กราฟเปรียบเทียบช่วงอายุข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

ประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)3คน 2.86 %
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 65 คน 61.9 %
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 37 คน 35.24 %

ระดับการศึกษาข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายทั้งหมด 105 คน