รายชื่อตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย-คนไทยยิ้มได้ ของจังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อตลาด สถานที่ อำเภอ จังหวัด ประเภท วันที่จัด หน่วยงาน
1 ตลาดนัดชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต้า ขุนตาล เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พฤหัสบดี เทศบาล
2 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ เชียงของ เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ ศุกร์ อำเภอ
3 ตลาดนัดชุมชน เทศบาล เชียงแสน เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ เสาร์ เทศบาล
4 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ ดอยหลวง เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พุธ อำเภอ
5 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ เทิง เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พฤหัสบดี เทศบาล
6 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด ป่าแดด เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล
7 ตลาดนัดชุมชน เทศบาล พญาเม็งราย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล
8 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอพาน พาน เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พุธ อำเภอ
9 ตลาดค่ายเม็งราย ค่ายเม็งรายมหาราช เมืองเชียงราย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ ศุกร์ จทบ.ชร., พช. และ กษ.
10 ถนนคนม่วน ถนนสันโค้งน้อย เมืองเชียงราย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อาทิตย์ ชุมชน และ อบจ.เชียงราย
11 ถนนคนเดิน ถนนธนาลัย เมืองเชียงราย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ เสาร์ เทศบาลนครเชียงราย
12 ถนนคนดอย ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน แม่จัน เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ ศุกร์ เทศบาล
13 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พุธ อำเภอ
14 ตลาดนัดชุมชน เทศบาล แม่ลาว เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล
15 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ แม่สรวย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล
16 ตลาดนัดชุมชนดอยเวา เทศบาล แม่สาย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อาทิตย์ เทศบาล
17 ตลาดนัดชุมชน ที่สาธารณะ เวียงแก่น เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พุธ เทศบาล
18 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ เวียงชัย เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล
19 ตลาดนัดชุมชน หน้าที่ว่าการอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ พุธ อำเภอ
20 ตลาดนัดชุมชน เทศบาล เวียงป่าเป้า เชียงราย จัดทุกสัปดาห์ อังคาร เทศบาล

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย