จำนวนประชากรที่สำรวจตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ทั้งหมด 706,140 คน