ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ผู้บริหาร
ข้อมูลหน่วยงาน
งานนโยบายสำคัญ
คลังข้อมูลงานพัฒนาชุมชน
sitemap
Web Counter
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5501066
คน ตั้งแต่ November 2013
แจ้งข่าวร้องทุกข์
database พช.เชียงราย
ดาวน์โหลดเเบบฟอร์ม

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
KM E-Blog

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
รายการก้าวอย่างพอเพียง

Aser's Shop

ใช้ * ถ้าต้องการแสดงสินค้าทั้งหมด:
แสดงทั้งหมด ชื่อสินค้า รายละเอียดของสินค้า
[ หน้าหลัก | สินค้ามาใหม่ | สินค้ายอดนิยม | สินค้าที่มีคะแนนสูงสุด ]

ประเภทของสินค้า: หน้าแรก/สุดยอด ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี​ จังหวัดเชียงราย


แสดงขนาดเต็ม
แสดงขนาดเต็ม
ราคา: 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านดงเจริญ ตำบลห้วยง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

“ป๋างควาย” บ้านดงเจริญ มนต์เสน่ห์แห่งวิถี “อู้กำเมือง” บ้านดงเจริญ หมู่ 9 ต.หัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเยี่ยมชม สามารถติดต่อได้ที่ คุณสัมฤทธิ์ เตจะสี ประธานกลุ่มฯ โทร. 099-549-2639 หรือ คุณวินัย เครื่องชัย นายกอบต.หัวง้ม โทร. 083-321-2448 , 081-412-1575

บ้านดงเจริญถือเป็นหนึ่งในห้าของหมู่บ้านดังกล่าว สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ สร้างความโดดเด่น ของชุมชน ผนวกเข้ากับสินค้าของชุมชน สินค้า OTOP ที่มีการพัฒนา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่น นำมาต่อยอดกับหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวและบริการโดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู่บ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอาชีพและรายได้ จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การให้บริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการร่วมกันระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลังเสร็จพิธีเปิด นางภัทราวดี ปัญญาบุญนายอำเภอพาน นายยอดชาย ผ้าเจริญ พัฒนาการอำเภอพานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนป่าสักพากันเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานที่มีการจัดซุ้มจำหน่ายสินค้า OTOP ของ ชุมชนกลุ่ม OTOP หมู่บ้านบ้านดงเจริญและได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ 5 ฐาน จุดแรก การแปรรูปอาหารพื้นถิ่น จุดที่สอง กลุ่มจักรสานบ้านดงเจริญ จุดที่สามการทำของที่ระลึก จากไม้แปรรูป จุดที่สี่ ศูนย์การเรียนรู้ ปางควาย จุดที่ห้า แหล่งเรียนรู้โบราณสถานบ้านดงเจริญ “ควาย” ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่วิถีชีวิตของบ้านเรามาช้านาน โดยเฉพาะชาวนาไทยจะใช้แรงงานในการลากจูงหรือไถนา แต่ปัจจุบันจำนวนควายลดลง และมีบทบาทน้อยเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ดังนั้นจึงมีการอนุรักษ์ควายไทยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและได้สัมผัส ➡ แต่ด้วยจิตสำนึกของชาวบ้านดงเจริญ หมู่ 9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน จึงเกิดโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยตั้งกลุ่มว่า “กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (บ้านดงเจริญ)” บ้านดงเจริญ หมู่ 9 ต.หัวง้ม ซึ่งมีความโดดเด่นที่หลากหลายทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านหรือสินค้าโอทอป ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยต้นทุนทางวิถีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน *** หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีของอำเภอพาน มีการศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหัดเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จนเกิดความหลากหลายในแต่ละชุมชนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เช่น บ้านป่าสักใต้ เป็นหมู่บ้านตีมีดที่มีคุณภาพ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพตีมีดกันมากว่า 100 ปี, ปางควาย บ้านดงเจริญ ต.หัวง้ม มีควายมากสุดในเชียงรายและภาคเหนือ จำนวนกว่า 400 ตัว ทุกเช้า/เย็น ควายทั้งหมดจะเดินออกจากคอกของแต่ละบ้านเอง ข้ามสะพานไม้ไปหากินหญ้าตามทุ่งหญ้าทุ่งนา และกลับบ้านเข้าคอกเองในเวลาเย็น, บ้านโป่งแดง ต.ห้วยทรายขาว ต.ทานตะวัน เป็นชุมชนไทลื้อ มีผ้าทอมือลวดลายเฉพาะของชาติพันธ์ไทลื้อ ผลิตข้าวอินทรีย์ และอาหารไทยลื้อ, บ้านเหมืองหลวง ต.ป่าหุ่ง มีผ้าทอมือสวยงาม สินค้าเครื่องใช้ทำจากวัสดุการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตปลานิลคุณภาพ เป็นที่ตั้งของพระธาตุสามดวง, บ้านร้องหลอด ต.เมืองพาน มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือหลากหลาย เป็นที่ตั้งของวัดร้องหลอด บ้านโบราณ และจุดชมวิวภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การบันทึกภาพ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอ.พานอีกหลายแห่ง อ.พานจึงไม่ได้เป็นแค่เมืองผ่าน แต่เป็นเมืองน่าเที่ยวที่ต้องมาเยือน

วางจำหน่ายเมื่อ: 21-01-2019 ครั้งที่สั่งซื้อ: 248 คะแนนที่ได้รับ: 6.0 (1 ลงคะแนน)
ให้คะแนนสินค้า | รายละเอียดเพิ่มเติม
สินค้าในประเภทเดียวกัน:

OTOPนวัต​วิถี​บ้านห้วยน้ำกืน​ ม.13 ต.แม่​เจดีย์​ อ.เวียงป่าเป้า​ จ.เชียงราย​ - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านผาฮี้ อำเภอแม่สาย ​ จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถี​บ้านหนองหม้อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)

ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านปางปอ อ.เวียงแก่น​ จังหวัดเชียงราย - 1000.00 ฿ (บาท)


รายละเอียดของสินค้า: ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัต​วิถีบ้านดงเจริญ ตำบลห้วยง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


[ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินค้า ]


ทั้งหมด 0 ข้อคิดเห็นต่างๆCDD Clock
ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

ผลการประเมินความผาสุกรอบ1/59
Link น่าสนใจ
พัฒนาชุมชนใสสะอาด
ห้องสมุดเฝ้าระวัง
ระบบรับ ส่งงาน
ข้อมูลสำคัญ งาน พช.เชียงราย
ระบบรายงาน online
ค้นหา


Talk with Us

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ข้อมูล MIS เพื่อการบริหาร

แหล่งที่มา: IT TEAM พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
Member Log in
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: ukygi
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 228

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 48
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 48
ลิงค์ภายใน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
Email : maekine@hotmail.com

Themes by websurin