กราฟเทียบช่วงอายุข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

อายุ 26-30 ปี 0.95 %
อายุ 31-35 ปี 11.43 %
อายุ 36-40 ปี 10.48 %
อายุ 41-45 ปี 14.29 %
อายุ 46-50 ปี 20.95 %
อายุ 51-55 ปี 25.71 %
อายุ 56-60 ปี 16.19 %

ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 105 คน