สรุปข้อมูลเทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 5 ปี ตามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555-2559

กราฟ เเสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จาปี 2555-2559 มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่อง