ข้อมูลผลการคัดสรร OTOP ปี 2559

ที่ จังหวัด์ ประเภทผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ผู้ประกอบการ ระดับดาว
1 เชียงราย อาหาร 570100012 ไร่สุภาพภูแล สับปะรดภูแล 214 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
2 เชียงราย อาหาร 570100035 ไร่วาสนาภูแล สับปะรดสด 218 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
3 เชียงราย อาหาร 570100045 ไร่ธัญญากรณ์ สับปะรดภูแล 20 ม.18 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
4 เชียงราย อาหาร 570100049 นางสาวลดาวัลย์ รุ่งกมล (ลดาวัลย์ภูแล) สับปะรดภูแล 128 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
5 เชียงราย อาหาร 570100070 สวนประสิทธิ์ภูแล สับปะรดภูแล 38 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
6 เชียงราย อาหาร 570100087 สวนอารีรัตน์ สับปะรดภูแล 143 ม.13 ซอย2 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
7 เชียงราย อาหาร 570100091 นางรัตนาวดี รัตน (กลุ่มผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม) น้ำพริกนรกเห็ดหอม 244 ม.9 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
8 เชียงราย อาหาร 570100118 สวนจักรพงศ์ 1 (สับปะรดภูแล-นางแล) สับประรดภูแล 160 ม.13 ซอย3 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
9 เชียงราย อาหาร 570100130 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออก สับปะรดนางแล 302 ม.14 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
10 เชียงราย อาหาร 570100141 สวน ต.ตระกูล สับปะรดภูแล สับปะรดภูแลเชียงราย 184 ม.13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
11 เชียงราย อาหาร 570100231 บริษัท มูกรุ๊ป จำกัด ลิ้นจี่กวนเชียงราย ตราทริปเพิลฯ 445 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
12 เชียงราย อาหาร 570100232 บ้านผลไม้ ผลไม้อบแห้ง 232/75 ม.8 ถนนศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
13 เชียงราย อาหาร 570100234 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา สับประรดภูแล 376 ซอย3 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
14 เชียงราย อาหาร 570100242 นายศิริชัย ไชยพล สับปะรดภูแล 143 ม.18 ถนนท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
15 เชียงราย อาหาร 570100375 สวนสกลเชียงราย สับปะรดภูแล 18 ม.13 ซอย2 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
16 เชียงราย อาหาร 570100396 นายพิชิต กันทะเตียน (สวนคุณพิชิต) สับปะรดภูแล 89 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
17 เชียงราย อาหาร 570100421 สวนทวีพรรณ สับปะรดภูแล 160 ม.18 ถนนบ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
18 เชียงราย อาหาร 570100445 สวนรุ่งรัตนา สับปะรดภูแล 40 ม.13 ซอย2 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
19 เชียงราย อาหาร 570100469 หาญณรงค์ ของฝากเชียงราย สับปะรดภูแล 168 ม.13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
20 เชียงราย อาหาร 570104513 เค อาร์ เอ็ม เบเกอรี่ พันตาเค้กสับปะรดนางแล 211/2 ม.3 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
21 เชียงราย อาหาร 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง น้ำผึ้งสามกษัตริย์ 198 ม.10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 5
22 เชียงราย อาหาร 570200057 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร ข้าวสามกษัตริย์ 182 ม.1 ซอย- ถนน- ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 5
23 เชียงราย อาหาร 570500008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกลาบบ้านหนองบัวใต้ พริกลาบนายเป็ง 184 ม.20 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 5
24 เชียงราย อาหาร 570500094 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข ลำไยสีทอง 153 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 5
25 เชียงราย อาหาร 570500211 ชาวนาขาเดฟ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ปลอดสารพิษ 94 ม.4 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 5
26 เชียงราย อาหาร 570700073 บจก.มารศรีโปรดักส์ จำกัด น้ำพริกเผา 140 ม.2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
27 เชียงราย อาหาร 570700082 บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด แก้วมังกรอบแห้ง 127 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
28 เชียงราย อาหาร 570700084 นางสถาพร เพชรแก้ว ขนมปั้นสิบไส้ปลา 107 ม.1 ถนนแม่จัน - ท่าตอน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
29 เชียงราย อาหาร 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร พริกลาบสมุนไพร 20 ม.9 ซอย3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5
30 เชียงราย อาหาร 570900210 พอเพียงข้าวไทย ข้าวไรเบอร์รี่ 26 ม.4 ซอย- ถนน- ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5
31 เชียงราย อาหาร 571100089 วาสิตาฟาร์ม น้ำผึ้ง 81 ม.3 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
