบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Job Description ตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอ   ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งชำนาญการพิเศษ   รูปแบบการสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Summary Report)
  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งชำนาญการ   รูปแบบการจัดทำรายงานการพัฒนาตำบล (TDR) และ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งปฏิบัติการ   การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
    การวางแผนและการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
    การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ
  กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
  หลักสูตรการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “ระดับพออยู่ พอกินและระดับอยู่ดี กินดี”
  หลักสูตรโครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  หลักสูตร : เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
  หลักสูตรโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล
  หลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)ต้นแบบ
  แผนยุทธศาสตร์ป้องกันยาเสพติด รดับจังหวัด ประกอบกิจกรรมเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ
  หลักสูตรสัมมาชีพชุมชน อาชีพตามความต้องการของชุมชน โครงการปราชญ์ชุมชน สร้างสรรค์สัมมาชีพชุมชน