ภาพรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบ จังหวัดเชียงราย

ที่ อำเภอ จำนวนหมู่บ้าน ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 รวม คิดเป็นเปอร์เซนต์
เมืองเชียงราย 209 1 1 2 1 1 1 2 3 12 5.7416267942584
เวียงชัย 69 0 1 2 1 1 1 2 1 9 13.04347826087
เชียงของ 88 0 1 2 1 1 1 2 1 9 10.227272727273
เทิง 148 0 1 2 1 1 1 2 3 11 7.4324324324324
พาน 232 0 1 2 1 1 1 3 4 13 5.6034482758621
ป่าแดด 28 0 1 2 1 1 1 2 0 8 28.571428571429
แม่จัน 103 0 1 2 1 1 1 2 2 10 9.7087378640777
เชียงแสน 70 0 1 2 1 1 1 2 0 8 11.428571428571
แม่สาย 78 0 1 2 1 1 1 2 2 10 12.820512820513
แม่สรวย 120 0 1 2 1 1 1 2 0 8 6.6666666666667
เวียงป่าเป้า 91 1 1 2 1 1 1 2 0 9 9.8901098901099
พญาเม็งราย 69 0 1 2 1 1 1 2 1 9 13.04347826087
เวียงแก่น 41 0 1 2 1 1 1 2 0 8 19.512195121951
ขุนตาล 54 0 1 2 1 1 1 2 1 9 16.666666666667
แม่ฟ้าหลวง 76 0 1 2 1 1 1 2 0 8 10.526315789474
แม่ลาว 54 1 1 2 1 1 1 2 0 9 16.666666666667
เวียงเชียงรุ้ง 41 0 1 2 1 1 1 2 0 8 19.512195121951
ดอยหลวง 33 0 1 2 1 1 1 2 0 8 24.242424242424


ดูรายชื่อหมู่บ้านเพิ่มเติม

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย