สรุปข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอำเภอ ตามข้อมุลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559

อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเชียงแสน คือ 135,277 บาท
อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุด คือ อำเภอป่าแดด คือ 64,098 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัดเชียงราย ตามข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 คือ 90,347 บาท
กราฟสีแดง เเสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่ถึง 80,000 บาท ได้เเก่ อำเภอป่าแดด เทิง พญาเม็งราย และเเม่สาย

***หมายเหตุ*** อำเภอที่ไม่มีเขตเมือง คือ แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เวียงแก่น