32 เชียงราย อาหาร 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ น้ำพริกข่าแม่สมพิศ 151 ม.1 ถนนหล่ายงาว-ห้วยลึก ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 5
33 เชียงราย เครื่องดื่ม 570100230 บ้านสวนอิงดอย ชาอู่หลง เบอร์ 12 8 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
34 เชียงราย เครื่องดื่ม 570500155 บริษัทเชียงรายโนนิ จำกัด น้ำลูกยอหมักเชียงราย 203 ม.21 ซอย7 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 5
35 เชียงราย เครื่องดื่ม 570700053 บริษัทฉุยฟงจำกัด ชาอูหลงก้านอ่อน 97 ม.8 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
36 เชียงราย เครื่องดื่ม 570700069 ชาไทยดอยธรรม ชาอู่หลงเบอร์ 12 123 ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
37 เชียงราย เครื่องดื่ม 570700076 ใบชาจรรยา ชาอู่หลงก้านอ่อน (เบอร์ 17) 286 ม.8 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
38 เชียงราย เครื่องดื่ม 570700114 นางศิรินันท์ ธนาวุฒิกร MIX FRUITS VINEGAR 145 ม.5 ซอยสันต้นแหน ซอย 9 ถนนพหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
39 เชียงราย เครื่องดื่ม 571000024 วิสาหกิจกลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง กาแฟดูเมียร์คั่ว 29 ม.3 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5
40 เชียงราย เครื่องดื่ม 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง กาแฟเม็ดคั่วเข้ม 86 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5
41 เชียงราย เครื่องดื่ม 571000035 ชามิ่งดี ชาอูหลงก้านอ่อน 15 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5
42 เชียงราย เครื่องดื่ม 571000040 นายพินิจ พิทักษ์วาวี ชาอูหลงก้านอ่อน 81 ม.1 ซอย- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5
43 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100015 บริษัท อควา ละออ จำกัด น้ำแร่เพชรสุวรรณ 164/1 ม.4 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
44 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย อูหลงอย่างดี 574 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
45 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100027 สวนในเวียง เครื่องดื่มลำไยอินทรีย์ 186/1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
46 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100043 โรงงานใบชาสยาม ชาเย็นปรุงสำเร็จชนิดผง 170 ม.8 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
47 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500013 ร้านภูมินิยมชา ชาอู่หลงเบอร์12 15 ม.8 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
48 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500016 ร้านชาหงษ์ฝู่ ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 13/3 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
49 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500018 ชานายพลต้วน ชาอูหลงก้านอ่อนแชมเปี้ยน 58 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
50 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500021 ร้านชาเหมยฟง ชาอู่หลงก้านอ่อนเบอร 25/7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
51 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500023 ร้านชาตราภูเขา ชาเขียวอินทรีย์ 63/6 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
52 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500024 ร้านชาประเสริฐ ชาอู่หลงก้านอ่อน 5/1 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
53 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500026 บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด ชาอู่หลงก้านอ่อน 5 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
54 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500029 ร้านชาฮุ่ยหยาง ชาอู่หลงก้านอ่อน 17/8 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
55 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500030 ร้านชาเหยงหงษ์ ชาอู่หลงแดง 1/8 ม.12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
56 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500033 ร้านชาจิง จิง ชาอู่หลง เบอร์ 12 419 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
57 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500034 บริษัท วังพุดตาล จำกัด ชาอู่หลงก้านอ่อน 7/1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
58 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500038 หจก.ชาหมิงหยง ชาอูหลงจิงเซียน เบอร 32/6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
59 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด ชาอู่หลงก้านอ่อนตราช 83 ม.6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
60 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500045 ร้านชาเต้อผิง ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 4/8 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
61 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500049 ร้านชาชิงหลง ชาแดง 500/1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
