รายชื่อปราชญ์ชุมชนของจังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน อำเภอ ปราชญ์ด้าน
1 นายศิลปพงศ์  รีรักษ์ 75 9 ป่าอ้อดอนชัย แม่จัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2 ร.ต.ขจร    วงศ์สุภา 14 3 สันทราย ดอยหลวง เศรษฐกิจพอเพียง
3 นายกมล   อภิธนัง 185/1 10 นางแล เมือง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4 นางดาวเรือง    เตจ๊ะสุวรรณ์ 156 6 ห้วยสัก ขุนตาล บริหารจัดการชุมชน
5 นายจำรัส    ไชยชมภู 8 สันทราย เวียงป่าเป้า ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
6 นางสุมาลี   ปัญญาอมรวิวัฒน์ 123 1 ริมกก แม่สาย สวัสดิการชุมชน
7 นายสิริวัฑน์    เธียรปัญญา 423/5 - เวียง เทศบาลนคร OTOP
8 นางเพลินจิตต์    ศรีบุรี 211 3 ท่าสุด เวียงชัย การพัฒนาสตรี
9 นายสวาท  นิลสวิท 188 4 ดอนศิลา แม่สรวย ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
10 น.ส.รัตติมา  ใจชื่น 198 10 เมืองชุม เวียงแก่น OTOP
11 นายสงวนชัย  เหลาประเสริฐ 123 1 ริมกก เชียงของ เศรษฐกิจพอเพียง
12 นายเพิ่มพูล  ไชยชมภู 113/20 - เวียงชัย แม่ฟ้าหลวง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
13 นางศรีแก้ว  สมวัน 37 9 ดอนศิลา ป่าแดด บริหารจัดการชุมชน
14 ส.อ.หญิงสุกานดา  ศรีวิชัย 186 5 เวียงเหนือ แม่ลาว ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
15 นายดวงจันทร์  จันคำ 31 9 เมืองชุม เทิง กองทุนแม่ของแผ่นดิน
16 น.ส.ธนพร  มูลละ 13 11 เมืองชุม เชียงแสน OTOP
17 นางอำพร  จันคำ 31 9 เมืองชุม เวียงเชียงรุ้ง การพัฒนาสตรี
18 นายจำรัส คำแก่น 29 4 บัวสลี พญาเม็งราย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
19 นายบุญผาย สลีสองสม 99 4 บัวสลี พาน เศรษฐกิจพอเพียง
20 นายจักรพันธ์  คำแก่น 150 4 บัวสลี ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
21 น.ส.ประวิชญา  ปัญญาช่วย 184 5 จอมหมอกแก้ว บริหารจัดการชุมชน
22 นายศักด์ชัย  อินยะพรม 146 4 บัวสลี กองทุนแม่ของแผ่นดิน
23 นางมาลี  ยัญศรี 1 สันติสุข การพัฒนาสตรี
24 นายวีรชาติ   เตจ๊ะน้อย 209 14 ม่วงคำ เศรษฐกิจพอเพียง
25 นายจ๋อมแปง  ตาสาย 233 7 เวียงห้าว ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
26 นางฝนทอง    ภูมิประเทศ 28 18 เมืองพาน บริหารจัดการชุมชน
27 นายธีรพงศ์   วันงาม 12 5 สันติสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
28 นายประเสริฐ  มหิทธิ 142 2 ดอยงาม กองทุนแม่ของแผ่นดิน
29 นางสาวจรรยารักษ์  นรรัตน์ 121 10 แม่เย็น การพัฒนาสตรี
30 น.ส.นันท์วลิน  จอมสว่าง 189 6 ป่าแดด ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
31 นายประพันธ์   แก้วมณี 191 6 ป่าแดด เศรษฐกิจพอเพียง
32 นายทวีฤทธิ์   ไชยรังษี 14 6 ป่าแดด ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
33 นายสมศักดิ์   ธรรมสิทธิ์ 126 12 แม่สรวย บริหารจัดการชุมชน
34 นายเสวียน   อินทวี 77 2 แม่พริก ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
35 นายสามารถ   สุนันต๊ะ 295 2 ท่าก๊อ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
36 นายถนอม  วงค์รักษาศีล 44 2 บ้านโป่ง การบริหารจัดการชุมชน
37 ด.ต.รัฐกรณ์  ทะนุก้ำ 69/1 2 บ้านโป่ง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
38 นายเลอสันต์ บุญเลิศ 77 4 ป่างิ้ว เศรษฐกิจพอเพียง
39 นายมา  วงศ์ทรายคำ 174 3 แม่เจดีย์ใหม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
40 นายสันต์ณรงค์  วีระชาติ 201 7 เวียงกาหลง บริหารจัดการชุมชน
41 นายบรรจง  ยาสมุทร 114 5 บ้านโป่ง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
42 นายสุบิน  แสงมณี 49 6 แม่เจดีย์ใหม่ สวัสดิการชุมชน
43 นางสาวณีรณุช พรมเทศ 88/1 6 เวียงกาหลง การพัฒนาสตรี
44 นายสิงห์แก้ว  ใจแก้ว 1 7 สันมะค่า เศรษฐกิจพอเพียง
45 นางมาลี  เนื่องพืช 66 2 โรงช้าง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
46 นายวีรพงษ์   วงศ์พิชัย 81 8 โรงช้าง บริหารจัดการชุมชน
47 นายมานพ   ชัยบัวคำ 122 11 โรงช้าง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
48 นายประทีป  อริยะกอง 30 4 ศรีโพธิ์เงิน OTOP
49 นายณรงค์  ราชเปียง 98 9 เชี่ยงเคี่ยน การบริหารจัดการชุมชน
50 นายจันติ๊บ  ค้ากำยาน 60 3 แม่ลอย กองทุนแม่ของแผ่นดิน
51 นางฐิตาภา  สุเดชมารค 41 20 เวียง การพัฒนาสตรี
52 นายพัชรพล  ตาหล้า 26 13 หงาว เศรษฐกิจพอเพียง
53 ร.ต.ต.สุวิทย์  กาศอุดม 74 7 สันทรายงาม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
54 นายบุญมี  ใจอ้าย 112 4 เชียงเคียน บริหารจัดการชุมชน
55 นางเปรียวจันทร์  ต๊ะต้นยาง 119 9 เชียงเคี่ยน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
56 นายภาณุภาค ยอดพังเทียม 190 3 สันทรายงาม สวัสดิการชุมชน
57 นายสุรชัย  เกียรติไพรยศ 60 15 ตับเต่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน
58 นายประจันทร์  กันทะสอน 11 3 ครึ่ง การบริหารจัดการชุมชน
59 นายสังวาลย์  พงศ์ไกรสิทธิ์ 142/7 13 ห้วยซ้อ เศรษฐกิจพอเพียง
60 นายภูธิชย์  ทะชัย 42426 10 ครึ่ง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
61 นายนิกร   คำสอาด 2 1 สถาน บริหารจัดการชุมชน
62 นายสมเพชร  ทะชัย 42514 3 ครึ่ง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
63 นายสุนทร    พรมโลกา 65 3 ยองฮอม เศรษฐกิจพอเพียง
64 นางแสงหล้า   บุญมา 75 5 ขุนตาล เศรษฐกิจพอเพียง
65 นายอุดม    ฟูเจริญ 86 20 ต้า ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
66 นายสมิง    ตาสิทธิ์  153 7 ต้า บริหารจัดการชุมชน
67 นายเจริญ  ตระการฤทธิ์ 27 2 ป่าตาล ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
68 นางราตรี  จันริยา  181 3 ยองฮอม OTOP
69 นายบุญเป็ง  จันต๊ะภา 169 6 ไม้ยา เศรษฐกิจพอเพียง
70 น.ส.ขนิษฐา  มะโนสมบัติ 104 4 เม็งราย เศรษฐกิจพอเพียง
71 นางผล  วงศ์ศรีดา 113 4 ไม้ยา เศรษฐกิจพอเพียง
72 นายสวิล  ยืนหมั้น  29 15 แม่เปา ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
73 นายสุนทร  ทนดี 1 6 ตาดควัน บริหารจัดการชุมชน
74 นายสมจิตร  ธิการ 146/6 6 ตาดควัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
75 นายอุดม   จันทร์ต๊ะวงค์ 1/1. 14 แม่เปา กองทุนแม่ของแผ่นดิน
76 นางชมัญภรณ์  ภูรักษา 58 15 ไม้ยา OTOP
77 นางอัมพร สมยอง 985 2 เม็งราย การพัฒนาสตรี
78 นายสนิท  ถ่อแก้ว 24 11 ดงมหาวัน สวัสดิการชุมชน
79 นายสิงห์คำ  วันดี 94 3 ทุ่งก่อ เศรษฐกิจพอเพียง
80 นางนิรภัฎ จันทะนาม  132 11 ดงมหาวัน ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
81 นายเชิดชัย   แสงสุข 155 2 ทุ่งก่อ บริหารจัดการชุมชน
82 นายสมัย  สาวงษา 4 3 ดงมหาวัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
83 น.ส.หทัยรัตน์  มูลสานต์ 219 5 ทุ่งก่อ OTOP
84 นางศรีวรรณ  นุกาศ 142 5 ดงมหาวัน การพัฒนาสตรี
85 นายสายัณห์  ย่องเส้ง 46 3 ปอ เศรษฐกิจพอเพียง
86 นายเจษฎา  อินเทพ 106/3 3 หล่ายงาว ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
87 นายเกษม  นันไชย 91 1 ม่วงยาย บริหารจัดการชุมชน
88 นายเกาเจียว ฝุหว้า 25 4 ปอ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
89 นางมณีจันทร์ สิงห์อาจ 58/3 2 ม่วงยาย การพัฒนาสตรี
90 นายอินผ่อง  แก้วดำ 440 1 บ้านหวัง เศรษฐกิจพอเพียง
91 นายประสิทธิ์   สุพันธ์  157 1 เวียง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
92 นายสมบูรณ์  ราชคม 382 9 ศรีดอนมูล บริหารจัดการชุมชน
93 นางมุกดา  เกษรพรม 60/1 3 โยนก ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
94 นายกิตชนพงศ์  อินต๊ะมูล 345 9 ศรีดอนมูล กองทุนแม่ของแผ่นดิน
95 นางนิธี  สุธรรมรักษ์ 109 2 แม่ไร่ OTOP
96 นายศุภกิจ  นวนพนัส 177 8 สันทราย เศรษฐกิจพอเพียง
97 นายสัมพันธ์  ก๊อใจ 42397 4 แม่คำ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
98 นายแถม  กรกฏกำจร 65 9 ป่าซาง บริหารจัดการชุมชน
99 นางมาลา  จินดาหลวง 121 14 ป่าตึง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
100 นายชูชาติ  ใชยสิทธิ์ 20 6 จอมสวรรค์ สวัสดิการชุมชน
101 นางนภาสร ทาตุการ 59/1 9 โป่งผา เศรษฐกิจพอเพียง
102 นางถนอมศรี  ไชยโย 104 6 โป่งงาม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
103 นายลพ    นาระต๊ะ 27 4 ห้วยไคร้ บริหารจัดการชุมชน
104 นางธงชัย   แอ่นฟ้า 9/1. 7 เกาะช้าง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
105 นายสุรชาติ   ขจรทวีไพศาล 1 10 เทอดไทย เศรษฐกิจพอเพียง
106 นางจินตนา    นาครวิเชตร 7 17 แม่ฟ้าหลวง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
107 นายหัตถสิทธิ์  พรมมา 68 1 แม่สลองใน บริหารจัดการชุมชน
108 นายย่ายี    มาเยอะ 614 10 เทอดไทย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
109 นายวัฒนพงษ์  อุ่นกันทา 285 2 โชคชัย เศรษฐกิจพอเพียง
110 นายอานนท์   สืบพราย 173 5 ปงน้อย ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
111 จ.ส.ต.ประสิทธิ์   ไชยอินถา 153/23 8 หนองป่าก่อ บริหารจัดการชุมชน
112 นายเด่น    ช่างขน 36 1 ปงน้อย ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
113 นายประหยัด   อินไชย  116/3 เวียง เศรษฐกิจพอเพียง
114 นายธวัช  หล้านามวงค์ 63 19 รอบเวียง กองทุนแม่ของแผ่นดิน
115 นางศศิธร ท้าวโยธา 228/1 2 รอบเวียง ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
116 นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ 39/5 14 รอบเวียง บริหารจัดการชุมชน
117 นายวิโรจน์  ชายา 32 18 รอบเวียง สวัสดิการชุมชน
118 น.ส.กองคำ  จันทน์เทพ 47 19 รอบเวียง กองทุนแม่ของแผ่นดิน

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย