สรุปผลการประเมินความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร รอบการประเมินที่ 1/2559

ปัจจัยความผาสุกที่มีระดับต่ำ(กราฟสีเเดง)
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเเก้ไขปัญหา
ปัจจัยที่ 1 สุขภาพกาย

1.การตรวจสุขภาพประจำปี
2.กิจกรรม 5 ส (ลดฝุ่นละออง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
)

 

ปัจจัยที่ 2 สมดุลเวลาการทำงาน

3.จัดมุมลูกหลานภายในสำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปัจจัยที่ 3 สวัสดิการ

4.กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ข้าชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
5.การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่เมื่อประสบภัย
6.การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการ online report premium :OR เพื่อสร้างเเรงจูงใจในการทำงาน