DOWNLOAD แบบฟอร์มต่างๆ

1.ข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการจัดเวทีจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท

2.ตัวอย่างแบบสรุปรายงานจำนวนครัวเรือนที่จัดเก็บข้อมูลฯ ไม่ได้

3.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต CIA (Community Information Radar Analysis)

4.เอกสารคำนวนแบบจัดเก็บข้อมูลปิดทองหลังพระโครงการภาคเกษตรและชนบท

5.แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล)

6.ตัวอย่างแบบลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 59

7.ใบสมัครการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559

8.ทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2558 จ.เชียงราย

9.แบบรายงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการฯ ปี 2559

10.แบบเสนอโครงการองค์กรสาธารณะ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาคการเกษตรและชนบท

11.ตัวอย่างแบบ ปร.4,5 แนบโครงการภาคเกษตรและชนบท

12.แบบประเมินผลการพัฒนาตนเองตามระบบ มชช. ปี 2559

13.เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ปี 2559

14.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานภาพตนเอง แผน ผล ของกลุ่มเป้าหมาย มชช.ปี2559 (ผู้นำ , กลุ่ม ,ชุมชน)

15.รายงานการประชุมกรมฯ

16. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งและบล๊อกคำสั่ง ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

17.แบบฟอร์มตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน

18.แบบฟอร์มการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

19.แบบฟอร์มการจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลเพื่อผ่านเข้า-ออกบริเวณกระทรวงมหาดไทย

20.แบบฟอร์มคำร้องขอย้าย

21.แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ

22.แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

23.แบบฟอร์มหนังสืออนุญาตโอน

24.แบบฟอร์มคำขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

25.แบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต (เฉพาะข้าราชการบำนาญ)

26.แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ

27.แบบฟอร์มรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ คช.3ส. (สำหรับระดับ 9-11)

28.แบบฟอร์มรายงานบำเหน็จความชอบประจำปี แบบ 3 ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

29.แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่

30.แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน บำเหน็จ บำนาญ ณ ที่จ่ายให้กับสหกรณ์ ฯ

31.แบบฟอร์มคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน

32.แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

33.ดาวน์โหลด e-book เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรมการพัฒนาชุมชนและการเสริมสร้างความผาสุก

34.แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม - สัมมนา

35.ใบชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมฯ

36.ค่าการศึกษาบุตร

37.ค่ารักษาพยาบาล

38.ค่าเช่าบ้าน

39.แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ

40.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

41.สัญญายืมเงินทดรองราชการ

42.ใบมอบอำนาจ, มอบฉันทะ

43.ใบสำคัญ

44.แบบใบลา