62 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500050 ร้านชาเย่าซิง อู่หลงชาเขียว 18/7 ม.12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
63 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500051 จตุพล ชาไทย ชาสี่ฤดู 888 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
64 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500052 ไทยสงวนใบชา ชาอู่หลงก้านอ่อน 22/3 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
65 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500053 สวนชาดอยตุง ชาต้งติ่งอู่หลง 109 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
66 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500055 ชาตราแสงอรุณ ชาชิง ชิง อู่หลง 25/3 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
67 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500069 ร้านชาหลิน ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์17 43/2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
68 เชียงราย เครื่องดื่ม 571500070 ร้านชาไทยที ชาอู่หลง เบอร์12 40 ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 5
69 เชียงราย เครื่องดื่ม 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย ชาสี่ฤดู 126 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 5
70 เชียงราย ของใช้ 570100323 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เก่า แผ่นไม้แกะสลัก 51 ม.5 ซอย10 ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
71 เชียงราย ของใช้ 570100444 กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง กรอบรูปไม้สามมิติ เคลื่อนไหวได้ 248 ม.6 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
72 เชียงราย ของใช้ 570700024 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ ผ้าปักด้วยมือ 109 ม.2 ซอย12 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
73 เชียงราย ของใช้ 570900214 นายทิม รัตนาศรีสวัสดิ์ พระพุทธรูปแกะสลักหินหยก 82 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5
74 เชียงราย ของใช้ 571600106 โกลเดนวู๊ด ขลุ่ยไม้ 100 ม.14 ซอย2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 5
75 เชียงราย สมุนไพรฯ 570900155 บ้านเภสัช สบู่น้ำผึ้ง 639 ม.1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5
76 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100181 ร้าน กระเป๋าผ้า มันตราเม กระเป๋าผ้า 139/1-2 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 5
77 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570300066 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ 181/2 ม.7 ซอย- ถนน- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 5
78 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570700035 ผาณิตบาติก ผ้าบาติก 128 ม.3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5
79 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571000030 กลุ่มณปวีณ์ แปรรูปจากผ้า เสื้อสตรี 154 ม.7 ซอย- ถนน- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 5
80 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี ผ้าขาวม้าเจ็ดสี 197 ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
81 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571100035 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลเวียง เสื้อผ้าใยบัว เสื้อเชิ้ต ชาย,หญิง 9/1 ม.5 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5
82 เชียงราย อาหาร 570100005 นายสุริยา กันทะเตียน สับปะรดภูแล 82 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
83 เชียงราย อาหาร 570100006 นางสาว มันทนา จันทร์ศรี สับปะรดภูแล 335 ม.18 ถนน- ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
84 เชียงราย อาหาร 570100007 จันทนา กันทะเตียน สัปปะรดภูแล 225 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
85 เชียงราย อาหาร 570100037 สวนภูแลโป่งพระบาท สับปะรดภูแล 151 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
86 เชียงราย อาหาร 570100040 นายปี่แก้ว กันทะเตียน สับปะรดภูแล 9 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
87 เชียงราย อาหาร 570100068 สวนกัญญารัตน์ สับปะรดภูแล 155 ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
88 เชียงราย อาหาร 570100107 นาย สุวัฒ ธรรมชัย ไร่อรพิน สับปะรดภูแล 54 ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
89 เชียงราย อาหาร 570100160 ไร่สังวาลย์ สับปะรดภูแล 4 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
90 เชียงราย อาหาร 570100194 สวนภูวารีรัตน์ สับปะรดภูแล 100 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
91 เชียงราย อาหาร 570100200 นางอัมพร กันทะเตียน ไร่น้องเกรซ สับปะรดภูแล 32 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
92 เชียงราย อาหาร 570100226 มลิวัลย์ภูแล สับปะรดภูแล 247 ม.18 ซอย6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
93 เชียงราย อาหาร 570100227 สวนเสน่ห์ (Saneh Garden) สับปะรดภูแล 175 ม.12 ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
94 เชียงราย อาหาร 570100233 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ด เห็ดหยอง 3 ม.3 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
95 เชียงราย อาหาร 570100236 ไร่ถนอมจิต สับปะรดภูแล 142 ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
96 เชียงราย อาหาร 570100238 ไร่ปุยฝ้าย สับปะรดภูแล 246 ม.14 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
97 เชียงราย อาหาร 570100305 ไร่สุนทรสับปะรดภูแล สับปะรดภูแล 3 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
98 เชียงราย อาหาร 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว ข้าวหนุกงากรอบ 94/3 ม.4 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
99 เชียงราย อาหาร 570100329 นายแสงคำ กันทะเตียน สับปะรดภูแล 274 ม.18 ซอย6 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
100 เชียงราย อาหาร 570100457 น.ส น้ำฝน ชัยมูล (ไร่บ้านดู่ภูแล) สับปะรดภูแล 68/1 ม.6 ซอย3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
101 เชียงราย อาหาร 570100464 ไร่ศรัญญาภูแล สับปะรดภูแล 135 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
102 เชียงราย อาหาร 570100470 ไร่วิลาวัลย์ ภูแล สับปะรดภูแล 304 ม.6 ซอย3 ถนน- ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
103 เชียงราย อาหาร 570104482 สวนปทุมศรี สับปะรดภูแล 328 ม.18 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
104 เชียงราย อาหาร 570300029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหาดไคร้ ข้าวเกรียบสาหร่าย(ไก) 209/1 ม.7 ซอย- ถนนสบสม - หาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4
105 เชียงราย อาหาร 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แยมสามสหายล้านนา 334 ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4
106 เชียงราย อาหาร 570800004 กลุ่มมันเกรียบสามเหลี่ยมทองคำ มันเกรียบ 190 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4
107 เชียงราย อาหาร 570900117 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย น้ำผึ้งตราบุษราคัมฮันนี่ 42 ม.8 ซอย- ถนน- ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
108 เชียงราย อาหาร 570900215 บริษัท ธนิกกิจ จำกัด กิมจิ ตรา จันทร์ดารา 172 ม.3 ซอย7 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
109 เชียงราย อาหาร 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง มะคาเดเมีย jumbo plus อบเกลือ 562 ซอย- ถนน- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4
110 เชียงราย อาหาร 571000019 วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ สตอเบอรี่ พันธ์อะคิฮิเมะ 944 ซอย- ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4
111 เชียงราย อาหาร 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป ลูกอมขิงสมุนไพร 214 ม.5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
112 เชียงราย อาหาร 571100037 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสูตรโบราณ 152 ม.1 ซอย41 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
113 เชียงราย อาหาร 571100040 กลุ่มกาละแมจิราพันธ์ กาละแม 62 ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
114 เชียงราย อาหาร 571300008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก ส้มโอเวียงแก่น 23 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 4
115 เชียงราย อาหาร 571300023 กลุ่มมาตรฐานคุณภาพส้มโอหล่ายงาว ส้มโอเวียงแก่น 99/2 ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 4
116 เชียงราย อาหาร 571600049 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านห้วยส้านยาว ข้าวกล้องหอมมะลิ 220 ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 4
117 เชียงราย อาหาร 571600078 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านป่าซางเหนือ กล้วยเบรคแตก 92 ม.1 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 4
118 เชียงราย เครื่องดื่ม 570100472 บริษัท วีนีการ์ไทย จำกัด น้ำสัมสายชูหมักจากสับประรดภูแล/นางแล 221 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
119 เชียงราย เครื่องดื่ม 570500201 วิสาหกิจชุมชนกาแฟล้านนา กาแฟผสม ตราล้านนา 329 ม.9 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 4
120 เชียงราย เครื่องดื่ม 570800043 ทีเชอร์ ที ออร์กานิก ฟาร์ม ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร 369 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4
121 เชียงราย เครื่องดื่ม 570900015 สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สาขา 3 ไวน์ลิ้นจี่ 4
122 เชียงราย เครื่องดื่ม 570900018 กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 (น้ำจำไวน์) ไวน์ผลไม้ลูกหม่อน 236/1 ม.8 ซอย5 ถนนพหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
123 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100048 กลุ่มสมุนไพรเวียงกาหลง ชาสมุนไพรเวียงกาหลง 84 ม.15 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
124 เชียงราย เครื่องดื่ม 571100097 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันซาโต้ ไวน์ผลไม้ 35 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
125 เชียงราย ของใช้ 570100166 หนึ่งผ้าม่าน สาขาริมกก ผ้าม่านสำเร็จรูป 278/6 ม.2 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
126 เชียงราย ของใช้ 570100174 อนงค์พลาสติกสาน พลาสติกสาน 451/105 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
127 เชียงราย ของใช้ 570100468 ลูกปัด Hand Made (ออม) บันลูกปัด (สะหลุง) 240/2 ม.16 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
128 เชียงราย ของใช้ 570200100 number 9 By nineshop99 กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ 170 ม.4 ซอย2 ถนน- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4
129 เชียงราย ของใช้ 570300034 กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านทุ่งทราย ไม้กวาดดอกหญ้า 4 ม.5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 4
130 เชียงราย ของใช้ 570500005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ มีดที่ใช้ในประดับตกแต่งและของที่ระลึก 143 ม.6 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 4
131 เชียงราย ของใช้ 570500053 กลุ่มจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านสันกอตาล ตะกร้ารีสองวง 146 ม.5 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 4
132 เชียงราย ของใช้ 570600029 กลุ่มพัฒนาสตรีตัดเย็บบ้านศรีชุม พรมเช็ดเท้า 27 ม.8 ซอย- ถนน- ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 4
133 เชียงราย ของใช้ 570700105 นางสาวณัฎฐวี จัดแจง อิมินา ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป 109 ถนนท่าตอน-แม่อาย ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4
134 เชียงราย ของใช้ 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ พระพุทธรูปแกะสลัก 88 ม.10 ซอย- ถนนพหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
135 เชียงราย ของใช้ 570900025 กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์ พระแก้วมรกต 77 ม.8 ซอย1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
136 เชียงราย ของใช้ 570900033 พัทธนันท์ผ้าฝ้าย ที่รองจานถักโครเชต์ 184/1 ม.12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
137 เชียงราย ของใช้ 570900064 กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ พระพุทธรูปทรงเครื่องเชียงแสน 200 ซอย5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
138 เชียงราย ของใช้ 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ เทพ,เซียน ต่าง ๆ ฤาษี 19/24 ซอย- ถนน- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
139 เชียงราย ของใช้ 570900118 กลุ่มเหนือสยามพุทธศิลป์แกะสลักและผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งของที่ระลึก พระปางนาคปรก 112 ซอย_ ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
140 เชียงราย ของใช้ 570900213 กลุ่มเสื่อกกพัฒนา เสื่ออเนกประสงค์ทอแบบยกลาย 181 ม.7 ถนนป่าสักขวาง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
141 เชียงราย ของใช้ 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง แจกันเวียงกาหลง 97 ม.3 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
142 เชียงราย ของใช้ 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก บูรณะกะตะมหาสมบัติ 83 ม.15 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
143 เชียงราย ของใช้ 571100077 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ ชุดเครื่องนอน 198 ม.12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
144 เชียงราย สมุนไพรฯ 570100008 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา สบู่สมุนไพรสมป่อยผสม 388 ม.2 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบังแดง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
145 เชียงราย สมุนไพรฯ 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ บอดี้โลชั่น 449/1 ม.4 ซอยเทศบาล 7 ถนน- ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4
146 เชียงราย สมุนไพรฯ 571000039 ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง สมุนไพรอบตัว 88 ม.2 ซอย- ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4
147 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100017 ศรีนวลผ้าฝ้ายพื้นเมืองแต่งผ้าบาติก เสื้อคลุม 348 ม.8 ซอย5 ถนนแม่ยาว-บ้านดู่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
148 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100061 เพ็ญศรี ค้อชากุล ชุดไทยพื้นเมืองประยุ 113 ม.3 ซอย4 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
149 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100067 สุนันท์ ธิใจ (เสื้อผ้าเด็ก) เสื้อผ้าเด็ก 100/106 ม.8 ซอยการเคหะสันทราย ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
150 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100175 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น สร้อยมงคล "ไผ่สีสุก" 314 ม.5 ซอยวัดลำเปิง ถนนพหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
151 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100214 ทอนเครื่องหนังเชียงราย รองเท้าหนัง 187 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
152 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100246 กระเป๋า Quilt กระเป๋าผ้าทำมือ 32 ม.2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
153 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100405 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต.ริมกก เสื้อผ้าสำเร็จรูป 356 ม.1 ซอย4 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4
154 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570200011 มลภัสร์ฝ้ายคำ เสื้อผ้าพื้นเมือง 13 ม.11 ซอย- ถนน- ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4
155 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570200069 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ เสื้อสตรีด้นมือ 87 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 4
156 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570400084 กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยาง เสื้อพื้นเมืองปักมือ 8 ม.18 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 4
157 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570400163 ธันยทรผ้าฝ้าย ผ้าถุง 21/1 ม.3 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 4
158 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570500103 กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพื้นเมือง รองเท้าผ้าปัก 224 ม.5 ซอย8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 4
159 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570600097 มลินีชูส์ รองเท้า 327 ม.13 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 4
160 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570700014 กลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านกิ่วพร้าว กระเป๋าผ้าปักด้วยมือ 83 ม.4 ซอย10 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4
161 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570700023 กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้(วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมือง สันหลวงใต้) ผ้าจก 103 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 4
162 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570900179 ญาดา แคทรีน กระเป๋าแคทรีน 49 ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 4
163 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571000023 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ ผ้าพื้นลายขัด 69 ม.3 ซอย- ถนน- ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4
164 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) กระเป๋าสะพายกะลามะพร้าว 47 ม.1 ซอย15 ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
165 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571100069 ร้านพลอยมงคล สร้อยข้อมือเงินสลับพลอย 232 ม.14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 4
166 เชียงราย อาหาร 570100366 แปรรูปถั่วสมุนไพรแม่ศรีพรรณ ถั่วทอดสมุนไพร 14 ม.3 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 3
167 เชียงราย อาหาร 570200033 วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางเวียง ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 106 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3
168 เชียงราย เครื่องดื่ม 570900047 สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ สาขา1 ไวน์สตรอเบอรี่ 3
169 เชียงราย ของใช้ 570200039 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าปูโต๊ะถักโครเชต์ 95 ม.20 ซอย- ถนน- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3
170 เชียงราย ของใช้ 570200050 จีนเจ้าโครเชต์(jeenjaw) ผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์ 20 ม.11 ซอย4 ธารทอง ถนนศรีเวียง - เวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3
171 เชียงราย ของใช้ 570300068 อรุณรัตน์เทียนหอม เทียนหอมช่อบูเก้แบบถาด 19 ม.7 ซอย- ถนน- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3
172 เชียงราย ของใช้ 570300069 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นสานพลาสติก กระเป๋าพลาสติก นานากลาง 9/4 ม.5 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3
173 เชียงราย ของใช้ 570400053 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดใต้ ตะกร้าหวาย 146 ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 3
174 เชียงราย ของใช้ 570400071 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา กระเป๋าสะพาย 46 ม.3 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 3
175 เชียงราย ของใช้ 570400160 หวายสุวรรณภัค ตะกร้าหวาย 90 ม.11 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 3
