รายชื่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ VDR เเละ TDR ปี 2559

ลำดับ อำเภอ เป้าหมาย VDR หมู่่ที่ ตำบล เป้าหมาย TDR
1 เมืองเชียงราย โป่งสลี 3 สันทราย ห้วยสัก
2 เวียงชัย เวียงแก้ว 2 เมืองชุม เวียงชัย
3 เชียงของ ทุ่งดุก 4 เวียง เวียง
4 เทิง ม่อนหินแก้ว 10 ศรีดอนไชย ศรีดอนไชย
5 พาน ป่าแดง 6 หัวง้ม หัวง้ม
6 ป่าแดด วังน้อย 5 สันมะค่า สันมะค่า
7 แม่จัน ป่าห้า 6 ป่าซาง ป่าซาง
8 เชียงแสน ท่าขันทอง 3 บ้านแซว บ้านแซว
9 แม่สาย ท่าศาลา 7 ศรีเมืองชุม ศรีเมืองชุม
10 แม่สรวย หล่ายลาว 12 ท่าก๊อ แม่สรวย
11 เวียงป่าเป้า ดงหล่ายหน้า 7 เวียง เวียง
12 พญาเม็งราย สันสะอาด 4 ไม้ยา ไม้ยา
13 เวียงแก่น ขวากเหนือ 5 ท่าข้าม ท่าข้าม
14 ขุนตาล ต้าหัวฝาย 3 ต้า ต้า
15 แม่ฟ้าหลวง นาโด่ 20 แม่สลองใน เทอดไทย
16 แม่ลาว ดงมะเฟือง 9 จอมหมอกแก้ว จอมหมอกแก้ว
17 เวียงเชียงรุ้ง ใหม่ร่องหวาย 11 ดงมหาวัน ดงมหาวัน
18 ดอยหลวง แม่เลียบ 2 โชคชัย หนองป่าก่อ