ห้องสมุดเฝ้าระวัง สนับสนุนการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

E-book นี้ สามารถอ่านในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
นับตั้งเเต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 4543 ราย

ห้องสมุดการเงิน ห้องสมุดสารบรรณ/อื่นๆ ห้องสมุดงานพัฒนาชุมชน /หลักสูตร
สรุประเบียบฯ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ การเดินทางไปราชการ การบริหารงานของส่วนราชการ เเละค่าเบี้ยประชุม การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี จังหวัดเชียงราย
คู่มือการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   หนังสือราชการ การดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ตัวอย่างการขออนุมัติโครงการฯ   มาตราฐานสายงานวิชาการพัฒนาชุมชน   ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
ตัวอย่างรายงานขอซื้อน้ำมัน   คำบรรยายลักษณะงานเชิงกลยุทธ์ Strategic Job Description ตำเเหน่งพัฒนาการอำเภอ   ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างรายงานขอซื้อต่างๆ   การวางเเผนการฝึกอบรม (โดย พจ.)   รูปแบบการสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (Summary Report)
ตัวอย่างรายงานขอจ้างต่างๆ   มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งชำนาญการพิเศษ   รูปแบบการจัดทำรายงานการพัฒนาตำบล (TDR) และ รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR)
  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งชำนาญการ   การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
  มาตรฐานกําหนดตําแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหน่งปฏิบัติการ   การวางแผนและการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
      การขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ
    กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

 

เข้าร่วมเเสดงความเห็นในการเข้าอ่านเอกสาร

ท่านได้อ่านเอกสารเรื่องนี้เเล้ว มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร

อ่านเเล้ว มีความเข้าใจดีเเละเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 83.2 %
อ่านเเล้ว มีความเข้าใจพอสมควรเเละน่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 10.4 %
อ่านเเล้ว ยังไม่ค่อยเข้าใจ ต้องอ่านอีกรอบ 4.8 %
อ่านเเล้ว ไม่เข้าใจเลยเเละไม่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงาน 0.8 %
อืนๆ 0.8 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 250 คน