176 เชียงราย ของใช้ 570400167 สานศิลป์บ้านดอนแยง กระเป๋าพลาสติก 12 ม.13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 3
177 เชียงราย ของใช้ 570500129 กลุ่มพรมเช็คเท้าป่าบงหลวง พรมเช็คเท้า 213 ม.3 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 3
178 เชียงราย ของใช้ 570700104 นางจันทกานต์ ไชยมีกลิ่น โคมทอง 96 ม.10 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 3
179 เชียงราย ของใช้ 570900014 สยามหยก หินหยกแกะสลักรูปช้าง 10/1 ม.2 ถนนเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3
180 เชียงราย ของใช้ 570900027 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เวียงพางคำ เครื่องนวดเพื่อสุขภาพ และหลุก 158 ม.8 ซอย2 ถนน- ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3
181 เชียงราย ของใช้ 570900037 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม พระรามแผลงศร 70 ม.8 ซอย1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3
182 เชียงราย ของใช้ 570900067 บริษัท หยกทองทวี จำกัด พระแก้วมรกตทรงเครื่องจำลอง 17-17/1 ม.10 ซอย- ถนนพหลโยธิน ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3
183 เชียงราย ของใช้ 571200005 เสื่อกกสมบูรณ์ เสื่อพับ 113 ม.14 ซอย- ถนน- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 3
184 เชียงราย ของใช้ 571200009 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก กระเป๋าพลาสติก 142 ม.8 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 3
185 เชียงราย ของใช้ 571200021 กลุ่มทอเสื่อกก กระเป๋าทำด้วยเส้นกก 63 ม.19 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 3
186 เชียงราย ของใช้ 571600039 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา ผ้าห่มนวม 204 ม.3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 3
187 เชียงราย ของใช้ 571700019 กลุ่มเทียนหอม เทียนหอม 7 ม.5 ซอย- ถนน- ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 3
188 เชียงราย สมุนไพรฯ 570104508 พืชถั่วดาวอินคา บ.เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด สบู่จากน้ำมันถั่วดาวอินคา 42 ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 3
189 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570500076 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป รองเท้าผ้า 199 ม.1 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 3
190 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570800047 นางสุจิรา ยานะ เสื้อคลุม 136/1 ม.2 ซอย3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3
191 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570900178 กระเป๋าผ้าแฟนซี กระเป๋าเป้ 42/1 ม.3 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3
192 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ แหวนเงินประดับพลอย 124 ม.14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 3
193 เชียงราย ของใช้ 570100222 หนึ่งผ้าม่าน ผ้าม่านสำเร็จรูป 82/2 ม.1 ถนนพ่อขุน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2
194 เชียงราย ของใช้ 570100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบสับปะรด กระดาษใยสับปะรด 270 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2
195 เชียงราย ของใช้ 570300070 กลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก ตระกร้าพลาสติก 243 ซอย- ถนน- ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 2
196 เชียงราย ของใช้ 570500182 ตุ๊กตาทำมือบ้านเจริญเมือง ตุ๊กตาทำมือ 222 ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย 2
197 เชียงราย ของใช้ 570700027 นางพัชรี อู่ทอง (ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์) เสื้อถักโครเชต์ 99 ม.2 ซอย12 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2
198 เชียงราย ของใช้ 571100010 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี แจกันหูห่วง 10/2 ม.2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2
199 เชียงราย ของใช้ 571200038 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม หมวกสาน 46 ม.10 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 2
200 เชียงราย ของใช้ 571200060 กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ทุ่งโค้ง หมวกสานทรงคาวบอย 91 ม.8 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 2
201 เชียงราย ของใช้ 571400001 กลุ่มเย็บผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า 55 ม.7 ซอย3 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 2
202 เชียงราย ของใช้ 571700041 นางสมคิด สิทธิขันแก้ว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 108 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 2
203 เชียงราย อาหาร 570700096 แหนมเห็ดตรานายอุทัย น้ำพริกเห็ดคั่ว 3 อย่าง 34/1 ม.1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 1
204 เชียงราย สมุนไพรฯ 571000012 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านหัวริน ยาอบ สมุนไพร 46 ม.8 ซอย- ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 1
205 เชียงราย อาหาร 570100192 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว กุนเชียงหมู 111 ม.2 ถนนท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
206 เชียงราย อาหาร 570100422 ร้านแหนมนันทวัน แหนมหม้อ 48 ม.2 ถนนพหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
207 เชียงราย อาหาร 570100460 วิสาหกิจชุมชน ศิราณีแดงหมูสูตรโบราณ แคบหมูศิราณี 11 ม.1 ซอย6 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
208 เชียงราย อาหาร 570104555 วิสาหกิจชุมชนศรสวรรค์ แคบหมูปรุงรสซอสญี่ปุ่น 81 ม.30 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
209 เชียงราย อาหาร 570200042 กลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย แคบหมูปรุงรส 58/1 ม.19 ซอย- ถนน- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
210 เชียงราย อาหาร 570500041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหมืองหลวง แหนมหมู ตรานันทนีย์ 3 ม.9 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
211 เชียงราย อาหาร 570500177 หมูยอทวีพรรณ หมูยอ 159 ม.17 ซอย2 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
212 เชียงราย อาหาร 570500197 แคบหมูพี่ไล แคบหมูสูตรต้นตำรับล้านนา 939 ม.25 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
213 เชียงราย อาหาร 570700059 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงหลวง แคบหมูไร้มัน 144 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
214 เชียงราย อาหาร 570700067 กลุ่มสตรีสหกรณ์ แหนมหมู 112 ม.4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
215 เชียงราย อาหาร 571100052 แปรรูปอาหารแสงดาว แหนมหมู 24/1 ม.2 ซอย9 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
216 เชียงราย อาหาร 571600093 กลุ่มแปรรูปอาหารหมู่ที่ 10 หมูหวานป้าศรี 115 ม.10 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
217 เชียงราย เครื่องดื่ม 570104507 นายเจนชัย สยนานนนท์ (กาแฟสาร) เมล็ดกาแฟดิบตากแห้ง 99 ม.4 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
218 เชียงราย สมุนไพรฯ 570100368 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ ประคำดีควาย 84 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
219 เชียงราย สมุนไพรฯ 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai Sham poo&Body wash 607/12 ม.24 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
220 เชียงราย สมุนไพรฯ 570200019 กรกฎเฮล์ทแคร์ แชมพูคลอโรฟิลล์ 142 ม.17 ซอย- ถนน- ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
221 เชียงราย สมุนไพรฯ 571200056 กลุ่มสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ลูกประคบสมุนไพร 17 ม.10 ซอย12 ถนน- ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
222 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100128 Gift & Hobby by Nalinee ชุดนิตติ้ง "อบอุ่น" 406 ม.9 ซอยพ่อขุน3/4 ถนนพ่อขุน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
223 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100332 นายซิน สมบัติ เสื้อสตรี 416 ม.2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
224 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570100390 นางนงค์นุช วิริยะเกรียง กระเป๋าผ้าลายปักร์ 522/128 ม.10 ซอย9 ถนนพหลโธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
225 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570300040 กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านหาดบ้าย ผ้าซิ่นไทลื้อ(ลายตาไก่) 84/1 ม.1 ถนนริมโขง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
226 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570300056 กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย ผ้าถุงลายน้ำไหล 129/1 ม.14 ซอย6 ถนนเทิง-เชียงของ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
227 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 570700021 สุมาลี สรรศรี ชุดกีฬา 366 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
228 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571000013 กลุ่มผ้าขาวม้าทอมือ ผ้าขาวม้าทอมือ 39 ซอย- ถนน- ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
229 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571300018 กลุ่มตัดเย็บบ้านท่าข้าม กระเป๋าสายรูด 108 ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
230 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571700024 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเนินไทรพัฒนา ผ้าคลุมไหล่ 26 ม.13 ซอย- ถนน- ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร
231 เชียงราย ผ้า เครื่องแต่งกาย 571700026 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียนหมู่ที่10 ผ้าพันคอลายลูกแก้ว 144 ม.10 ซอย- ถนน- ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย รอผลการคัดสรร

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย