สรุปข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอำเภอ ตามข้อมุลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559

อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากที่สุด ได้แก่ อำเภอแม่สาย คือ 93,014 บาท
อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุด คือ อำเภอแม่ฟ้าหลวง คือ 45,937 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของจังหวัดเชียงราย ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2559 คือ 60,781 บาท
กราฟสีแดง เเสดงรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่ถึง 60,000 บาท ได้เเก่ อำเภอเวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เวียงแก่น และเเม่ฟ้าหลว

*** ข้อมูลที่สำรวจ 240,807 ครัวเรือน ประชาร 706,140 คน เป็นชาย 349,345 คน หญิง 356,795 คน