ข้อมูลลงทะเบียน OTOP ปี 2559 (2557-2558)

ที่ ผลิตภัณฑ์ รหัสผู้ประกอบการ ชื่อผู้ประกอบการ อำเภอ ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทผู้ประกอบการ การจัดกลุ่มพัฒนา โทรศัพท์
1 สับปะรดภูแล 570100005 นายสุริยา กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 857171430
2 สับปะรดภูแล 570100006 นางสาว มันทนา จันทร์ศรี เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-8103124
3 สัปปะรดภูแล 570100007 จันทนา กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1837946
4 สบู่สมุนไพรส้มป่อยผสมน้ำผึ้ง 570100008 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0819023196 , 087-9953466
5 แชมพูสมุนไพรส้มป่อย 570100008 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0819023196 , 087-9953466
6 สมุนไพรระงับกลิ่น 570100008 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรเวียงกือนา เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0819023196 , 087-9953466
7 สับปะรดภูแล 570100012 ไร่สุภาพภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 090-ุ6756470
8 สับปะรดภูแล 570100013 ไร่ มลฤดี สุต๊ะ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-6373481
9 เสื้อตัวยาวสตรี 570100017 ศรีนวลผ้าฝ้ายพื้นเมืองแต่งผ้าบาติก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3707993
10 กระโปรง 570100017 ศรีนวลผ้าฝ้ายพื้นเมืองแต่งผ้าบาติก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3707993
11 ภาพวาดผ้าเขียนลาย 570100021 ภาพวาดผ้าเขียนลาย เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801304598
12 กระเป๋าสะพาย 570100024 หัตถกรรมผ้าด้นมือ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-4202162
13 สับปะรดภูแล 570100026 นายสุขสาย ใจเย็น เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 817067138
14 แคบหมู 570100028 กลุมพัฒนาสตรีบ้านปาก๊อ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-8724379, 080-4902198
15 สับปะรดภูแล 570100029 ไร่นฤเบศ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-5775773
16 สับปะรดภูแล 570100031 ไรจันทร์สวย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 896373295
17 ขันโตกหวาย 570100033 ขันโตกหวาย เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-9184497
18 สับปะรดสด 570100035 ไร่วาสนาภูแลเชียงราย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 899520793
19 สับปะรดภูแล 570100037 สวนภูแลโป่งพระบาท เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 819219981
20 สับปะรดภูแล 570100040 นายปี่แก้ว กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 835729169
21 ผ่าห่มนวมใยสังเคราะห 570100042 วิสาหกิจชุมชนอาชีพทำผ้าบ้านปางกอก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835177988
22 สับปะรดภูแล 570100045 ไร่ธัญญากรณ์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-0324980
23 หมอน 570100048 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำเครื่องนอนบ้านทรายงามใต้ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895552160
24 สับปะรดภูแล 570100049 นางสาวลัดดาวัลย์ รุ่งกมล (ลดาวัลย์ภูแล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873022396
25 ชุดไทยพื้นเมืองประยุ 570100061 เพ็ญศรี ค้อชากุล เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-9208354
26 กระเป๋าเสื่อกก 570100063 กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านกลางทุ่ง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7076998
27 เสื้อผ้าเด็ก 570100067 สุนันท์ ธิใจ (เสื้อผ้าเด็ก) เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-5823127
28 ชุดตุ๊กตาบาบี้ 570100067 สุนันท์ ธิใจ (เสื้อผ้าเด็ก) เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5823127
29 สับปะรดภูแล 570100068 สวนกัญญารัตน์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 844065330
30 สับปะรดภูแล 570100070 สวนประสิทธิ์ภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 804982122
31 หมวกผ้าปักลายชาวเขา 570100074 กลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งหลวง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-1833647
32 พรมเช็ดเท้าและผ้าห่ม 570100078 วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าเช็ดเท้าและผ้าห่ม หมู่ 2 เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871749981
33 กล้วยฉาบ 570100079 กลุ่มทำกล้วยฉาบ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810344160
34 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570100083 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักรสาน บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2333213
35 หมวกสาน 570100083 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักรสาน บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2333213
36 สับปะรดภูแล 570100084 ไรอินคำ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 894313382
37 สับปะรดภูแล 570100087 สวนอารีรัตน์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 088-8075178
38 สับปะรดภูแล 570100090 นางอัญชุรีย์ สิทธิจันทร์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 876563397
39 น้ำพริกนรกเห็ดหอม 570100091 นางรัตนาวดี รัตน (กลุ่มผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม) เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 816036314
40 สับปะรดภูแล 570100092 สวนนุลาภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8357084
41 สับประรดภูแล 570100096 สวนคุณผัด เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 869205642
42 กางเกง 570100099 พวงพยอม ตัดเย็บผ้ายืด เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 833230356
43 สับปะรดภูแล 570100107 นาย สุวัฒ ธรรมชัย ไร่อรพิน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5610669
44 สับประรด 570100118 สวนจักรพงศ์ 1 (สับปะรดภูแล-นางแล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871923586
45 สับประรดภูแล 570100126 ไร่ฟองแก้ว สุต๊ะ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 857154161
46 ชุดนิตติ้ง "อบอุ่น" 570100128 Gift & Hobby by Nalinee เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861891451
47 กระเป๋าผ้า 570100128 Gift & Hobby by Nalinee เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861891451
48 ตุ๊กตาโครเช 570100128 Gift & Hobby by Nalinee เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861891451
49 สับปะรดนางแล 570100130 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออก เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-7834897
50 สับปะรดภูแล 570100130 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการส่งออก เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-7834897
51 ผ้าไหมมัดหมี่ 570100136 กลุ่มทอผ้าบ้านดอยสมบูรณ์ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 810350104
52 ผ้าห่มนวม 570100137 กลุ่มงานผ้า หมู่ 9 ปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861984671
53 เครื่องโม่ข้าวกล้อง 570100138 กลุ่มผลิตเครื่องโม่ข้าวกล้องบ้านโปงเกลือ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817068953
54 สับปะรดภูแลเชียงราย 570100141 สวนน้ำพลอยสับปะรดภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8537079
55 หมอนจับสม๊อค 570100152 กลุ่มหัตถกรรมจับสม็อคกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8538878
56 สับปะรดภูแล 570100153 สวนอำนวยภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 849480113
57 ผ้าห่มนวม 570100155 วิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวม เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 895577627
58 ตุ๊กตาเข่งเดี่ยว 570100158 ปานตุ๊กตาไม้ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 8.1568008005372E+17
59 บ้านเมล็ดพืช-สมุนไพร 570100158 ปานตุ๊กตาไม้ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 8.1568008005372E+17
60 สับปะรดภูแล 570100160 ไร่สังวาลย์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-1492711
61 กระเป๋าผ้า 570100163 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และงานฝีมือ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0838692204 , 0910345412
62 น้ำข้าวกล้องงอก 570100165 วิสาหกิจชุมชนทำน้ำข้าวกล้องงอก เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 848071978
63 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 570100166 หนึ่งผ้าม่าน สาขาริมกก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6023205,053166716
64 ผ้าม่านสำเร็จรูป 570100166 หนึ่งผ้าม่าน สาขาริมกก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-6023205,053166716
65 สับปะรดภูแล 570100169 สับปะรดภูแลเชียงราย ไร่สมสมัย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 841763195
66 ผ้าห่มใยสังเคราะห์ 570100170 กลุ่มแปรรูปผ้า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7121483
67 สับประรดภูแล 570100172 นางจงกุล สุริยะอินปั๋น เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-9525502
68 พลาสติกสาน 570100174 อนงค์พลาสติกสาน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 089-7581756
69 สร้อยมงคล "ไผ่สีสุก" 570100175 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเด่น เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-705745
70 ขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโมตราฮอม 570100176 หสม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารซาซิม่า เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 87713182
71 ข้าวซอยตัด ตรา ฮอม 570100176 หสม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารซาซิม่า เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 87713182
72 ผ้าทอยกดอก 570100179 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 861875179
73 ที่ใส่นามบัตร 570100181 ร้าน กระเป๋าผ้า มันตราเม เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-718491,081-5306759
74 ที่เก็บกุญแจ key cover 570100181 ร้าน กระเป๋าผ้า มันตราเม เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-718491,081-5306759
75 กระเป๋าผ้า 570100181 ร้าน กระเป๋าผ้า มันตราเม เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-718491,081-5306759
76 น้ำพริกน้ำเงี้ยว 570100184 กลุ่มน้ำพริกเพื่อสุขภาพบ้านสันมะนะ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-673258 , 081-4737499
77 น้ำพริกแกงพื้นเมือง 570100184 กลุ่มน้ำพริกเพื่อสุขภาพบ้านสันมะนะ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-673258 , 081-4737499
78 พริกลาบ 570100184 กลุ่มน้ำพริกเพื่อสุขภาพบ้านสันมะนะ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-673258 , 081-4737499
79 กุนเชียงหมู 570100192 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทุ่งยาว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 811119221
80 สวนภูวารีรัตน์ 570100194 สวน ภูวารีรัตน์ นางบัวเขียว วารีรัตน์ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-1532232
81 อัมพร สับประรดภูแล 570100200 นางอัมพร กันทะเตียน ไร่น้องเกรซ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 897557863
82 หัตถกรรมเป่าแก้ว 570100201 นิคม อิต๊ะ / หัตถกรรมเป่าแก้ว เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 869155360
83 พรมเช็ดเท้า 570100203 วิสาหกิจชุมชนพรมเช็ดเท้า ม.8 บ้านดอนเจริญ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9971664
84 กิ๊บช๊อบจากผ้า ดอกไม 570100206 ชญานันท์แฮนด์เมด เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 901516213
85 ขันโตกหวาย 570100207 กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักและจักรสาน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 860528126
86 ไม้กวาดดอกหญ้า 570100210 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7017415
87 สับปะรดภูแล 570100212 ร้านป้าสวัสดิ์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-776483,0875787112
88 ขนมทองม้วน 570100213 สุชัยญา ขนมทองม้วน ขนมทองจีบ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 082-3819739
89 รองเท้าหนัง 570100214 ทอนเครื่องหนังเชียงราย เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 856188873
90 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห 570100216 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหมู่ 9 บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-5530980
91 ผ้าคลุมไหล่ไหมพรม 570100217 พี่นุชอินเตอร์เนชั่นแนล เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2630427,081-7832718
92 สับปะรดภูแล 570100218 อำพร กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861858736
93 เบาะนั่ง 570100222 หนึ่งผ้าม่าน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-713336 053-742151
94 หมอนอิง 570100222 หนึ่งผ้าม่าน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-713336 053-742151
95 ผ้าม่านสำเร็จรูป 570100222 หนึ่งผ้าม่าน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-713336 053-742151
96 งานศิลปหัตถกรรมและแกะสลักไม้ 570100223 สล่า พิรุณ ก๋าเงิน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-9234911,086-7321501
97 สับปะรดภูแล 570100226 มลิวัลย์ภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 849509955
98 สับปะรดภูแล 570100227 สวนเสน่ห์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-705439
99 ชาอู่หลง เบอร์ 12 570100230 บ้านสวนอิงดอย เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0837599730 , 0871912446
100 ลิ้นจี่กวนเชียงราย ตราทริปเพิลฯ 570100231 บ.มูกรุ๊ป (สิริวรรณ โหลสกุล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 815915153
101 ผลไม้อบแห้ง 570100232 บ้านผลไม้ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 818853459
102 เเหนมเห็ด 570100233 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ด เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1778005
103 เห็ดหยอง 570100233 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปเห็ด เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1778005
104 สับประรดภูแล 570100234 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 899565331
105 สับปะรดกวน 570100234 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899565331
106 สับปะรดอบแห้ง 570100234 วิสาหกิจชุมชนสับปะรดแม่ปูคา เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899565331
107 สับปะรดภูแล 570100236 ไร่ถนอมจิต เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 804970396
108 สับปะรดภูแล 570100238 ไร่ปุยผ้าย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 098-8123378
109 กล่องกระดาษสา 570100240 ร้านวิษณีย์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 891060513
110 ครีมงาดำ/ครีมงาขาว 570100241 ร้านแม่แดงมังสะวัติ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53716615
111 งาขาว/งาดำป่น 570100241 ร้านแม่แดงมังสะวัติ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53716615
112 สับปะรดภูแล 570100242 ไร่ศิริชัย ไชยพล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-1922392
113 กระเป๋าผ้าทำมือ 570100246 กระเป๋า Quilt ผ้าทำมือ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 0882589287, 099-2726509
114 เสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป 570100247 ร้านรุ่งเชียงรายฝ้ายไทย เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 865875279
115 น้ำสับปะรด 570100250 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871905547
116 สับปะรดแห้ง 570100250 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871905547
117 แยมสับปะรด 570100250 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871905547
118 สับปะรดภูแล 570100250 กลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871905547
119 ผ้าทอพื้นเมือง 570100252 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสันสลี เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 081-1623542
120 แหนมซี่โครงหมูทอด 570100259 แปรรูปเนื้อสัตว์ แหนมซี่โครงทอดสมุนไพร เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4875729
121 ผ้าห่มนวม 570100261 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-726379
122 พริกลาบหมู 570100270 พริกลาบลุงสุขเจียงฮาย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053715806 089-8552417
123 ผ้าห่มนวม 570100273 กลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871738892
124 บัวลอยไข่หวาน 570100275 นางภาณี เชื้อเย็น เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-743061
125 เห็ดฟางสด 570100276 กลุ่มเพาะเห็ด เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861929578
126 แคบหมูไร้ 570100283 กลุ่มแคบหมูไร้มัน เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-3880522
127 ที่นอนยางพารา 570100291 พรนภาเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-919940
128 น้ำพริกลาบ 570100299 วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกลาบ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846131595
129 ข้าวแต๋นแฟนตาซี 570100300 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวแต๋นแฟนตาซี เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5614374
130 สับปะรดภูแล 570100304 ไร่คำนึง คำป้อ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-7255870
131 สับปะรดภูแล 570100305 ไร่สุนทรสับปะรดภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5577442
132 ซาลาเปาไส้หมู ,ไส้ถั่ว,ไส้ครีม 570100308 กลุ่มซาลาเปาขนมจีบ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 816723772
133 นิสกิตข้าวหน้าสาหร่ายไก 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
134 ข้าวกล้องงอกกรอบ 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
135 ข้าวเกรียบกุ้งไร้ไขม 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
136 ข้าวถั่วกรอบ 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
137 ข้าวงากรอบ 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
138 ข้าวก่ำกรอบ 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
139 ข้าวหนุกงากรอบ 570100311 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณข้าว เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819801643
140 กางเกงผ้าฝ้าย 570100313 กลุ่มเย็บผ้าเมืองผ้าทอ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 895614026
141 ตุ๊กตาปูนยิบซั่มพลาส 570100318 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาปุนยิมซั่มนางแล เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 89972990
142 สับปะรดภูแลชนิดปลอกผ 570100320 นายโสภณ กาญจนวิบูลย์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-8857776
143 ผ้าห่มนวม 570100322 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ หมู่ 9 บ้านปากกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 867603367
144 กล่องไม้เก่า 570100323 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้เก่า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-4977008
145 สับปะรดภูแล 570100329 นายแสงคำ กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892624534
146 ข้าวควบ 570100331 กลุ่มข้าวควบ-ข้าวแคบ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 899994118
147 เสื้อสตรี 570100332 นายซิน สมบัติ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817644045
148 กางเกงผ้าฝ้าย 570100332 นายซิน สมบัติ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817644045
149 ผ้าคลุมไหล่ถักโครเชต 570100333 จันติ๊บ เทพลือ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894332917
150 ผ้าห่มนวม 570100335 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 13 ป่าสักทอง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 895616325
151 น้ำปลา 570100346 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบ้านร้องหวาย เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810251211
152 กระเป๋าจากผ้า 570100352 นางสาววัฒนา เหม็งทะเหล็ก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-9605655
153 เทียนหอมเเกะสลัก 570100355 นางสาววันทนา กุศล เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 844067624
154 สะล้อ 570100356 กลุ่มอุ้ยหลาน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 815683603
155 เครื่องเงินประดับพลอย 570100359 ร้่านธัญลักษณ์มณีนพเก้า เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 871770090
156 ถั่วทอดสมุนไพร 570100366 แปรรูปถั่วสมุนไพรแม่ศรีพรรณ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053152575, 081-5318113
157 ลูกประคบสมุนไพร 570100368 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861852479
158 ประคำดีควาย 570100368 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861852479
159 ชาดอกคำฝอย 570100368 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861852479
160 สับปะรดภูแล 570100375 สวนสกลเชียงราย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 898162884
161 ข้าวกล้อง 570100376 ข้าวกล้องบ้านสันป่ายาง เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-5046922
162 ผ้าทอ 570100377 วิสาหกิจชุมชนทอผ้า เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-7873797
163 เสื้อผ้า 570100385 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ 18 เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-6808465
164 สับปะรดภูแล 570100386 ประหมาน อารีย์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-0224354
165 หมวกถัดไหมพรม 570100387 เส้นด้ายใจดี เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4333712
166 ตุ๊กตาถักไหมพรม 570100387 เส้นด้ายใจดี เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4333712
167 กระเป๋าผ้าลายปักร์ 570100390 นางนงค์นุช วิระยะเกรียง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 841535986
168 กระเป๋าผ้า 570100390 นางนงค์นุช วิระยะเกรียง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 841535986
169 สับปะรดภูแล 570100396 นายพิชิต กันทะเตียน (สวนคุณพิชิต) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 857111369
170 ผ้าห่มนวม 570100403 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าห่มนวม หมู่3 เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817642109
171 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 570100405 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ต.ริมกก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817645281
172 ใบลานงูกินเขียด 570100410 ใบลานเงินใบลานทิพย์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-0416339
173 สับปะรดภูแล 570100411 สวนชัยมงคล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 873036716
174 ข้าวแต๋นสมุนไพร 570100413 ข้าวแต๋นสมุนไพร เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 816785578
175 เสื้อพื้นเมือง 570100414 เสื้อผ้าเมือง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1400834
176 สับปะรดภูแล 570100421 สวนทวีพรรณ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871737594
177 แหนมหูหมู 570100422 ร้านแหนมนันทวัน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-751133, 053-705438
178 ข้าวขาวหอมมะลิ 5 % 570100424 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053 152688-90
179 กระดาษใบสับปะรด 570100440 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบสับปะรด เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6189915
180 เครื่องเรือนหวาย 570100441 วรณันเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6138785
181 กรอบรูปไม้สามมิติ เคลื่อนไหวได้ 570100444 กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 816024775
182 สับปะรดภูแล 570100445 สวนรุ่งรัตนา เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 869162446
183 เสื้อสตรี 570100446 ร้านบ้านฟ้อนเมือง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 840462962
184 ผ้าไหมมัดหมี่ 570100447 กลุ่มทอผ้่าบ้านใหม่สามัคคี เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861277758
185 สบู่สมุนไพร 570100449 กลุ่มบ้านสมุนไพรคุณแม่ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053172869 , 0865246391
186 ขี้ผึ้งสมุนไพรเสลดพังพอน 570100449 กลุ่มบ้านสมุนไพรคุณแม่ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053172869 , 0865246391
187 พิมเสนน้ำ 570100449 กลุ่มบ้านสมุนไพรคุณแม่ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053172869 , 0865246391
188 กระเป๋าผ้า 570100451 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 083-5794375
189 จีน ไท ราย (ชาเขียว) 570100452 ล้านนาไทย เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-3774990
190 สับปะรดภูแล 570100453 ไร่เข็มทอง เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8387613
191 กระเป๋าสะพานลายผ้าปักชาวเขา 570100455 มลกระเป๋าผ้าชาวเขา เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8047430
192 สับประรดภูแล 570100456 ไร่เพ็ญชาติ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-702113
193 สับปะรดภูแล 570100457 น.ส น้ำฝน ชัยมูล (ไร่บ้านดู่ภูแล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-0401989
194 สับปะรดภูแล 570100458 ไร่น้ำพุ (สับปะรดภูแล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 882376993
195 แคบหมูศิกณี 570100460 วิสาหกิจชุมชน ศิราณีแดงหมู่สูตรโบราณ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
196 สับปะรดภูแล 570100461 นายมงคล ยาวิราช (มงคลภูแล) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-5765373
197 เสื้อ กางเกง ทำจากผ้าฝ้าย 570100463 พอใจผ้าฝ้าย เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-8826730
198 สับปะรดภูแล 570100464 ไร่ศรัญญาภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
199 สับประรดภูแล สวนขวัญชัย 570100466 นายขวัญชัย กันทะเตียน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-3209748
200 สบู่แกะสลักในกล่องไม้ 570100467 นางสาวพัชรินทร์ ถนอมวรกุล เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4848292
201 บันลูกปัด (สะหลุง) 570100468 ลูกปัด Hand Made (ออม) เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5701494
202 สับปะรดภูแล 570100469 หาญณรงค์ ของฝากเชียงราย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 884033341
203 สับปะรดภูแล 570100470 ไร่วิลาวัลย์ ภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-5666133
204 น้ำสัมสายชูหมักจากสับประรดภูแล/นางแล 570100472 บริษัท วีนีการ์ไทย จำกัด เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-9390729
205 ผ้าฝ้ายลายสก๊อต 570100473 จันทร์เพ็ญผ้าทอ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53601263
206 เสื้อผ้าฝ้าย 570100473 จันทร์เพ็ญผ้าทอ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53601263
207 กางเกงสะดอผ้าฝ้ายพื้นเมืองขายาว 570100474 ร้านมิ้นผ้าฝ้าย เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 8.2030789008204E+18
208 สับปะรดภูแล 570100475 ไร่อัมรงค์ภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 819521368
209 สับปะรดภูแล 570100476 สวนวนาลักษณ์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 082-8968852
210 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บหมวกไม้ไผ่ 570100477 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บหมวกไม้ไผ่ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808597398
211 ข้าวเกรียบเห็ดแสนสมัย 570104478 สวนเห็ดกรรณิการ์ & แสนสมัยเห็ดแปรรูป เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-8308059
212 สับปะรด 570104480 นายประพันธ์ ไชยวรรณ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-4295909
213 สับปะรดภูแล 570104481 นายสุนทร เรืองเพชร เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 082-1861544
214 สับปะรดภูแล 570104482 สวนปทุมศรี เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 082-1854450
215 สเปรย์สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ 570104483 คุณทรงเดช คิดอ่าน (สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อ) เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810309277
216 สับปะรด 570104484 ไร่แพรวา เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-9239308
217 ป้ายไม้ 570104485 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัฑณ์เศษไม้แม่ปงใต้ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811343445
218 กล้วยเบรคแตก 570104486 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 823810455
219 ข้าวกล้อง 570104487 ข้าวกล้องโป่งเกลือ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801272388
220 ลูกชุบตา-ยาย 570104488 รัตนรัตน์ คำเงิน เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-6956789
221 ผ้าบาติก 570104489 กลุ่มทำผ้าบาติก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861925416
222 ไอศรีมรัมภูแล(ในลูกสับปะรดภูแล) 570104491 บจก. ภูแลโป่งพระบาท เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890247043
223 สับปะรดภูแลอบแห้ง 570104491 บจก. ภูแลโป่งพระบาท เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890247043
224 เพ้นท์บนไม้เก่า 570104492 ONG-OR ART AND CRAFT เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-9240390
225 สมุนไพรหอมระเหย 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 863886592
226 ข้าวหอมมะลิ 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 863886592
227 Sham poo&Body wash 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 863886592
228 น้ำมันเขียว ปุ๊งปิ๊ง 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 863886592
229 ลิป 570104493 กลุ่มวิสาหกิจ Organic Herbs @ Chiangrai เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 863886592
230 สมุนไพรใบทุเรียนเทศ 570104494 เกศญา สมุนไพรใบทุเรียน เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2581996
231 แหนมหมู 570104495 กลุ่มแหนมหมู เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-7874273
232 สเปร์ไล่ยุงสมุนไพร 570104497 หจก.ทีพี แอนด์ ที ลอร์เฟิร์ม เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-9474166
233 สบู่สมุนไพร 570104497 หจก.ทีพี แอนด์ ที ลอร์เฟิร์ม เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-9474166
234 สมุนไพรลูกประคบ 570104498 สมุนไพรลูกประคบ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-4967571
235 พรมเช็ดเท้าถักด้วยมือ 570104499 นางผ่องใส ไชยวรรณ์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9191867
236 เสื้อยืนส์แต่งลายพื้นเมือง 570104500 เข็มทอง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0364955
237 กระเป๋าผ้า 570104501 กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนสันกลาง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-3185572
238 กระเป๋าผ้า 570104502 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4333189
239 สับปะรด 570104503 ไร่ณัฐพงษ์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-0067555
240 แคบหมูไร้มัน 570104504 แคบหมูแม่จันทร์สุข เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877867550
241 กล้วยอบ 570104506 วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9004808
242 น้ำมันนวดทองคำ 570104506 วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9004808
243 เมล็ดกาแฟตากแห้ง 570104507 นายเจนชัย สยนานนนท์ (กาแฟสาร) เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0304009
244 ชาใบถั่วดาวอินคา 570104508 พื่ชถั่วดาวอินคา ม. เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1851391
245 สบู่จากน้ำมันถั่วดาวอินคา 570104508 พื่ชถั่วดาวอินคา ม. เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1851391
246 แกะสลักจากมะพร้าว 570104509 เพียรศรี สมควร เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4146795
247 กาแฟคั่วบอ 570104510 กาแฟดอยส่องแม่มอญ เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1886130
248 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 570104511 ดอยฮางงานฝีมือ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6083433
249 มะพร้าวแก้ว 570104512 มะพร้าวแก้ว บ้านนาย เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
250 พันตาเค้กสับปะรดนางแล 570104513 เค อาร์ เอ็ม เบเกอรี่ 088-2517981 เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 052-020216
251 กระเป๋าผ้า 570104514 กระเป็๋าผ้ากชกร จันทะการ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 094-6379070
252 หมวกสานไม้ไผ่ 570104515 กลุ่มจักสานบ้านสันสลี เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-6734693
253 ขันโตกหวาย 570104516 จักสานขันโตกผู้สูงอายุ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-1436461
254 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104517 กลุ่มจักสานและงานเย็บ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2333213
255 หมวก 570104518 กลุ่มตัดเย็บบ้านดอยฮางนอก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0301741
256 เสื้้อยึด 570104519 กาลครั้ง ๑ เชียงราย เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-4960837
257 ลูกประคบ 570104520 ออร์กานิก วัลเลย์ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-711110
258 ยาหม่องสมุนไพร 570104520 ออร์กานิก วัลเลย์ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-711110
259 แชมพูช่วยลดการหลุดร่วงเส้นผม 570104520 ออร์กานิก วัลเลย์ เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-711110
260 ตุ้มหูจากไม้ไผ่ 570104521 ศูนย์หัตถกรรมไม้ไผ่ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5003609
261 ลูกประคบสมุนไพร 570104522 ผลิตภัณฑ์ชุมชนพ่ออิ่นแก้ว เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1817417
262 แก้วกาแฟกะลามะพร้าว 570104522 ผลิตภัณฑ์ชุมชนพ่ออิ่นแก้ว เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1817417
263 กระเป๋าจากหลอด 570104523 นางศรีวรรณ์ แม่นเงิน เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53181030
264 แคบหมูปรุงรส 570104524 เคท & ครีน หมูกระจก เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 922217385
265 น้ำพริกน้ำเงิ้ยวป้านวล 570104525 นางเฉลิมชนม์ สุภาวรรณ์ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 891921421
266 น้ำจิ้มมะขาม 570104526 ลำลานา เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 837623462
267 ครีมบำรุงผิวหน้า ชาวิตร้า ยังรีบูซ 570104527 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนกานคอสเมติก เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 843191716
268 ทองม้วนกะทิสด 570104528 ทองม้วนกะทิสด "ผาวัง" เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875791568
269 ผ้าห่มนวม 570104529 วิสาหกิจชุมชนแปงรูปผ้าและผ้าห่มนวม บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850365284
270 ผ้าห่มนวม 570104530 วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและผ้าห่มนวม ตำบลแม่กรณ์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1958421
271 ผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ 570104531 ผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8082195
272 ข้าวซ้อมมือ 570104532 กลุ่มข้าวซ้อมมือ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 57000
273 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104533 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมหมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871738892
274 ผ้าห่มนวม ใยสังเคราะห์ 570104534 วิสาหกิจชุมชนสานน้ำใจตำบลแม่กรณ์ หมู่13 ป่าสักทอง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 914956676
275 ผ้าห่มนวม 570104535 วิสาหกิจชุมชน เย็บผ้าและผ้าห่มนวม เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817672109
276 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104536 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าและผ้าห่มนวม เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895530980
277 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104537 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่9 บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5530980
278 ผ้าห่มนวม 570104538 วิสาหกิจชุมชนงานผ้า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869184671
279 ผ้าห่มนวม 570104539 เครือข่ายวิสหากิจชุมชนเย็บผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ หมู่ 9 บ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861152094
280 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104540 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บผ้าห่มบ้านปางริมกรณ์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 948354287
281 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104541 วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บ บ้านปางป่าอ้อ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871731592
282 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ 570104542 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้า บ้านปางป่าอ้อ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857121483
283 กระเป๋าผ้า 570104543 วิจิตรากระเป๋าผ้า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7598801
284 น้ำสมุนไพร 570104544 น้ำสมุนไพรหม้อดิน เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0286009
285 ผ้าปักลายชาวเขา 570104545 กลุ่มเย็บปักผ้าลายชาวเขา เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-8218364
286 กาแฟ 570104546 กาแฟ อาข่าน้อย เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4875808
287 สับปะรดภูแล 570104547 ป สับปะรดภูแล เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5698364
288 แคบหมู 570104548 แคบหมูแม่จันทร์ดี เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-8198694
289 ผ้าทอมือ 570104549 นางอุไร วุฒิชัย (ผ้าทอ) เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1799316
290 อินทผลัมแห้งสด 570104550 กอชุน อินทผลัม เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-0014893, 083-5895161
291 มะขามแก้ว 570104550 กอชุน อินทผลัม เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-0014893, 083-5895161
292 กล้วยตาก 570104550 กอชุน อินทผลัม เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-0014893, 083-5895161
293 แคบเจ 570104551 แคบเจ รัตนา เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-7505732
294 ผักสด 570104552 วิสาหกิจฯศูนย์เรียนรู้ ศกพ.บ้านป่าสักทอง เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-9135997
295 เสื้อผ้า 570104553 ร้านแมงโก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6814608
296 คุ๊กกี้สิงคโปร์ 570104554 Someday เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 090-3182315
297 แคบหมูปรุงรสซอสญี่ปุ่น 570104555 วิสาหกิจชุมชนศรสวรรค์ เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2003436
298 น้ำเสาวรส ตรา ฟรุ๊ตติีพลัส 570104556 นางอำพร กำแพงคำ เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-1532387
299 เสื้อไตรป้าย 570104557 ดีไซค์ บาย ติ๊ก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5000207
300 เสื้อคอกลม 570104557 ดีไซค์ บาย ติ๊ก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5000207
301 เสื้อถักตุ้งติ้ง 570104557 ดีไซค์ บาย ติ๊ก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5000207
302 ไม้กวาดดอกหญ้า 570104558 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านป่าสักไก่ ม.12 เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-8649012
303 น้ำยาเอนกประสงค์ 570104559 วิสาหกิจชุมชนบ้านร่องเบ้อ ม.19 เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1831126
304 น้ำพริกเผาเจ 570104560 น้ำพริกแม่หญิง เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7250020, 084-4870987
305 น้ำพริกเผากุ้ง 570104560 น้ำพริกแม่หญิง เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7250020, 084-4870987
306 ถั่วเน่าทรงเครื่อง 570104560 น้ำพริกแม่หญิง เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7250020, 084-4870987
307 กระโปรง 570104561 ผ่องพรรณ์ บาติก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8559244
308 กางเกง 570104561 ผ่องพรรณ์ บาติก เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8559244
309 ขนมปังกรอบ 570104562 เล็กขนมปังกรอบ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6035412
310 กระเป๋าผ้าทำมือ 570104563 กระเป๋าผ้าทำมือ เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-1321170
311 ข้าวไรซ์เบอรี่ 570104564 ปงหลวง ข้าวไรซ์เบอรรี่ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9929512
312 สายข้อมือผ้าปัก 570104565 น.ส.วิไลพร เนาะแป เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 094-1762191
313 ผ้าพันคอกระเหรี่ยง 570104566 น.ส.มาละ สุสมจิต เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3658059
314 สมุดทำมือ 570104567 สมุดทำมือ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7831850
315 เสื้อผ้าพื้นเมืองล้านนา 570104568 กรรณิการ์ ผ้าพื้นเมือง เมืองเชียงราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-256224
316 สับปะรดภูแล 570104569 บ้านสับปะรด เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
317 สับปะรดภูแล 570104570 จันสรวย กันติ๊บ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7964944
318 น้ำผึ้งแท้ 570104571 แนนนี่ น้ำผึ้งแท้ 100 % เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 097-9589267
319 กล่องอเนกประสงค์ 570104572 นายเอกพงษ์ ใจบุญ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 932341035
320 น้ำดื่ม 570104573 น้ำดื่มโป่งทิพย์ อาร์โอ เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 921799450
321 ตุ๊กตาถักโครเชต์ 570104574 เจโครเชต์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 855200246
322 กล้วยฉาบ 570104575 กลุ่มทำขนม เมืองเชียงราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 932819881
323 ดอกไม้ประดิษฐ์ 570104576 พลอยบุษราดอกไม้ประดิษฐ์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9988226,081-9500289
324 เตาแก๊สชีวมวล 570104577 เตาเเก๊สชีวมวล เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1927947
325 เฟอร์นิเจอร์จากไม้ 570104578 หนุ่มเฟอร์นิเจอร์ เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 918540024
326 กระเป๋าผ้า 570104579 Bag Bag By FonZaa เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5699487
327 ลูกประคบสมุนไพร 570104580 นายประกาษิต หมู่ปั๋น เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871779363
328 เนโกะคุ๊กกี้ (คุกกี้จากถั่วอินคา) 570104581 เนโกะ คุกกี้ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 813665103
329 ชาสมุนไพรยอดใบอินคา 570104582 ตาคำดาวอินคา โปรดักส์ จำกัด เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882527316
330 สับปะรดภูแล 570104583 ไร่ภูคำ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1159872,089-9516294
331 น้ำดื่มผาตอง 570104584 น้ำดื่มผาตอง เมืองเชียงราย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-3274961
332 ผ้าห่มใยสังเคราะห์ 570104585 กลุ่มอาชีพตัดผ้าสำเร็จรูปบ้านปางกอก เมืองเชียงราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 814732488
333 ชุดที่นอนจากนุ่น 570104587 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมหัตถกรรมในครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-726568
334 น้ำพริกตระไคร้ 570104588 ศรีอรุณ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8047641
335 น้ำพริกแกงอ่อม 570104588 ศรีอรุณ เมืองเชียงราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8047641
336 สบู่สับปะรด 570104589 ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเยาวชนOTOP เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7634967
337 สคับครีมสับปะรด 570104589 ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเยาวชนOTOP เมืองเชียงราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7634967
338 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 570104590 กลุ่มงานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า เมืองเชียงราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5598601
339 เสื้อผ้าพื้นเมือง 570200011 มลภัสร์ฝ้ายคำ เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9616690 , 084-5006220
340 หมอนใบชา 570200011 มลภัสร์ฝ้ายคำ เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9616690 , 084-5006220
341 เกสรผึ้ง beepollen 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
342 โลชั่น"นมผึ้ง" 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
343 แชมพู"น้ำผึ้ง" 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
344 เจลล์ล้างหน้า "น้ำผึ้ง" 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
345 ครีมนวดผม"น้ำผึ้ง" 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
346 นมผึ้ง 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
347 น้ำผึ้งเดือนห้า 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 819603360
348 น้ำผึ้งเกสรดอกลำไย 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 819603360
349 น้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 819603360
350 ลิปปาล์มน้ำผึ้ง 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
351 สบู่น้ำผึ้ง 570200014 กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819603360
352 แชมพูคลอโรฟิลล์ 570200019 กรกฎเฮล์ทแคร์ เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088 4072279
353 กระโบย 570200027 นายผจญ เป็งทานันท์ เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-9859920
354 กะซอน 570200027 นายผจญ เป็งทานันท์ เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-9859920
355 กระถางกล้วยไม้ 570200027 นายผจญ เป็งทานันท์ เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-9859920
356 ลูกประคบสมุนไพร 570200030 สุภาพสมุนไพร เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6038357
357 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 570200033 วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางเวียง เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53662581
358 กล้วยเบรคแตก 570200033 วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางเวียง เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53662581
359 หมูทรงเครื่อง 570200033 วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางเวียง เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53662581
360 กล้วยฉาบกล้วยไข่ 570200033 วิสาหกิจชุมชนบ้านกลางเวียง เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53662581
361 ชุดสตรี 570200035 วรากรณ์ไหมฝ้าย เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895590985
362 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 570200036 ผลิตภัณฑ์เศษผ้าแปรรูป เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 082-3883428
363 ผ้าปูโต๊ะถักโครเชต์ 570200039 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-9802115
364 แคบหมูปรุงรส 570200042 กลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-3660815
365 ไส้อั๋ว 570200042 กลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-3660815
366 น้ำ้พริกหนุ่ม 570200042 กลุ่มแคบหมูแม่จันทร์สวย เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-3660815
367 น้ำยาเอนกประสงค์ 570200045 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์บ้านวังช้าง เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 092-1065715
368 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 570200047 กลุ่มทอเสื่อบ้านวังช้าง เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-1959307
369 ผ้าปูโต๊ะเอนกประสงค์ 570200050 จีนเจ้าโครเชต์(jeenjaw) เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086 1820375
370 โคมไฟกะลามะพร้าว 570200052 กลุ่มกะลามะพร้าว เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1897905
371 ข้าวเหนียว 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
372 ข้าวสามกษัตริย์ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
373 ผิวข้าวสามกษัตริย์ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 815952882
374 ข้างกล้องหอมมะลิแดงอ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
375 ข้าวกล้องก่ำอินทรีย์ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
376 ข้าวหอมนิล อินทรีย์ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
377 ข้าวซ้อมมือหอมมะลิแด 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
378 ข้าวกล้องหอมมะลิอินท 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
379 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 570200057 กลุ่่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสมานมิตร เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 815952882
380 น้ำพริกแจ่วบอง 570200058 กลุ่มแจ่วบอง เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-0365169
381 ข้าวกล้องงอก 570200059 ข้าวกล้องงอกทิวดอย เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871744069
382 ปลาส้ม 570200062 ปลาส้มสองพี่น้องมั่งมี เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-1959307
383 ผ้าไหมทอมือ 570200063 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1803570
384 ผ้าฝ้ายทอมือ 570200063 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1803570
385 เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 570200067 สายไหมผ้าเมือง เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 884140768
386 สิ่งประดิษฐ์จากไม้ (ตู้วิถีชีวิตชาวนา) 570200068 กลุ่มแกะสลักจากเศษไม้ดงมะตื๋น เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-1911329
387 สิ่งประดิษฐ์จากไม้(โมบายหางไก่รูปสัตว์ต่างๆ) 570200068 กลุ่มแกะสลักจากเศษไม้ดงมะตื๋น เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-1911329
388 เสื้อสุภาพบุรุษด้นมือ 570200069 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 860087447
389 เสื้อสตรีด้นมือ 570200069 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 860087447
390 ตุ๊กตาไหมพรม 570200077 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ทำมือบ้านจงเจริญ เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861981698
391 ผ้าห่มนวม 570200090 กลุ่มงานผ้านศรีเวียง เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 847417205
392 พรมเช็ดเท้า 570200090 กลุ่มงานผ้านศรีเวียง เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 847417205
393 ไม้กวาดดอกหญ้า 570200092 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7115356
394 ชาสมุนไพร 570200093 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร (ดอยงาม) เวียงชัย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801322847
395 แชมพูดอกอัญชัน 570200094 ส.อ.สุกานดา ศรีวิชัย เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7068741
396 ข้าวกล้องไรช์เบอร์รี่ 570200095 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวไกล เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-736132
397 ข้าวกล้อง 5 คุณ 570200095 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวไกล เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-736132
398 ชาข้าวกล้องงอกไรช์เบอร์รี 570200095 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวไกล เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-736132
399 น้ำพริกลาบลุงปอง 570200096 อุตสาหกรรม-ในครัวเรือน เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9934218
400 เบเกอร์รี่ 570200098 กลุ่มแม่บ้านม่ามาเบเกอรี่ เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4076851
401 ซองใส่พาสปอร์ตอเนกประสงค์ 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
402 กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
403 ซองอเนกประสงค์หัวตุ๊กตา 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
404 ซองใส่โทรศัพท์อเนประสงค์ 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
405 ปกสมุด 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
406 รองเท้าแฟชั่นเพ้นลาย 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
407 กระเป๋าสะพายอเนกประสงค์ 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
408 เสื้อเพ้นท์ลาย 570200100 number 9 By nineshop99 เวียงชัย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 882620403
409 BIGBREAD 570200101 BIGBREAD (บิ๊กเบรด) เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9028890
410 ข้าวกล้องหอมมะลิ 570200102 ข้าวฮักดิน กินเพื่อสุขภาพ เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1981698
411 ข้าวกล้องก่ำ 570200102 ข้าวฮักดิน กินเพื่อสุขภาพ เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1981698
412 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 570200102 ข้าวฮักดิน กินเพื่อสุขภาพ เวียงชัย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1981698
413 สบู่เนื้อทอง 570200103 ร้านภูพัชร์ "สบู่เนื้อทอง" เวียงชัย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0298191 , 087-3390590
414 ข้าวอินทร์ทรีย์ 570200104 ไร่คุณธรรม เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0656228
415 ผ้าเช็ดเท้า 570200105 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดเท้า เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9216261
416 ไม้กวาดดอกหญ้า 570200106 ไม้กวาดดอกหญ้า เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5756504
417 ผ้าเช็ดเท้า 570200107 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดเท้าบ้านเวียงทอง เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-0848009
418 ถั่วดาวอินคา โอเมก้าบนดิน 570200108 ถั่วดาวอินคา โอเมก้าบนดิน เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-8588843
419 กระเป๋าเชือกร่ม 570200109 กระเป๋าเชือกร่ม เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-4510370
420 จักสานไม้ไผ่ 570200110 กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ เวียงชัย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4845016
421 ปลาส้ม 570200111 มาลีปลาส้ม เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0407354
422 เมี่ยงคำเลิศรส 570200112 เมี่ยงคำเลิศรส เวียงชัย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4067723
423 ตะกร้าสมุดโทรศัพท์ 570200113 ผลิตภัณฑ์จากสมุดโทรศัพท์ เวียงชัย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0380635
424 สาหร่ายน้ำจืดทรงเครื่อง(ไก) 570300029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหาดไคร้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 08-3704-5658
425 สาหร่ายน้ำจืดป่น 570300029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหาดไคร้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 08-3704-5658
426 ข้าวเกรียบสาหร่าย(ไก) 570300029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหาดไคร้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-3704-5658
427 สาหร่ายน้ำจืดทรงเครื่องกรอบ(ไก) 570300029 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหาดไคร้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-3704-5658
428 น้ำผึ้ง 570300033 TP.ฟาร์ผึ่ง เชียงของ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 860074445
429 ไม้กวาดดอกหญ้า 570300034 กลุ่มไม้กวาดแม่บ้านทุ่งทราย เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 08-7837-3486
430 ผ้าซิ่นไทลื้อ(ลายตาไก่) 570300040 กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านหาดบ้าย เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 895557644
431 1.ผ้าทอลายผีเสื้อ 570300041 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเกี๋ยงใต้ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899978078
432 ผ้าฝ้ายทอมือ(ผ้าพื้น) 570300056 กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 89759496
433 โดนัทจิ๋ว 570300064 กลุ่มทองม้วน-โดนัสจิ๋ว เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-7276615
434 น้ำพริกปลาร้าแห้ง 570300065 กลุ่มแปรรูปการเกษตร เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4075942
435 ผ้าฝ้ายทอมือ 570300066 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0891-2899917
436 เทียนหอมช่อบูเก้แบบถาด 570300068 อรุณรัตน์เทียนหอม เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 090-4673908
437 สะบู่อรุณรัตน์ 570300068 อรุณรัตน์เทียนหอม เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 090-4673908
438 กระเป๋าพลาสติก นานากลาง 570300069 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นสานพลาสติก เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 571740
439 ตระกร้าพลาสติก ไปตลาด 570300069 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นสานพลาสติก เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 571740
440 ตระกร้าพลาสติก 570300070 กลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-6266396
441 กระเป๋าพลาสติก 570300070 กลุ่มสานตะกร้าและกระเป๋าพลาสติก เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6266396
442 กระติ๊บข้าว 570300071 นายสงวน ไชยพุฒ เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5025135
443 กระเป๋าสตางค์เล็ก 570300071 นายสงวน ไชยพุฒ เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5025135
444 กระเป๋า 570300071 นายสงวน ไชยพุฒ เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 080-5025135
445 ตะกร้าเอนกประสงค์ 570300072 นางจันทร์สม บุญทา เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-030-7391
446 กล้วยฉาบทรงเครื่อง 570300074 นางพิมจัน ศรีคำ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 097-928-9382
447 ไม้กวาดดอกหญ้า 570300075 แม่คำเต็มไม้กวาดดอกหญ้า เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-867-3947
448 หมวก 570300076 น.ส.วัชรินทร์ดา จินะราช เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-405-1485
449 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 570300077 จิราวัฒน์ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-854-3290
450 ผ้าขาวม้า 570300078 ทอผ้าพื้นเมืองและศิลปะประดิษฐ์ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-491-1767
451 ถุงผ้า 570300078 ทอผ้าพื้นเมืองและศิลปะประดิษฐ์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-491-1767
452 ผ้าผืน(สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า 570300078 ทอผ้าพื้นเมืองและศิลปะประดิษฐ์ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-491-1767
453 สบู่สมุนไพร 570300080 สบู่สมุนไพรล้างสารพิษเพื่อสุขภาพ เชียงของ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-747-2088
454 ตะกร้าใส่ผ้า 570300081 กลุ่มจักรสานหวายบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-031-3269
455 ตะกร้าวงรีมีหูหิ้ว 570300081 กลุ่มจักรสานหวายบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-031-3269
456 ขันโตกบายศรีสู่ขวัญ 570300081 กลุ่มจักรสานหวายบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-031-3269
457 เก้าอี้หวาย 570300081 กลุ่มจักรสานหวายบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-031-3269
458 กระเช้าของขวัญ 570300081 กลุ่มจักรสานหวายบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-031-3269
459 ผ้าขาวม้า 570300082 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-578-0723
460 ผ้าคลุมไหล่ 570300082 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-578-0723
461 ตุง 570300082 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-578-0723
462 ถุงย่าม 570300082 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-578-0723
463 ผ้าปูโต๊ะ/เตียง 570300082 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านประชาภิวัฒน์ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-578-0723
464 ผ้าถุง/ผ้าซิ้น 570300083 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านครึ่งใต้ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7232554
465 ผ้าผืน 570300083 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านครึ่งใต้ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7232554
466 ผ้าขาวม้า 570300083 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านครึ่งใต้ เชียงของ ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7232554
467 ตุง 570300083 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านครึ่งใต้ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7232554
468 ถุงย่าม 570300083 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านครึ่งใต้ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7232554
469 ขันโตก 570300084 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-500-6899
470 ตะกร้าใส่ผ้า 570300084 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-500-6899
471 ตะกร้ามีหูหิ้วทรงสี่เหลี่ยม 570300084 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-500-6899
472 ตะกร้ามีหูหิ้วทรงกลม 570300084 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-500-6899
473 เก้าอี้หวาย 570300084 กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่ เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-500-6899
474 ขันโตก 570300085 จักสานหวายบ้านหลวง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6094121
475 กระเช้าของขวัญ 570300085 จักสานหวายบ้านหลวง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6094121
476 ตะกร้า 570300085 จักสานหวายบ้านหลวง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6094121
477 ชุดเฟอร์นิเจอร์หวาย 570300085 จักสานหวายบ้านหลวง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6094121
478 พระพุทธรูป 570300086 เขียวโขงแกะสลัก เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1780299
479 ชาม 570300086 เขียวโขงแกะสลัก เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1780299
480 แคบหมู 570300087 กลุ่มแคบหมูบ้านครึ่งใต้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-0007191
481 น้ำพริกตาแดง 570300087 กลุ่มแคบหมูบ้านครึ่งใต้ เชียงของ อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-0007191
482 เก้าอี้ไม้ 570300088 กลุ่มเคียนไม้บ้านปากอิง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 812354135
483 แจกันไม้ 570300088 กลุ่มเคียนไม้บ้านปากอิง เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 812354135
484 ผ้าห่ม 570300089 สตรีทำผ้าริ้วตัดเย็บเสื้อผ้า เชียงของ ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 860700899
485 แกะสลักไม้ปลาบึก 570300090 บุญถม รัตนไตร เชียงของ ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819803688
486 น้ำพริกน้ำเงี้ยว 570300091 น้ำพริกน้ำเงี้ยว เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2020201
487 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 570300093 นายดรภูศิลป์ ธิชาญ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 848091470
488 ข้าวหอมมะลิแดง 570300093 นายดรภูศิลป์ ธิชาญ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 848091470
489 ข้าวหอมมะลิขาว 570300093 นายดรภูศิลป์ ธิชาญ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 848091470
490 ข้าวสามสี 570300093 นายดรภูศิลป์ ธิชาญ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 848091470
491 ข้าวหอมมะลิดำ 570300093 นายดรภูศิลป์ ธิชาญ เชียงของ อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 848091470
492 ผงทำไอศครีมสำเร็จรูป 570400005 วิสาหกิจชุมชน "ไอศครีมบ้านคุณนาย" เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875768200
493 ผ้าปักชาวเขา 570400017 กลุ่มปักผ้าบ้านรักแผ่นดิน เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 870082717
494 เสื้อลายปักชาวเขา 570400030 กลุ่มเย็บผ้าบ้านดอนแยง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811675154
495 ขันโตกไม้กลึง 570400035 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กลึงบ้านสันป่าบง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
496 ผ้าไหมมัดหมี่ 570400044 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสมบูรณ์ เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892622577
497 เสื่อกก 570400046 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนสมบูรณ์ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 844861250
498 ผ้าห่ม / ผ้าคลุมเตียง 570400047 งานผ้าฝ้ายด้นมือ เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 898382088
499 ถักทอไหมพรม 570400052 กลุ่มถักไหมพรมบ้านต้นยาง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 800311916
500 ตะกร้าหวาย 570400053 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดใต้ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 616601593
501 พรมเช็ดเท้า 570400054 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านต้นยาง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811658247
502 หมอนหนุน 570400060 กลุ่มหมอนใยสังเคราะห์ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871357159
503 หมอนข้าง 570400060 กลุ่มหมอนใยสังเคราะห์ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871357159
504 โคมไฟ 570400068 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 896752477
505 กระเป๋าสะพาย 570400071 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 821807647
506 กระเป๋าหิ้ว 570400071 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 821807647
507 ข้าวแต๋นโบราณ 570400074 กลุ่มข้าวแตนบ้านสันทรายมูล เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895618413
508 เสื่อกก 570400077 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองบัว เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843779396
509 ผ้าห่มนวม 570400078 กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองบัว เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871835808
510 ชั้นวางของ 570400081 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเรือนบ้านเหล่า เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 879258482
511 กางเกงเลหรือเตี่ยวสะ 570400084 กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยาง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 810239886
512 เสื้อพื้นเมืองปักมือ 570400084 กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้นยาง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 810239886
513 ผ้าพันคอเปลือกไหม 570400087 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านร่องริว เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน ผ้าไหมมัดหมี่
514 ที่นอนปิกนิคเด็ก 570400093 กลุ่มเย็บผ้าบ้านห้วยไคร้เหนือ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 860175241
515 ป้ายไม้มะขาม 570400096 ผลิตภัณฑ์ไม้มะขาม เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 895161349
516 ขนมทองม้วน 570400108 กลุ่มทำขนมบ้านใหม่สันติสุข เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 806776511
517 ขนมดอกจอก 570400108 กลุ่มทำขนมบ้านใหม่สันติสุข เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 806776511
518 สุรากลั่นชุมชน ดอยเอียน 570400110 วิสาหกิจชุมชนสุราดอนไชยเทิง เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0871800662, 053696550
519 สุรา "ขุนปล้อง" 570400114 วิสาหกิุจชุมชนขุนปล้อง เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 5.395414208618E+17
520 สุรากลั่นชุมชน "ดอกเสี้ยว" 570400115 หจก.ดอกเสี้ยวสุรากลั่น เทิง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 894298973
521 แคบหมูไร้มัน 570400117 กลุ่มแคบหมูไร้มัน เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871832776
522 ตะกร้าหวาย 570400120 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรด เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 867248821
523 กางเกงผ้ายืด 570400122 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 898359091
524 ขนมเปี๊ยะ 570400148 กลุ่มทำขนมบ้านเวียงเทิง เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812892155
525 น้ำตะไคร้พร้อมดื่ม 570400148 กลุ่มทำขนมบ้านเวียงเทิง เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812892155
526 กะหรี่ฟัฟ 570400148 กลุ่มทำขนมบ้านเวียงเทิง เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812892155
527 หมอนลายไทย 570400152 กลุ่มทำหมอนและผ้ารองนั่งลายไทย เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 897550823
528 ผ้ารองนั่งลายไทย 570400152 กลุ่มทำหมอนและผ้ารองนั่งลายไทย เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 897550823
529 ผ้าปูโต๊ะลายไทย 570400152 กลุ่มทำหมอนและผ้ารองนั่งลายไทย เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 897550823
530 หมอนใยสังเคราะห์ 570400153 กลุ่มตัดเย็บบ้านสันป่าบง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861822901
531 แคบหมูปรุงรส กึ่งสำเร็จรูป 570400154 "ภูภู" หมูกระจก เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812892155
532 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ 570400155 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817069687
533 เสื้อพื้นเมือง 570400156 กลุ่มเย็บผ้าบ้านทรายกาด เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861880829
534 กระเป๋าผ้าฝ้าย 570400157 กลุ่มตัดเย็บผ้าฝ้ายบ้านตับเต่า เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898995688
535 ผ้าเอนกประสงค์ 570400158 กลุ่มถักผ้าเอนกประสงค์ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 982840906
536 เมล็ดกาแฟคั่ว 570400159 ชี้ฟ้า กาแฟสด เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819928384
537 ตะกร้าหวาย 570400160 หวายสุวรรณภัค เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808007290
538 หมวกถัก 570400161 กลุ่มเย็บปักประดิษฐ์และถักผ้าด้วยมือ เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871820113
539 เกสรผึ้ง 570400162 พีระพันธุ์ฟาร์มผึ้ง เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 862121099
540 ผ้าถุง 570400163 ธันยทรผ้าฝ้าย เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 870484726
541 ดอกไม้พลาสติก 570400164 งานศิลป์จากพลาสติก เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811658247
542 ไข๋เค็มดิบ 570400165 กลุ่มแปรรูปอาหาร "สตรีศรีดอนแยง" เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843726387
543 แคบหมูปรุงรส กึ่งสำเร็จรูป 570400166 แนน หมูกระจก เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 921063459
544 กระเป๋าพลาสติก 570400167 สานศิลป์บ้านดอนแยง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 814843886
545 ตะกร้าพลาสติก 570400168 ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871340037
546 กระเป๋าสะพาย 570400169 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านจำไฮ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 821931240
547 กระเป๋าผ้าฝ้าย 570400170 "ฝ้ายงาม" @เทิง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 980046760
548 หมอนหนุนใยสังเคราะห์ 570400171 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสักสันเจริญ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895571405
549 หมอนประดับ 570400171 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสักสันเจริญ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895571405
550 หมอนหนุนใยสังเคราะห์ 570400172 นางแตงอ่อน กิ่งชนะ เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871857159
551 หมอนข้างใยสังเคราะห์ 570400172 นางแตงอ่อน กิ่งชนะ เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871857159
552 น้ำยาเอนกประสงค์ 570400173 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์ บ้านสารภี หมู่ 5 เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817844357
553 หมวก 570400174 วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักสาน เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899554846
554 กระเป๋า 570400174 วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักสาน เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899554846
555 หมูกระจก อาร์ม & แอ๊นท์ 570400175 หมูกระจก อาร์ม&แอ๊นท์ เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895614028
556 ผ้าถุงสำเร็จรูป 570400176 "วันดี" ผ้าไทย เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890363960
557 ตะกร้าหวาย 570400177 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายม่อนป่ายาง หมู่ที่ 6 เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899995201
558 เตียงนอนหวาย 570400177 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายม่อนป่ายาง หมู่ที่ 6 เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899995201
559 พรมเช็ดเท้า 570400178 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านห้วยไคร้ หมู่ 24 ต.เวียง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 815688237
560 กางเกงผู้ใหญ่ 570400178 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านห้วยไคร้ หมู่ 24 ต.เวียง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 815688237
561 วอฟเฟิล 570400179 พิมพ์ใจ Bakery Homemade เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 855265898
562 ลูกประคบสมุนไพร 570400180 หมอเมืองล้านนา เทิง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931377651
563 ผ้าไหมแพรวา 570400181 เอกลักษณ์ไหมไทย เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857154849
564 โสร่ง 570400181 เอกลักษณ์ไหมไทย เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857154849
565 ไข่เค็ม 570400182 ไข่เค็มบ้านดอนแยง เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843726387
566 มันฝรั่งแผ่นพร้อมทอด 570400183 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านต้นเขือง เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 985854540
567 น้ำมะขามป้อมผสมน้ำผึ้ง 570400184 ผึ้งทอง เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 904645690
568 น้ำเสาวรสผสมน้ำผึ้ง 570400184 ผึ้งทอง เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 904645690
569 ผ้าถุง 570400185 กลุ่มเย็บผ้าบ้านเวียงเทิง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890669947
570 เสื้อพื้นเมือง 570400185 กลุ่มเย็บผ้าบ้านเวียงเทิง เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890669947
571 น้ำอ้อยสด 570400186 นายบุญพร้อม ณ น่าน เทิง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875467061
572 น้ำใบเตย 570400186 นายบุญพร้อม ณ น่าน เทิง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875467061
573 กล้วยฉาบ 570400187 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเวียงใต้ เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861834029
574 น้ำส้มคั้นสด 570400187 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเวียงใต้ เทิง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861834029
575 ตะกร้าหวาย 570400188 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดกลาง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 913029691
576 กางเกงผ้าฝ้าย 570400189 กลุ่มตัดเย็บผ้าสตรีบ้านเกี๋ยงลุ่ม เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861897103
577 น้ำผลไม้สดพร้อมดื่ม 570400190 น้ำผลไม้สดเพื่อสุขภาพ เทิง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 879279985
578 ไม้กวาดดอกหญ้า 570400192 ไม้กวาดดอกหญ้า "ลุงปัน" เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895552270
579 ทองม้วนสูตรโบราณ 570400193 ยายคำ ทองม้วนสูตรโบราณ เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 929394843
580 ขนมปังธัญพืช 570400194 ปุ้ย & ป่าน บ้านขนม เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898612909
581 ทองม้วนกะทิสด 570400194 ปุ้ย & ป่าน บ้านขนม เทิง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898612909
582 ตะกร้าหวาย 570400196 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายม่อนป่ายาง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899995201
583 เตียงนอนหวาย 570400196 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายม่อนป่ายาง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899995201
584 ชุดรับแขก 570400196 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายม่อนป่ายาง เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899995201
585 ผ้ากันเปื้อน 570400197 กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านป่ามื่น เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931340979
586 ผ้าถุง 570400199 พาพันธ์งานผ้า เทิง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 921063459
587 ผ้ากันเปื้อน 570400199 พาพันธ์งานผ้า เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 921063459
588 น้ำพริกเห็ดกรอบ 570400200 กลุ่มแปรรูปอาหารเชียงเคี่ยน เทิง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 936296542
589 ดอกไม้ประดิษฐ์ 570400201 ระวีวรรณ ดอกไม้งาม เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 856693941
590 เตาแก๊สชีวมวล 570400202 สมาน แก๊สชีวมวล เทิง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843648625
591 โต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ 570400203 สันทรายงาม เฟอร์นิเจอร์ เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869238691
592 มุ้งถนอมอาหาร "ชาวดอย" 570400204 กลุ่มผู้ผลิตมุ้งถนอมอาหาร "ชาวดอย" เทิง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 858808989
593 เสื่อกก 570500004 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกแม่แก้วรุ่งเรือง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 811798047
594 มีดที่ใช้ในประดับตกแต่งและของที่ระลึก 570500005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-7163180
595 เครื่องดื่มรังนกเพื่ 570500007 รังนกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พาน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877899364
596 พริกลาบนายเป็ง 570500008 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกลาบบ้านหนองบัวใต้ พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-658558
597 ลูกประคบสมุนไพร 570500009 กลุ่มพัฒนาสตรี(นวดแผนไทย) พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1834036
598 ชุดสูท ชาย - หญิง 570500011 กลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 851271761
599 พรมเช็ดเท้า 570500012 กลุ่มเย็บผ้าสามัคคี พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 899537183
600 ผ้าทอมือ 570500014 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าหล่ม พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861865242
601 หมวกจักสานไม้ไผ่ 570500018 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-1771911
602 ผ้าห่มนวม 570500019 กลุ่มศิลปะงานผ้า พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-659154
603 ผ้าใบกันสาด 570500021 ผ้าใบกันสาด พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
604 มีด 570500023 กลุ่มตีเหล็กทำมีดโครงการเศรษฐกิจชุมชน พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
605 ขนมโรตีกรอบ 570500027 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 4 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-950023
606 ขนมหัวเราะ 570500027 กลุ่มเกษตรพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 4 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-950023
607 พรมเช็ดเท้า 570500028 กลุ่มตัดเย็บผ้าต่างๆและพรมเช็ดเท้า บ้านสันธาตุ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808581951
608 ม้านั่งไม้ไผ่ 570500029 กลุ่มผู้สูงอายุม้านั่งไม้ไผ่ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875475388
609 กระบวยกะลามะพร้าว 570500031 กลุ่มกะลามะพร้าว พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801355382
610 พรมเช็ดเท้า 570500034 กลุ่มเย็บผ้าเช็ดเท้า พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9551137
611 แหนมหมู ตรานันทนีย์ 570500041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหมืองหลวง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1798481
612 แหนมเนื้อ ตรานันทนี 570500041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหมืองหลวง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1798481
613 แคบหมู ตรานันทนีย์ 570500041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหมืองหลวง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1798481
614 ถั่วทอดสมุนไพร ตรานั 570500041 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเหมืองหลวง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1798481
615 ตะกร้าไม้ไผ่ 570500048 กลุ่มจักสาน พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 839472983
616 สำอางค์การสุรา 570500051 วิสาหกิจชุมชนตองเก้าการสุรา พาน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5457004
617 ตะกร้ารีสองวง 570500053 กลุ่มจักสานตะกร้าทางมะพร้าวบ้านสันกอตาล พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 082-3911232
618 เตาอังโล้ 570500056 รุ่งเจริญ พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7630905
619 พรมเช็ดเท้า 570500059 กลุ่มพรมเช็ดเท้า ม.11 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-289-6852
620 คะกร้าพลาสติกเหนียว 570500065 กลุ่มตะกร้าพลาสติกเหนียว พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7069564
621 พรมเช็ดเท้า 570500067 กลุ่มอาชีพพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-9182089
622 น้ำยาสระผมสมุนไพรราง 570500069 บ้านสมุนไพรใจทิพย์ พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8502406
623 ขิงอบน้ำผึ้งสมุนไพรไ 570500069 บ้านสมุนไพรใจทิพย์ พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8502406
624 ลูกประคบสมุนไพร 570500070 โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพระพุทธศาสนา พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6027197
625 น้ำมนต์ปู่ชีวก 570500070 โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพระพุทธศาสนา พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6027197
626 ตะกร้าหวาย 570500070 โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพระพุทธศาสนา พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-6027197
627 สุรากลั่น 570500072 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสุรากลั่นหมู่ 24 ร้องหลอด พาน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-7069098
628 ไม้กวาดดอกหญ้า 570500074 กลุ่มทำไม้กวาดบ้านร่องลึก ม.13 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
629 รองเท้าผ้า 570500076 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6561305
630 หมอน 570500076 กลุ่มเย็บผ้าสำเร็จรูป พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6561305
631 ไม้กวาดลายไทย 570500077 กลุ่มไม้กวาดลายไทย พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-5764668
632 ขนมปัง 570500079 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ม.12 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-6337768
633 ไม้ถูพื้น 570500081 พรเรื่อง ปัญญาสร พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-5007560
634 พรมเช็ดเท้า 570500081 พรเรื่อง ปัญญาสร พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5007560
635 ถาดวางแก้วน้ำ 570500082 ธรรมชาติเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้บ้านสันโค้ง พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-3024839
636 ข้าวแต๋น 570500087 กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโม พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0247403
637 ขนมทองพับ 570500087 กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโม พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0247403
638 กล้วยฉาบ 570500087 กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโม พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0247403
639 ดอกมะลิจากผ้า 570500088 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4319123
640 กรงนก 570500091 กลุ่มสตรีจักสานบ้านสันกอเหียง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7630905
641 ผ้าห่มนวมปิกนิก 570500092 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าห่ม หมู่ที่ 9 ต.ทานตะวัน พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861986388
642 หมูยอสูตรดั้งเดิม 570500093 สมพล หมูยอ พาน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 813873937
643 หมูยอพริกไทยดำ 570500093 สมพล หมูยอ พาน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 813873937
644 ลำไยสีทอง 570500094 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-659442
645 ลำไยเนื้อดำต้มทำน้ำ 570500094 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-659442
646 ขิงกวน 570500094 กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรตำบลสันติสุข พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-659442
647 รองเท้าผ้าปัก 570500103 กลุ่มพัฒนาสตรีเย็บปักผ้าพื้นเมือง พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-5946466
648 มะขามแก้ว 570500104 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรบ้านป่ากว๋าว พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9517859
649 ไอศครีม 570500105 ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819938744
650 น้ำพริกเผา 570500105 ผลิตภัณฑ์กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสันผักแคใหม่ หมู่ที่ 14 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819938744
651 ไส้อั่วปลา 570500106 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านดอนตันสามัคคี พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 898529825
652 ผ้าห่ม 570500109 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่ม พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 899517539
653 ตระกร้าหูหิ้ว 570500112 กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่บ้านสันกอเหียง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-8828533
654 ไม้แกะสลัก 570500116 นายมานัส ศรีพลวารี พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 847410099
655 กระเป๋าสานผักตบชวา 570500117 นางวิลาวัลย์ นามเมือง พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8041822
656 หมวกสานผักตบชวา 570500117 นางวิลาวัลย์ นามเมือง พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8041822
657 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ 570500125 กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7078387
658 พรมเช็คเท้า 570500129 กลุ่มพรมเช็คเท้าป่าบงหลวง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861945350
659 เสื่อพับ 570500130 กลุ่มจักสานเสื่อกก พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 884111667
660 กล้วยฉาบ 570500131 นางพรญาณี ตั๋นเต๋ พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804966135
661 พรมเช็ดเท้า 570500148 กลุ่มพรมเช็ดเท้า หมู่ 2 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896844148
662 พรมเช็ดเท้า 570500150 กลุ่มตัดเย็บพรมเช็ดเท้า(ชุมชนฮ่องหลงเหนือ) พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850342158
663 น้ำลูกยอหมักเชียงราย 570500155 บริษัทเชียงรายโนนิ จำกัด พาน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 812892778
664 กล่องข้าว 570500156 กลุ่มจักสานไม่ไผ่บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7191778
665 พรมเช็ดเท้า 570500161 กลุ่มพรมเช็ดเท้า พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843658033
666 น้ำพริกหนุ่มป่าไผ่เมืองพาน 570500162 น้ำพริกหนุ่มป่าไผ่เมืองพาน พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
667 ทองพับทองม้วนฟักทอง 570500163 นางสุนันท์ ฉิมพาณิช พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9521450
668 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 570500165 นางแสงเดือน ใจมอย พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-8598852
669 ไม้กวาดดอกหญ้า 570500166 กลุ่มไม้กวาด พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5576099
670 เก้าอี้ประดับลายหอยมุก 570500169 กลุ่มหัตถกรรมแกะลายหายมุก พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
671 ภาพประดับมุก 570500170 นายฐิติพงษ์ โอดโม๊ะ พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-1390351
672 ข้าวกล้องอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 570500171 กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์เพื่อสุขภาพ พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6093287
673 พรมเช็ดเท้า 570500172 กลุ่มพรมเช็ดเท้าหมู่ที่ 5 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-4796514
674 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวอินทรีย์ 570500173 นางอรุณรัตน์ ทองจินดา พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6140689
675 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 570500174 ข้าวขวัญแก้ว พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7613216
676 ข้าวกล้องหอมมะลิ 570500174 ข้าวขวัญแก้ว พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7613216
677 น้ำพริกลาบกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 5 570500175 กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 5 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-6349254
678 แคบหมู 570500176 แคบหมู พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2085712
679 หมูยอ 570500177 หมูยอทวีพรรณ พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9524784
680 เสื้อยืดสกรีนลาย 570500178 สกรีนเสื้อยืดและเซรามิก พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 958690496
681 ข้าวแต๋นพร้อมรับประทาน 570500179 กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านโป่งแดง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899994105
682 ข้าวแต๋นกึ่งสำเร็จรูป 570500179 กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านโป่งแดง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899994105
683 ข้าวกล้อง 570500181 กลุ่มข้าวกล้อมบ้านหนองบัวใต้ พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
684 ตุ๊กตาทำมือ 570500182 ตุ๊กตาทำมือบ้านเจริญเมือง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861171132
685 ผ้าทอ 570500183 กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรีผ้าทอ พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871745103
686 ผ้าห่มเอนกประสงค์ 570500184 กลุ่มพัฒนาสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 827594054
687 เสื้อยืดโปโล 570500186 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงลาน พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871776169
688 ผ้าห่ม 570500187 กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าห่ม พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899517539
689 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ 570500188 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869236481
690 กระติปข้าวเหนียว 570500190 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ 5 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898359237
691 ข้าวกล้องซ้อมมือ 570500191 กลุ่มข้าวกล้องซ้อมมือผู้สูงอายุบ้านป่าเปา หมู่ที่ 4 พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1162503
692 ผ้าม่าน 570500192 กลุ่มเย็บผ้าม่าน (บ้านหนองทรายทอง) พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804921279
693 กระติบข้าวเหนียว 570500193 กลุ่มจักสานไม้ไผ่หมู่ 18 พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898527241
694 ข้าวกล้องมันปู 570500195 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านเหมืองหลวง พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 813863215
695 ไม้กวาด 570500196 กลุ่มไม้กวาด พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869176852
696 แคบหมูสูตรต้นตำรับล้านนา 570500197 แคบหมูพี่ไล พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871897293
697 ปุ๋ยเคมีชีวภาพอัดเม็ด 570500198 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์เคมีชีวภาพ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
698 ข้าวแคบ 570500199 กลุ่มข้าวแคบโป่งทวี หมู่ 16 ทรายขาว พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 901761060
699 ขนมหยกมณี 570500200 สุขสันต์โภชนา พาน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 832042227
700 กาแฟสด ตราล้านา 570500201 วิสาหกิจชุมชนกาแฟล้านนา พาน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5586571
701 กาแฟผสม ตราล้านนา 570500201 วิสาหกิจชุมชนกาแฟล้านนา พาน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5586571
702 ภาพวาด 570500202 นายบุญยืน จากลาง พาน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
703 ลูกประคบสมุนไพร 570500203 ลูกประคบสมุนไพร พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 85263987
704 ผ้าปักถักร้อย 570500204 เย็บปักถักร้อย พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877869219
705 ผ้าปักมือลายกองหลวง 570500205 กลุ่มผ้าปักมือกองหลวงตำบลเจริญเมือง พาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 907526927
706 ผ้าด้นมือ 570500206 กลุ่มผ้าด้นมือ พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9203946
707 พรมเช็ดเท้า 570500207 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านทรายทอง พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-2574877
708 ลูกประคบ 570500209 กลุ่มนวดแผนไทยตำบลทรายขาว พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877884535
709 กระเป๋าถัก 570500209 กลุ่มนวดแผนไทยตำบลทรายขาว พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877884535
710 ปลอกหมอน 570500210 กลุ่มตัดเย็บปลอกหมอนบ้านโชคชัย พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 897590825
711 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ 570500211 ชาวนาขาเดฟ พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-5376376
712 กาแฟชะมด 570500212 นายบุญเพิ่ม จูฑะเตมีย์ พาน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
713 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ทุ่งดอยงาม 570500213 รุ่งฤดี มั่งมูล พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-0765616
714 ไส้อั่วปลานิล 570500214 นางสาวรุ่งนภา ทาวัง พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9520817
715 แชมพูสมุนไพร 570500215 Sunshine พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7590825
716 ยาหม่องสมุนไพร 570500216 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านโป่งแดงใหม่ พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 800341220
717 พิมเสนน้ำ 570500216 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้านโป่งแดงใหม่ พาน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 800341220
718 หมูทุบ 570500217 หมูทุุบโชคอนันต์ พาน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-8901393
719 บายศรี 570500218 กลุ่มดอกไม้จันทน์และบายศรีชุมชนเกตุแก้ว พาน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 097-0195186
720 ข้องใส่ปลาเล็ก 570600009 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 868523343
721 ผ้าห่ม 570600015 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5522739
722 ผ้าห่ม 570600016 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3632846
723 พรมเช็ดเท้า 570600017 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเวียงม.4 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 979920664
724 ยอ 570600019 กลุ่มสานยอ ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9564540
725 ผ้าห่ม 570600020 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าพัฒนาสตรี ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4130305
726 เสื้อกันหนาว 570600023 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7222926
727 กระเป๋าดิ้นเงินดิ้นทอง 570600026 กลุ่มวิสหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้า และหมวกไม้ไผ่ ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8084612
728 สุราขาว 570600027 วิสาหกิจใหม่การเจริญการสุรา ป่าแดด เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-0449584
729 หมวกไม้ไผ่ 570600028 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1187543
730 พรมเช็ดเท้า 570600029 กลุ่มพัฒนาสตรีตัดเย็บบ้านศรีชุม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-761168
731 หมอนสามเหลี่ยม 570600036 กลุ่มเย็นหมอนสามเหลี่ยม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1882761
732 พรมเช็ดเท้า 570600045 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3729507
733 ผ้าเช็ดมือ 570600046 กลุ่มเย็บผ้าจากเศษผ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843693039
734 ผ้าห่มนวม 570600047 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านสันติธรรม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899564941
735 ผ้าไหมมัดหมี่ 570600048 กลุ่มทอผ้าไหม ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1721841
736 ไม้กวาดดอกหญ้า 570600055 ไม้กวาดดอกหญ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7014612
737 ผ้าไหมมัดหมี่ 570600059 กลุ่มทอผ้าไหม ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-1660865
738 น้ำดื่มชุมชนศรีบังวัน 570600063 น้ำดื่มชุมชนศรีบังวัน ป่าแดด เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-5479321
739 ผ้าห่ม 570600064 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9937029
740 กรอบรูปแกะสลัก 570600065 ไม้แกะสลัก ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804979267
741 ขนมดอกจอก 570600066 น้ำดื่มบ้านสันป่าคาม ป่าแดด อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7183816
742 น้ำดื่ม 570600066 น้ำดื่มบ้านสันป่าคาม ป่าแดด เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7183816
743 น้ำปู 570600067 กลุ่มทำน้ำปูและแคบหมู ป่าแดด อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4616725
744 ข้าวซ้อมมือ 570600074 กลุ่มข้าวซ้อมมือ ป่าแดด อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1904868
745 ดอกไม้ผ้าใยบัว 570600075 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้แห้งบ้านแม่พุง หมู่ที่ 2 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8387037
746 ผ้าห่ม 570600076 ตัดเย็บเสื้อผ้าหมู่11 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0338332
747 กระเป๋าถักเชือกร่ม 570600077 กลุ่มกระเป๋าถักเชือกร่ม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861166365
748 กางเกง 570600078 กลุ่มเย็บผ้า(อุตสาหกรรม) ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931864737
749 ผ้าห่ม 570600079 นางอุไร ยามี ป่าแดด ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811629498
750 ข้าวกล้อง 570600080 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ป่าแดด อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861957642
751 เตาประหยัดพลังงาน 570600080 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861957642
752 พรมเช็ดเท้า 570600081 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 934289802
753 ผ้าห่ม 570600082 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 884128934
754 ผ้าห่ม 570600083 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสามัคคีสัมพันธ์ตัดเย็บหมู่17 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 907572296
755 ผ้าห่ม 570600084 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมบ้านสันติสุข ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801326898
756 ไข่เค็มสมุนไพร 570600086 นางธมลวรรณ นาจักร์ ป่าแดด อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6583066
757 ผ้าห่ม 570600087 กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านเวียงเดิมหมู่11 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 920218103
758 ผ้าห่ม 570600088 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าม.17 บ้านชัยมงคล ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898993574
759 กล้วยฉาบ 570600089 กลุ่มแปรรูปกล้วย ป่าแดด อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8071684
760 ผ้าห่ม 570600090 กลุ่มตัดเย็บผ้าหมู่2 ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
761 กางเกงผ้ายืด 570600091 นางสงกรานต์ พรามไธสง ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 828912402
762 กางเกง 570600092 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านวังศิลา ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835656177
763 กางเกงผ้ายืด 570600093 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านวังศิลา ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 613177210
764 ไม้กวาดดอกหญ้า 570600094 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา -
765 ผ้าห่ม 570600095 กลุ่มเย็บผ้านวมหมู่5บ้านหล่ายร้อย ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861975236
766 กางเกง 570600096 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ป่าแดด ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-1796282
767 รองเท้า 570600097 มลินีชูส์ ป่าแดด ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 824547296
768 ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ 570600098 ข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอร์รี่ ป่าแดด อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811122344
769 ไม้กวาดดอกหญ้า 570600099 ไม้กวาดดอกหญ้าโป่งศรีนคร ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871800801
770 พรมเช็ดเท้า 570600102 ประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ป่าแดด ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 906734055
771 มาลินีงานถัก 570700011 มาลินีงานถัก แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0228335
772 กระเป๋าผ้าปักด้วยมือ 570700014 กลุ่มแปรรูปผ้าทอมือบ้านกิ่วพร้าว แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7145704
773 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 570700015 ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-4464929
774 ผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป 570700017 สุภารีผ้าพื้นเมือง แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 0717643432 , 092-4507406
775 เสื้อยืด 570700019 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวรินคำ แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850375600
776 เสื้อถักไหมพรมขนแกะ 570700020 นางจินดา ไวว่อง แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 838633165
777 ชุดกีฬา 570700021 สุมาลี สรรศรี แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 826110334
778 ผ้าจก 570700023 กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้(วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้) แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 53653490
779 ผ้าปักด้วยมือ 570700024 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 081-5689385
780 ถุงย่ามชาวเขา 570700025 สุพรหัตถกรรม แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53772156
781 ดินปั้นมือ 570700026 นายสมหวัง เปียกากู่ (ดินปั้นมือ) แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 087-1868733
782 เสื้อถักโครเชต์ 570700027 นางพัชรี อู่ทอง (ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์) แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 089-5587967
783 โคมลอย 570700028 โคมลอยกังหัน แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871920776
784 ปลอกหมอนอิงแต่งลาย 570700029 ปลอกหมอนอิงแต่งลาย แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-8602761
785 พรมทอมือ 570700031 บ้านทอมือ แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-6363736
786 ตะกร้าหวาย 570700032 กลุ่มจักสาน แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861843935
787 ผ้าบาติก 570700035 ผาณิตบาติก แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 53771167
788 เสื้อสุนัข 570700037 ด๊อกกูดี้ แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5571124
789 โคมลอยล้านนา 570700039 โคมลอยล้านนา แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894324789
790 น้ำผึ้ง 570700040 ฟาร์มผึ้งจันทร์ทรา แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-665136 089-9979900
791 สินค้าทำมือ HAND MAD 570700045 ไหมพรมถักบ้านโพธนาราม แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 831562459
792 สุราเสือนารี 570700047 วิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นชุมชนสามใบเถา แม่จัน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 846111522
793 ชาอูหลงเบอร์ 12 570700053 บริษัทฉุยฟงจำกัด แม่จัน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53771563
794 แคบหมูไร้มัน 570700059 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าบงหลวง แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-9516271
795 ถั่วเน่าแผ่น 570700061 แปรรูปสินค้าการเกษตร แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 856240146
796 แหนมหมู 570700067 กลุ่มสตรีสหกรณ์ แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 087-1792617
797 แยมสามสหายล้านนา 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
798 แยมผลพลัม 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
799 แยมสตรอเบอรี่ 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
800 แยมลิ้นจี่ 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
801 แยมมัลเบอรี่ 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
802 แยมสับปะรด 570700068 หจก.บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 873015118
803 ชาอู่หลงเบอร์ 12 570700069 ชาไทยดอยธรรม แม่จัน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 818824243
804 น้ำพริกหนุ่ม 570700073 บจก.มารศรีโปรดักส์ แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-661232-33 ,081-7841820
805 ชาอู่หลวงก้านอ่อน (เบอร์ 17) 570700076 ใบชาจรรยา แม่จัน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53632039
806 ข้าวเหนียวดำ 570700077 สวนบุญนำภา แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-9245554
807 แคบหมูล้ำลำ 570700078 พิกุลทอง ยะมุงคุณ แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-1425643
808 สับปะรดอบแห้ง 570700082 บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 094-6282828
809 แก้วมังกรอบแห้ง 570700082 บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 094-6282828
810 กล้วยอบแห้ง 570700082 บริษัท เมาน์เท่น พลัซ จำกัด แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 094-6282828
811 ขนมปั้นสิบไส้ปลา 570700084 นางสถาพร เพชรแก้ว แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5951632
812 ชาใบหม่อน 570700085 นายธีธวัช คำเงิน แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8945859
813 น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่ร 570700093 น้ำพริกแม่รจนา แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843786889
814 ตะกร้าเชือกโพลี 570700094 กลุ่มตะกร้าบ้านดอยต่อ แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-8012609
815 น้ำพริกเห็ดคั่ว 3 อย่าง 570700096 แหนมเห็ดตรานายอุทัย แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-6570881
816 น้ำพริกเผาเห็ด 570700096 แหนมเห็ดตรานายอุทัย แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-6570881
817 แหนมเห็ดตรานายอุทัย 570700096 แหนมเห็ดตรานายอุทัย แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-6570881
818 ข้าวกล้องหอมมะลิแดง 570700098 ข้าวน้ำฟ้า แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53779055
819 ข้าวกล้องหอมนิล 570700098 ข้าวน้ำฟ้า แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53779055
820 ข้าวกล้องรวมสามกษัตร 570700098 ข้าวน้ำฟ้า แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53779055
821 Reed Diffuser 570700102 บริษัท อิมเพรสเซนท์ จำกัด แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 02 4026688
822 Crystal Diffuser 570700102 บริษัท อิมเพรสเซนท์ จำกัด แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 02 4026688
823 เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน 570700103 โตโต้ ดิเซิร์ท (TOTO DESSER) แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 08 17335091
824 โคมทอง 570700104 นางจันทกานต์ ไชยมีกลิ่น แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-6353384
825 อิมินา ที่กรวดน้ำสำเร็จรูป 570700105 นางสาวณัฎฐวี จัดแจง แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-180096
826 ไส้อั่วสมุนไพรน้องบุ๋ม 570700106 นางอรุณวรรณ จันทะเวียง แม่จัน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5588610
827 รดาคลอโรฟิลล์ 570700108 รดาคลอโรฟิลส์ , รดาคลอลาเจน แม่จัน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-1531213
828 รดาคลอลาเจน 570700108 รดาคลอโรฟิลส์ , รดาคลอลาเจน แม่จัน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-1531213
829 กระเป๋าอาข่า 570700109 Akha Shop แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-0741667
830 ผ้าห่มนวม 570700110 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่ม-นวม บ้านบ่อก้าง แม่จัน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1859355
831 ไซดักปลา 570700111 กลุ่มจักสานบ้านแม่สรวย แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5731026
832 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 570700112 ผลิตภัณฑ์จากกะลา แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5603820
833 MIX FRUITS VINEGAR 570700114 นางศิรินันท์ ธนาวุฒิกร แม่จัน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7646337
834 กระเป๋าผ้า 570700115 นางแว่นแก้ว บุญบารมี แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6606501
835 ชาตะไคร้ 570700117 ร้านวรวีร์ แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-8824243
836 แชมพูสมุนไพรมะกรูด 570700118 คุณปิ่นมณี ชื่นเมือง แชมพูสมุนไพรมะกรูด แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-7175091
837 ข้าวกล้อง 570700119 นายพลภัทร คำเงิน แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8536992
838 ถุงสมุนไพรดูดกลิ่น 570700120 เนเจอร์ไลน์ (Nature Line) แม่จัน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-779055
839 โคมล้านนา 570700121 ศรีค้ำโคม แม่จัน ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7060823
840 พรมเช็ดเท้า 570700122 ถักพรมอเนกประสงค์ บ้านโพธนาราม แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7575353
841 ปลาเงิน ปลาทอง 570700123 กลุ่มประดิษฐ์จากขวดพลาสติก แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869157191
842 ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 570700124 กลุ่มจักสาน บ้านโพธนาราม แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9510561
843 ตะกร้าเมคราเม่ 570700125 กลุ่มถักทอบ้านหนองอ้อ แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1908408
844 กระเป๋าสายหนัง 570700126 กลุ่มผลิตภัณฑ์ถักสานเส้นพลาสติก แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5538791
845 ที่รองจาน 570700127 กลุ่มแปรรูปเสื่่อกก แม่จัน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 935919949
846 แคบหมู 570700128 กลุ่มแคบหมูดอยดินแดง แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846144230
847 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ไรซ์เบอรี่ (Rice Berry) 570700129 กลุ่มปลูกข้าวพื้นราบแม่จัน (ข้าวไรซ์เบอรี่่) แม่จัน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 090-6733890
848 หมูหยอง 570800003 กลุ่มแปรรูปอาหารหมูหยอง เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 816817427
849 มันเกรียบ 570800004 กลุ่มมันเกรียบสามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 844061812
850 ผ้าถุง 570800006 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายเชียงแสน เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869166770
851 หมอนฟักทองผ้าฝ้ายทอม 570800007 ชมรมชาวอีสานล้านนา เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 849198214
852 ผ้าขาวม้า 570800007 ชมรมชาวอีสานล้านนา เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 849198214
853 เสื่อกก 570800007 ชมรมชาวอีสานล้านนา เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 849198214
854 ผ้าขาวม้า 570800008 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861170046
855 ผ้าคลุมไหล่ 570800008 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861170046
856 ผ้าทอ 570800008 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861170046
857 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 570800009 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 849502861
858 ข้าวกล้องผงปรุงสำเร็ 570800010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องแปรรูปกู่เต้า เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871742978
859 ข้าวเกรียบข้าวกล้อง 570800010 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องแปรรูปกู่เต้า เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871742978
860 ข้าวก่่ำ 570800011 กลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871825838
861 ข้าวกล้อง 570800011 กลุ่มผลิตข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871825838
862 ชาสมุนไพร 570800016 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอยจำปี เชียงแสน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895126434
863 พรมเอนกประสงค์ 570800020 กลุ่มพัฒนาฝีมือสตรีห้วยเกี๋ยง เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808598249
864 กล้วยกวน 570800021 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรจากกล้วย เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850379264
865 กล้วยอบเนย 570800021 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรจากกล้วย เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850379264
866 ข้าวกล้อง 570800022 กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894310951
867 ตุงเงินตุงทอง 570800023 กลุ่มตุงเงินตุงทอง เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 876616934
868 ยาหม่องไพล 570800024 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 897019122
869 ลูกประคบ 570800024 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 897019122
870 แชมพูสมุนไพร 570800024 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 897019122
871 ตุงล้านนา 570800025 กลุ่มทอตุงล้านนา เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899526033
872 ธูปหอมสุมนไพร 570800026 กลุ่มธูปหอม เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835742855
873 ปลายอ 570800027 กลุ่มอาหารแปรรูปจากปลานิล เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835727629
874 ผ้าถุง 570800028 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
875 ผ้าสไบ 570800028 กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
876 ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห 570800031 คณะบุคคลกลุ่มแปรรูปผ้าปักลาย เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843648633
877 ยอดหวายอบแห้ง 570800032 กลุ่มหวายอบแห้ง เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861910697
878 ไม้กวาด 570800033 กลุ่มไม้กวาด เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869169674
879 ตระกร้าไม้ไผ่ 570800034 กลุ่มจักสาน เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895534023
880 แคบหมู 570800035 กลุ่มแคบหมูบ้านป่าก๋อย เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 837613105
881 น้ำมันไบโอดีเซล 570800036 กลุ่มจินดาไบโอดีเซล เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 837613105
882 พรมเช็ดเท้า 570800037 กลุ่มพรมเช็ดเท้า เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894387609
883 กระเช้าของขวัญ 570800038 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895047350
884 ชาสมุนไพร 7 อย่าง 570800039 ร้านชาทรงเสวย เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53784376
885 ชาสมุนไพร ชิง ตะไคร้ 570800039 ร้านชาทรงเสวย เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53784376
886 ชาอุหลงก้านอ่อน 570800039 ร้านชาทรงเสวย เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53784376
887 โคมลอย 570800040 กลุ่มโคมลอยบ้านดอยงาม เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 873306429
888 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 570800042 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตำบลแม่เงิน เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857061341
889 ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร 570800043 ทีเชอร์ ที ออร์กานิก ฟาร์ม เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861924724
890 ชาอุูหลงก้านอ่อน เบอ 570800043 ทีเชอร์ ที ออร์กานิก ฟาร์ม เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861924724
891 ชาอูหลงก้านอ่อน ชาเข 570800043 ทีเชอร์ ที ออร์กานิก ฟาร์ม เชียงแสน เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861924724
892 ผ้าทอไทลื้อ 570800044 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านวังลาว เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896338274
893 ปลอกคอ 570800045 กลุ่มเครื่องเงิน เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 57150
894 สร้อยลูกปัด 570800046 นางอำพร สุตะวงค์ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896318462
895 ผ้าคลุมไหล่ 570800047 นางสุจิรา ยานะ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 829380669
896 เสื้อคลุม 570800047 นางสุจิรา ยานะ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 829380669
897 กระเป๋า 570800047 นางสุจิรา ยานะ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 829380669
898 เสื้อผ้าฝ้าย 570800048 จันทร์เพ็ญผ้าทอ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 840421772
899 ผ้าถุงผ้าฝ้าย 570800048 จันทร์เพ็ญผ้าทอ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 840421772
900 ผ้าฝ้ายลายสก๊อต 570800048 จันทร์เพ็ญผ้าทอ เชียงแสน ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 840421772
901 เห็ดนางฟ้า 570800049 นางจิตรลดา จันทคาม เชียงแสน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811657924
902 ยาหม่องตะไคร้ 570800050 นายพสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 913052551
903 น้ำมันไพล คลายเส้น 570800050 นายพสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 913052551
904 น้ำมันพิมเสน 570800050 นายพสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 913052551
905 น้ำมันนวด 570800050 นายพสิษฐ์ ทรงชัยอิตรานนท์ เชียงแสน สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 913052551
906 แกงผักเชียงดากึ่งสำเร็จรูป 570800052 Be Happy Intertrade เชียงแสน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 864203626
907 ผักดองสามรส 570800052 Be Happy Intertrade เชียงแสน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 864203626
908 ผักเชียงดาดอง 570800052 Be Happy Intertrade เชียงแสน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 864203626
909 แกงผักหวานป่ากึ่งสำเ 570800052 Be Happy Intertrade เชียงแสน อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 864203626
910 น้ำพริกลาบ 570800053 กลุ่มน้ำพริกลาบเวียงใต้ เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53690093
911 น้ำพริกลาบ 570800054 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านสบรวก เชียงแสน อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 869185048
912 น้ำดื่ม 570800056 วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มวัดปงสนุก เชียงแสน เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 50777055
913 ไม้กวาดล้านนา 570800057 กลุ่มทำไม้กวาดล้านนา เชียงแสน ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 904708792
914 รูปเหมือนต่าง ๆ 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-1914448
915 สร้อยประคำและกำไล 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-1914448
916 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหยก 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-1914448
917 พระพุทธรูปแกะสลัก 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-1914448
918 เทวรูปแกะสลัก 570900010 แสงชัยพุทธศิลป์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-1914448
919 หินหยกแกะสลักองค์สังกัจจายน์ 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 0815951878 , 0845046090
920 หินหยกแกะสลักม้า 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0815951878 , 0845046090
921 หินหยกแกะสลักองค์หลวงพ่อโสธร 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 0815951878 , 0845046090
922 หินหยกแกะสลักกำไลหยก 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 0815951878 , 0845046090
923 หินหยกแกะสลักข้อมือหยกยืด 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0815951878 , 0845046090
924 หินหยกแกะสลักนกยูง 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 0815951878 , 0845046090
925 หินหยกแกะสลักรูปช้าง 570900014 สยามหยก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 0815951878 , 0845046090
926 ไวน์ล้ินจี่ 570900015 สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด สาขา 3 แม่สาย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-6346702
927 ไวน์ผลไม้ลูกหม่อน 570900018 กลุ่มสตรีสหกรณ์ 2 (น้ำจำไวน์) แม่สาย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-2880618
928 พระสังกัจจาย 570900025 กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-5877219
929 พระแก้วมรกต 570900025 กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-5877219
930 เทพเจ้าจีน 570900025 กลุ่มแกะสลักหินสวยสร้างสรรค์ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-5877219
931 เครื่องนวดเพื่อสุขภาพ และหลุก 570900027 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เวียงพางคำ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-8286939
932 กังหันน้ำไม้ไผ่ (หลุก) 570900027 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เวียงพางคำ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 083-8286939
933 รองเท้าใส่ในบ้าน 570900033 พัทธนันท์ผ้าฝ้าย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 849645848
934 ที่รองจานถักโครเชต์ 570900033 พัทธนันท์ผ้าฝ้าย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 849645848
935 กระเป๋าผ้า 570900033 พัทธนันท์ผ้าฝ้าย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 849645848
936 พระรามแผลงศร 570900037 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-6325548
937 พระพิฆเนศ 570900037 กลุ่มแกะสลักหินสวยงาม แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-6325548
938 ไวน์สตรอเบอรี่ 570900047 สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ สาขา1 แม่สาย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053646347 / 089-8353408
939 พระพุทธรูปทรงเครื่องเชียงแสน 570900064 กลุ่มแกะสลักหิน-หยกเวียงพางคำ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892631107
940 พริกลาบสมุนไพร 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 083-5644343
941 พริกแกงเอนกประสงค์ 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 083-5644343
942 พริกตาแดง 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-5644343
943 พริกแมงดา 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 083-5644343
944 ถั่วสมุนไพร 570900065 พริกสำเร็จรูปสมุนไพร แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 083-5644343
945 พระแก้วมรกตทรงเครื่องจำลอง 570900067 บริษัท หยกทองทวี จำกัด แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53731013
946 กาแฟสดดอยผาฮี้ (เมล็ดกาแฟคั่ว) 570900069 กาแฟสดดอยผาฮี้ แม่สาย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 870799690
947 พระพุทธรูปปางต่าง ๆ 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7150659
948 หลวงพ่อรูปเหมือนต่าง ๆ 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7150659
949 เทพ,เซียน ต่าง ๆ ฤาษี 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7150659
950 กำไล , เครื่องประ , พระเล็ก , สร้อยต่าง ๆ 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7150659
951 สัตว์มงคลต่าง ๆ 570900115 TopJade หยกแกะสลัก...ที่ตรงใจคุณ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-7150659
952 น้ำผึ้งตราบุษราคัมฮันนี่ 570900117 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 819984281
953 พระปางคนาค 570900118 กลุ่มเหนือสยามพุทธศิลป์แกะสลักและผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 053-646822
954 พระพุทธรูปเชียงแสนหินแกะสลัก 570900118 กลุ่มเหนือสยามพุทธศิลป์แกะสลักและผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 053-646822
955 พระพิฆเนศปางอวตาลหินแกะสลัก 570900118 กลุ่มเหนือสยามพุทธศิลป์แกะสลักและผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 053-646822
956 สายคาดเอวผ้าปัก 570900119 ปภากรผ้าปัก แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6152383
957 กระเป๋าผ้าปัก 570900119 ปภากรผ้าปัก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6152383
958 พวงกุญแจ 570900119 ปภากรผ้าปัก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6152383
959 รังนกตุ๋นพร้อมบริโภค ตรา จิงเยี้ยนเป่า สูตรเข้นข้น ไม่มีน้ำตาล 570900121 หจก.จิงเยี้ยนเป่ารังนก แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-733-288, 089-879-2727
960 รูปเหมือนแกะสลักหลวงพ่อสด 570900122 ศุฤทธิ์แกะสลัก โดยนายสุฤทธิ์ กาศเจริญ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899980108
961 แก้วรูปพญานาค 570900125 เรวัตอาชีพเป่าแก้ว แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 891835597
962 เสื้อชุดสตรีพื้นเมือง 570900126 ปฏิญาผ้าไทย แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 0884135378 ,0992963287
963 เสื้อเพนท์บูติก 570900127 ลักกี้บูติก แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846873296
964 รองเท้าเพนท์บูติก 570900127 ลักกี้บูติก แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846873296
965 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อำเภอแม่สาย 570900128 ข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่ปลอดสารอำเภอแม่สาย แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53640666
966 เสื้อยืดพิมพ์ลาย 570900129 สุดเหนือเสื้อยืด แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 828882009
967 สร้อยกำไลหินหยกสวยงาม 570900130 แสงเพียรของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818853490
968 สร้อยมุกน้ำจืด 570900130 แสงเพียรของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818853490
969 กำไลหยก 570900130 แสงเพียรของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818853490
970 พวงกุญแจ 570900130 แสงเพียรของที่ระลึก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818853490
971 ข้าวหอมแดงอินทรีย์ 570900131 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโป่ง แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871720329
972 ข้าวหอมนิลอินทรีย์ 570900131 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโป่ง แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871720329
973 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 570900131 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโป่ง แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871720329
974 ข้าวสามสหาย 570900131 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโป่ง แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871720329
975 ไผ่กวนอิมดัด 570900132 บ.ทริพเพิล คิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 817667861
976 ว่านตลาดต้นตรง 570900132 บ.ทริพเพิล คิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817667861
977 กระเป๋าหนังเบิร์ด 570900134 เครื่องหนังเบิร์ด แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 816715333
978 น้ำบ๊วยเกล็ดหิมะ 570900138 บีบีน้ำผลไม้เกร็ดหิมะ แม่สาย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-644086,089-7550722
979 ไข่เค็มไอโอดีน 570900139 ไข่เค็มไอโอดีน แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6145330
980 คุ๊กกี้ถั่วดาวอินคา 570900141 กลุ่มแปรรูปถั่วดาวอินคา แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818838727
981 ถั่วอินคาทอดกรอบ 570900141 กลุ่มแปรรูปถั่วดาวอินคา แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818838727
982 สมุนไพรใบชาอินคา 570900141 กลุ่มแปรรูปถั่วดาวอินคา แม่สาย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818838727
983 ลำไยอบแห้งสีทอง 570900142 ฐิติภัทร์ แดนทหาร แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804972727
984 น้ำจิ้มไก่บิ๊กบูรพา 570900143 น้ำจิ้มไก่บิ๊กบูรพา แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804972727
985 ลูกประคบ 570900144 พรทิพย์ ลูกประคบ แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804972727
986 เสื้อยืด 570900145 กฤษของที่ระลึก By แม่สาย แม่สาย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 828882009
987 พวงกุญแจทำด้วยผ้า 570900146 คุณวารุณี นาระต๊ะ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1818782
988 หินหยกแกะสลัก 570900147 ร้านเจริญธรรมแกะสลัก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-7603934
989 หินสวยงาม 570900147 ร้านเจริญธรรมแกะสลัก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-7603934
990 งานแกะสลักหินต่างๆ 570900147 ร้านเจริญธรรมแกะสลัก แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-7603934
991 ไผ่อัด 570900148 ไผ่อัดกวนอิม นายนริศวร กอบคำ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-5795573
992 ไผ่กวนอิน 570900149 ไผ่กวนอิม นายสุรชัย ต๊ะวิจิตร แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2485641
993 ไผ่กวนอิน 570900150 ไผ่กวนอิม น.ส.จิดาภา ต๊ะวิจิตร แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5602286
994 ไผ่กวนอิน 570900151 ไผ่กวนอิม นายบุญช่วย ดีแก้ว แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-3579656
995 ไผ่กวนอิน 570900153 ไผ่กวนอิม น.ส.หนึ่งฤทัย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1054341
996 ไผ่กวนอิน 570900154 ไผ่กวนอิม นายไกรศร แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5247398
997 สบู่น้ำผึ้ง 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
998 สบู่ใบบัวบก 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
999 น้ำมันหอมระเหยนวดตัว 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
1000 สบู่น้ำผึ้งมะลิ 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
1001 พิมเสนสมุนไพร 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53640677
1002 เกลือขัดผิวทานาคา 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
1003 สบู่กากกาแฟดอยช้าง 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53640677
1004 สบู่สับปะรดภูแล 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53640677
1005 สีผึ้งมะพร้าวใบเตย 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53640677
1006 สบู่มะพร้าว 570900155 บ้านเภสัช แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53640677
1007 ไผ่กวนอิม 570900157 ไผ่กวนอิม บัวจันทร์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5203095
1008 ไผ่กวนอิม 570900159 ไผ่กวนอิม ณัชพล แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9532777
1009 ไผ่กวนอิม 570900160 ไผ่กวนอิม สัมพันธ์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 097-2198301
1010 ไผ่กวนอิม 570900161 ไผ่กวนอิม ผ่องพรรณ์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 081-6735148
1011 ไผ่กวนอิม 570900162 ไผ่กวนอิม นายวิน แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 089-2624755
1012 ไผ่กวนอิม 570900163 ไผ่กวนอิม คำน้อย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-9104036
1013 ไผ่กวนอิม 570900164 ไผ่กวนอิม นายตฤน แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 087-5065182
1014 ไผ่กวนอิม 570900165 ไผ่กวนอิม ชูศักดิ์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 080-4921136
1015 ไผ่กวนอิม 570900166 ไผ่กวนอิม บัญชา แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-3012292
1016 ม่านกันแดดรถยนต์ 570900167 บริษัท จินนาลักษณ์ จำกัด แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53675395
1017 แกะสลักพระพุทธรูปหยก/หิน 570900169 บริษัท พรพิมลแกะสลัก จำกัด แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-8847631
1018 ไผ่กวนอิม 570900170 ไผ่กวนอิม สุทัศน์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6462231
1019 วานไผ่กวนอิม 570900171 ไผ่กวนอิม วราพร แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-9104036
1020 ไผ่กวนอิม 570900172 ไผ่กวนอิม นายสาย แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 084-9485782
1021 ไผ่กวนอิม 570900173 ไผ่กวนอิม พงษ์ศักดิ์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 085-2312342
1022 ไผ่กวนอิม 570900174 ไผ่กวนอิม รัติกาล แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 087-5226498
1023 ไผ่กวนอิม 570900175 ไผ่กวนอิม กาญจนา แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 085-6141378
1024 ไผ่กวนอิน 570900176 ไผ่กวนอิม นายแก้ว แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2209417
1025 ว่านไผ่กวนอิม 570900177 ว่านไผ่กวนอิม ปราณี แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9549701
1026 กระเป๋าเป้ 570900178 กระเป๋าผ้าแฟนซี แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 089-7585046
1027 กระเป๋าแคทรีน 570900179 ญาดา แคทรีน แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 080-5022670
1028 สับปะรดปัตตาเวีย 570900181 สับปะรด นายวีระศักดิ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-2608019
1029 สับปะรดภูแล 570900181 สับปะรด นายวีระศักดิ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 088-2608019
1030 สับปะรดปัตตาเวีย 570900182 สับปะรดปัตตาเวีย นายวันเพ็ญ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1031 สับปะรดปัตตาเวีย 570900183 สับปะรด นายปกรพงศ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1032 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900184 สับปะรดปัตตาเวีย นายอนุสรณ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1033 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900185 สับปะรดปัตตาเวีย นายจรัญ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7575507
1034 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900186 สับปะรด ปัตตาเวีย อรุณวรรณ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
1035 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900187 สับปะรด ปัตตาเวีย นายคณิต แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-7966094
1036 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900188 สับปะรด นายพิชิต แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
1037 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900190 สับปะรด ปัตตาเวีย นายประจวบ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 082-7647934
1038 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900191 สับปะรด ปัตตาเวีย ศิริพงศ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 083-9814909
1039 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900192 สับปะรด ปัตตาเวีย นายสง่า แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-4314665
1040 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900193 สับปะรด ปัตตาเวีย เรณู แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7026959
1041 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900194 สับปะรด ปัตตาเวีย สุวรรณ์ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7596042
1042 สับปะรด ปัตตาเวีย 570900195 สับปะรด ปัตตาเวีย ยุพา แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-5979878
1043 ข้าวกล้องไรส์เบอร์รี่ 570900196 ข้าวกล้องไรส์เบอร์รี่่ นาตาปอย แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1044 แผ่นมาส์กหน้าใยไหมทองคำ 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-675395
1045 แผ่นขัดหน้าใยไหมทองคำ 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-675395
1046 สบู่น้ำมันเมล็ดชาสูตรใยไหมทองคำ 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-675395
1047 เรวิต้า ซิลค์กี้ เดย์ ครีม 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-675395
1048 เรวิต้า ซิลค์กี้ ไนท์ ครีม 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-675395
1049 ครีมอาบน้ำใยไหมทองคำ 570900197 บริษัท จิราจินนา จำกัด แม่สาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-675395
1050 ไวน์ผลไม้ 570900198 Siam northern winery แม่สาย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 805039859
1051 ผ้าขาวม้า 570900199 กลุ่มผ้าทอห้วยไคร้ แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 57220
1052 มันเส้นทอด 570900200 บีบี ขนมอบกรอบ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894322385
1053 มันอบเนย 570900200 บีบี ขนมอบกรอบ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894322385
1054 มะขามกวน 570900201 วันวัน แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9564946
1055 ไผ่กวนอินสายคำ 570900204 ไผ่กวนอิม สายคำ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-3006412
1056 ข้าวไรซืเบอรี่ 570900205 จันทร์สม อินต๊ะจาย แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0313099
1057 ข้าวกล้องมะลิ 570900205 จันทร์สม อินต๊ะจาย แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0313099
1058 ข้าวกล้่องเหนียว 570900205 จันทร์สม อินต๊ะจาย แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0313099
1059 น้ำพริกตาแดงแม่บ้านม่วงคำ 570900206 กลุ่มน้ำพริกตาแดงแม่บ้านม่วงคำ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0371860
1060 น้ำพริกปลาหวานแม่ฐิติมา 570900207 นางฐิติยา มิคำภา แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7019154
1061 แคบหมูแม่บัวกรร 570900208 นางบัวกรร คำก๋อง แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 090-4709893
1062 หมูหวานแม่บัวกรร 570900208 นางบัวกรร คำก๋อง แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 090-4709893
1063 ตะกร้าโครงหวาย 570900209 นางเพ็ญศรี พินิจตรง แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-7605781
1064 ข้าวไรเบอร์รี่ 570900210 พอเพียงข้าวไทย แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-5682967
1065 ข้าวหอมมะลิ 570900210 พอเพียงข้าวไทย แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-5682967
1066 ข้าวหอมนิล 570900210 พอเพียงข้าวไทย แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-5682967
1067 ขนมถังทอง 570900211 เมทิณี ก๋าแผ่ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-53139176
1068 ขนมฝอยทอง+ทองหยอด 570900211 เมทิณี ก๋าแผ่ แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-53139176
1069 น้ำพริกกุ้ง 570900212 นายปภังกร วรสุภาพ แม่สาย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-3644442
1070 เสื่ออเนกประสงค์ทอแบบยกลาบ 570900213 กลุ่มเสือกกพัฒนา แม่สาย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-5792435
1071 พระพุทธรูปแกะสลักหินหยก 570900214 นายทิม รัตนาศรีสวัสดิ์ แม่สาย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7595674
1072 กิมจิ ตรา จันทร์ดารา 570900215 บริษัท ธนิกกิจ จำกัด แม่สาย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-709823,089-7002936
1073 มะคาเดเมีย ลีซอ รสน้ำผึ้ง 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1074 มะคาเดเมีย jumbo plus อบเกลือ 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1075 มะคาเดเมียลีซอ jumbo อบเกลือ 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1076 มะคาเดเมียลีซอ jumbo 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1077 มะคาเดเมียลีซอ Half อบเกลือ 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1078 มะคาเดเมียลีซอ Half 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1079 น้ำมันมะคาเดเมียลีซอ 571000006 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะคาเดเมีย ดอยช้าง แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-7392418
1080 ถั่วสมุนไพร 571000011 บ้านครัวสมุนไพร แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-7995122
1081 กวาวเครือขาว 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1082 สมุนไพรแก้ปวดหัวเข่า 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1083 สมุนไพร นมนาง 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1084 สมุนไพร ปอบิด 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1085 ยาอบ สมุนไพร 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1086 สมุนไพร ดอกอัญชัน 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1087 สมุนไพร ตะไคร้-ใบเตย 571000012 วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรหัวริน แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1088 ผ้าถุง 571000013 กลุ่มผ้าขาวม้าทอมือ แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-0213514
1089 ผ้าขาวม้าทอมือ 571000013 กลุ่มผ้าขาวม้าทอมือ แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-0213514
1090 สตอเบอรี่ พันธ์อะคิฮิเมะ 571000019 วาวีสตอเบอรี่ เฮ้าส์ แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 080-7699178
1091 น้ำพริกตาแดง 571000020 กลุ่มน้ำพริกตาแดงบ้านทุ่งฟ้าผ่า แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5578723
1092 ผ้าพื้นลายขัด 571000023 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 899525679
1093 กาแฟดูเมียร์คั่ว 571000024 วิสาหกิจกลุ่มกาแฟดูเมียร์ดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-8052561
1094 เสื้อสตรี 571000030 กลุ่มณปวีณ์ แปรรูปจากผ้า แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 084-0462962
1095 กาแฟเม็ดคั่วเข้ม 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-2662880
1096 กาแฟบดรสกลาง 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-2662880
1097 กาแฟคั่วเข้มบด 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-2662880
1098 กาแฟคั่วเม็ดชะมด 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-2662880
1099 กาแฟเม็ดคั่วกลาง 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 089-2662880
1100 ชาเจียวกู่หลาน 571000031 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเมืองหนาวบ้านดอยช้าง แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-2662880
1101 กล้วยเส้น 571000032 นางสมศรี โสภี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1744228
1102 กล้วยเบรคแตก 571000032 นางสมศรี โสภี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1744228
1103 กล้วยบาร์บีคิว 571000032 นางสมศรี โสภี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-1744228
1104 กล้วยเค็ม 571000032 นางสมศรี โสภี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วย) แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1744228
1105 ข้าวซ้อมมือ 571000033 กลุ่มข้าวซ้อมมือ แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861146338
1106 ชาอูหลงหอมหมื่นลี้ 571000035 ชามิ่งดี แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-760150-2
1107 ชาอูหลงก้านอ่อน 571000035 ชามิ่งดี แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-760150-2
1108 ชาอู่หลงวาวี 571000036 บริษัทวาวีเนเจอร์กรุ๊ป จำกัด แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-760129
1109 ชาอินทรีย์วาวี 571000036 บริษัทวาวีเนเจอร์กรุ๊ป จำกัด แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-760129
1110 ผ้าชนเผ่า 571000037 ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่า แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4814373
1111 กระเป๋าชนเผ่า 571000037 ผลิตภัณฑ์ผ้าชนเผ่า แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4814373
1112 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ โลชั่นรุ่งรดาแคร์ 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1113 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ สมุนไพรอมบ้วนปาก 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1114 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ สบู่สมุนไพร 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1115 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ แชมพูสมุนไพร 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1116 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ ครีมนวดสมุนไพร 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1117 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ สบู่สมุนไพร(ทองคำ) 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1118 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ R-3 HERBS FACIAL SERUM 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1119 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ Hair Treatment Plus Oil Herbs 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1120 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ บอดี้โลชั่่น 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1121 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ สบู่กลีเซอรีนฟักข้าว 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1122 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ ครีมรักแร้ขาว 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1123 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ แชมพูสมุนไพรบำรุงรากผม 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1124 วอร์มอัพน้ำมันนวดสมุนไพร 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1125 วอร์มอัพวาสลีนนวดสมุนไพร 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1126 รุ่งรดาเฮอร์เบอล์ RP HERBAL 3in1 571000038 หจก.รุ่งรดาคอสเมติคส์ แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล (053)950739, 089-2321740
1127 สมุนไพรอบตัว 571000039 ศูนย์การเรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านแพทย์แผนไทยบ้านร้องบง แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-6037986 ,053-950409
1128 ชาอูหลงก้านอ่อน 571000040 นายพินิจ พิทักษ์วาวี แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-760094
1129 ชาเขียว เบอร์ 12 571000042 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาขุนสรวย แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1228819
1130 ชาเขียวอาสาม 571000042 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาขุนสรวย แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1228819
1131 ชาแดง 571000042 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาขุนสรวย แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1228819
1132 หมอนใบชาดูดกลิ่น 571000043 กลุ่มหมอนใบชาดูดกลิ่น แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8550385
1133 ขนมทองม้วนจอมใจ 571000044 ขนมทองม้วนบ้านจอมแจ้ง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-8831351
1134 ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง 571000045 วิสาหกิจชุมชนแม่สรวยก้าวหน้า แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 087-1792545
1135 ชุดรองจานลูกปัดรูปช้าง 571000047 เครื่องประดับลูกปัด แม่สรวย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9513769
1136 สร้อยข้อมือ 3 แถว 571000047 เครื่องประดับลูกปัด แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9513769
1137 สร้อยข้อมือหินมงคล 571000047 เครื่องประดับลูกปัด แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9513769
1138 ต่างหูหิน 571000047 เครื่องประดับลูกปัด แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9513769
1139 ลูกประคบสมุนไพร 571000052 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7121743
1140 น้ำสมุนไพร ตราโกลด์เด้นเอจ 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-9231117
1141 น้ำสมุนไพร ตราภูริก้า 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1142 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรผสมชนิดแคปซูล (ตราภูริก้า) 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1143 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสมุนไพรผสม ตรามิราเคเล่ 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1144 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรชนิดแคปซูล (ตรากลูแคนหลินชิ) 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1145 เสริมอาหารสมุนไพรผสมชนิดแคปซูล (ตราคอร์ดดำเซฟส์) 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-9231117
1146 เสริมอาหารน้ำสมุนไพร ตรารุตต้าพลัส 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1147 กาแฟผสมสมุรไพร ตราอุตต้า คอฟ 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1148 กาแฟผสมสมุรไพร ตราเฮอร์บี้ คอฟ 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1149 น้ำสมุนไพรคาวตองสกัด ตราทองเนื้องาม 571000053 บริษัท เอ็ลธ์ อีส เว็ลธ์ จำกัด แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 086-9231117
1150 ผ้าห่มนวม 571000055 กลุ่มฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านสันขี้เหล็ก แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5574801
1151 พวงกุญแจตุ๊กตาชาวเขา 571000057 กลุ่มหัตถกรรมคนพิการและผู้ปกครองเด็กพิการดอยวาวี แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861852490
1152 พวงกุญแจตุ๊กตาพื้นเมือง 571000057 กลุ่มหัตถกรรมคนพิการและผู้ปกครองเด็กพิการดอยวาวี แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861852490
1153 น้ำแร่ธรรมชาติ เล็งหลวง 571000058 นางสาวอนันตยา ธนิกกุล แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-9509514, 086-1818879
1154 ผึ้งสรวย-น้ำผึ้ง 571000059 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-0796908
1155 ผึ้งสรวย-เกสรผึ้ง 571000059 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-0796908
1156 เสื้อถักโคเชต์ 571000061 ผ้าถักโคเชต์ แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5572761
1157 น้ำยาเอนกประสงค์ 571000062 น้ำยาเอนกประสงค์ (ล้างจาน-ล้างรถ) แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-8896786
1158 ขนมกลีบลำดวน 571000063 By-ข้าว แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9561991
1159 ขนมเปี๊ยะ 571000063 By-ข้าว แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9561991
1160 ขนมผิง 571000063 By-ข้าว แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9561991
1161 แคบหมูต้นจำปา 571000064 แคบหมูต้นจำปา แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-3030738
1162 กำไลข้อมือ 571000065 เชียงรายทองเหลือง แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2638059
1163 แหวน 571000065 เชียงรายทองเหลือง แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2638059
1164 กำไลคอ 571000065 เชียงรายทองเหลือง แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2638059
1165 ทองพับภูเวียง 571000066 กลุ่มขนมทองม้วน/ทองพับ แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 097-9362219
1166 เสื้อผ้าพื้นเมือง 571000067 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 094-6323232
1167 พรมเช็ดเท้า 571000067 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง แม่สรวย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 094-6323232
1168 กระเป๋าผ้าพื้นเมือง 571000067 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 094-6323232
1169 ลำไยอบแห้ง 571000068 ผลไม้ทองของฝาก แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-8565536
1170 กล้วยอบน้ำผึ้ง 571000068 ผลไม้ทองของฝาก แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-8565536
1171 มะม่วงแช่อิ่ม 571000068 ผลไม้ทองของฝาก แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-8565536
1172 ชาเจียวกู่หลานปลอดสารพิษ 571000069 กลุ่มแปรรูปสมุนไพร แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1904803
1173 กะหรี่ปั๊บ 571000070 นางศรีแก้ว ปาปะกะ แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-0334351
1174 กะหรี่พัพ 571000071 ร้อยรัก โฮมเมด แม่สรวย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-6273306
1175 นมข้าวโพด 571000071 ร้อยรัก โฮมเมด แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-6273306
1176 กระเป๋าเอนกประสงค์ 571000072 อรสา แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-8621393
1177 แชมพูสมุนไพร 571000073 สมุนไพรแปรรูปบ้านใหม่ร้องบง แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894326443
1178 coffee flower tea 571000074 Farm Cafe' (ฟาร์ม คาเฟ่) แม่สรวย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 856688807
1179 ผ้าปัก 571000075 ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอาข่า แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-4825185
1180 ชาหวานเซียงจือจี้ 571000076 ชาหวานเซียงจือจี้ แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1282508
1181 ถั่วกรอบแก้ว 571000077 ถั่วกรอบแก้ว แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 844830061
1182 พรมเช็ดเท้า 571000078 นงลักษณ์ เงาศรี แม่สรวย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7248349
1183 กระเป๋าถักโครเชต์ 571000078 นงลักษณ์ เงาศรี แม่สรวย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7248349
1184 พลูคาว 571000079 Better Herb Health แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 909624274
1185 ย่านาง 571000079 Better Herb Health แม่สรวย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 909624274
1186 ชามะละกอ 571000079 Better Herb Health แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 909624274
1187 ชาใบทุเรียนเทศ 571000079 Better Herb Health แม่สรวย เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 909624274
1188 พริกสด-วิลาวัลย์ 571000080 พริกสด-วิลาวัลย์ แม่สรวย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-2878923
1189 ผ้าห่มนวม 571100001 กลุ่มผ้าห่มนวมบ้านหม้อ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1310207
1190 ผ้าห่มนวม 571100006 กลุ่มเย็บผ้าห่มนวมบ้านในเวียง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-4766485
1191 แจกันหูห่วง 571100010 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-781834
1192 น้ำแร่เพชรสุวรรณ 571100015 บริษัท น้ำแร่เพชรสุวรรณ จำกัด เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789052
1193 น้ำพริกเห็ดหอมอบสมุนไพร 571100016 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ดและข้าว เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 801285165
1194 ข้าวกล้องตำจากครกกระเดื่อง 571100017 กลุ่มข้าวกล้องตำจากครกกระเดื่อง เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8048129
1195 ตุงล้านนา 571100019 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ล้านนา เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-8150493
1196 ผ้าเช็ดหน้า 571100019 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ล้านนา เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-8150493
1197 กาละแมแสงหล้า 571100021 กาละแมแสงหล้า เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9928311
1198 อูหลงก้านอ่อน 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1199 อูหลงอย่างดี 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1200 อูหลงเบอร์ 12 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1201 ชาอบดอก 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1202 ชายอดอย่างดี 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1203 ชาใบกลิ่นมะลิ 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1204 ชาเชียวอูหลง 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1205 ชาสมุนไพรเจี่ยวกู้หล 571100022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789055
1206 สมุนไพรอบตัว 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8544907
1207 สมุนไพรแช่มือ แช่เท้า 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8544907
1208 ยาดมสมุนไพรหอมชื่นใจ 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8544907
1209 ผ้าห่มนวม 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8544907
1210 ลูกอมขิงสมุนไพร 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8544907
1211 ขิงผงสำเร็จรูป 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8544907
1212 ลูกประคบสมุนไพร 571100024 กลุ่มสตรีพัฒนาแปรรูป เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8544907
1213 ผ้าปูโต๊ะ 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6175457
1214 ผ้าคลุมไหล่ 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6175457
1215 ผ้าถุงลายน้ำไหล 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6175457
1216 ผ้าตัดเสื้อ 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 084-6175457
1217 ผ้าขาวม้าเจ็ดสี 571100025 กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6175457
1218 เครื่องดื่มลำไยอินทรีย์ 571100027 สวนในเวียง เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-1321116
1219 นมผิ้ง 571100030 ผึ้งยิ้มหวานฟาร์ม เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-0620076
1220 น้ำผึ้งอินทรีย์ดอกลำไย 571100030 ผึ้งยิ้มหวานฟาร์ม เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-0620076
1221 เกสรผึ้ง 571100030 ผึ้งยิ้มหวานฟาร์ม เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-0620076
1222 กระเป๋าเงินแบบเรียบ 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1223 สร้อยคอเงินประดับอัญมณี 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1224 กำไลเงินพญานาค 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1225 กำไลเงินประดับอัญมณี 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1226 แหวนนพเก้าทองแท้ 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1227 สร้อยคอเงิน 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1228 แหวนเงินประดับพลอย 571100032 มณีวัฒน์จิวเวลรี่ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9614419
1229 กระเป๋าถือกะลามะพร้าว 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1230 กระเป๋าสะพายกะลามะพร้าว 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1231 เข็มขัด 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1232 หมวก 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1233 กำไล 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1234 กล่องทิชชู 571100033 สุธรรมกะลามะพร้าว(ST.KALA) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-7467420
1235 เสื้อเชิ้ต ชาย,หญิง 571100035 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลเวียง เสื้อผ้าใยบัว เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-781508,053-648833
1236 ชุดสูท ชาย,หญิง 571100035 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตำบลเวียง เสื้อผ้าใยบัว เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053-781508,053-648833
1237 ไหบูรณะกะตะเครื่องเค 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1238 เตาสปาน้ำมันหอม 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1239 ชุดกาน้ำชาเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1240 จานเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1241 สิงห์ 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1242 ตะเกียงเทียนหอมเวียง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1243 โคมไฟเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1244 แก้วกาแฟเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1245 ชุดกรวดน้ำเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1246 ถ้วยเวียงกาหลง 571100036 กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-8385874
1247 ข้าวแต๋นน้ำแตงโมสูตรโบราณ 571100037 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นน้ำแตงโมรุ่งทิพย์ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-9517581
1248 ต้นโพธิ์ทอง 571100039 ร้านลายทอง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4357547
1249 กิ่งโพธิ์ทอง 571100039 ร้านลายทอง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4357547
1250 หนุมานเชิญธง 571100039 ร้านลายทอง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4357547
1251 คชสาร 571100039 ร้านลายทอง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4357547
1252 บัวสวรรค์ 571100039 ร้านลายทอง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4357547
1253 กาละแม 571100040 กลุ่มกาละแมจิราพันธ์ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-8837718
1254 ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1255 ชาเขียวมัทฉะตรามือ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1256 ชาผงปรุงสำเร็จ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1257 ชาผงปรุงสำเร็จ (สูตร 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1258 ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1259 ชาเขียวกรีนที 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1260 ใบชาอูหลงก้านอ่อน 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1261 ใบชาเขียวมะลิ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1262 ชาเขียวญี่ปุ่น 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1263 กาแฟผสมตรามือ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1264 ชาอู่หลง ตรามือ 571100043 โรงงานใบชาสยาม เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789313
1265 จิ้นส้ม 571100047 จิ้นส้มแม่อำไพ เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7189615
1266 ชาสมุนไพรเวียงกาหลง 571100048 กลุ่มสมุนไพรเวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-0307023
1267 โอ่งโบราณก้นหอย 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1268 โอ่งโบราณเล็ก 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1269 แจกันปากกว้าง 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1270 แจกันคอขวด 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1271 แก้วน้ำ 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1272 แก้วกาแฟ 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1273 โอ่งโบราณคาดเชือก 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1274 แจกันทรงรีแกะลาย 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1275 บูรณะกะตะมหาสมบัติ 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1276 บูรณะกะตะมหามงคล 571100050 วิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลงเซรามิก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-789616
1277 เสื้อหม้อฮ่อม 571100051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0245199
1278 ผ้าห่มนวม 571100051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0245199
1279 กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 571100051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0245199
1280 ที่รองแก้ว 571100051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0245199
1281 ที่รองกันความร้อน 571100051 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0245199
1282 น้ำพริกหนุ่ม 571100052 แปรรูปอาหารแสงดาว เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9560308
1283 ไส้อั่วหมูสมุนไพร 571100052 แปรรูปอาหารแสงดาว เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9560308
1284 แหนมหมู 571100052 แปรรูปอาหารแสงดาว เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-9560308
1285 แคบหมู 571100052 แปรรูปอาหารแสงดาว เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9560308
1286 ผ้าเอี้ยมลายปักชาวเข 571100057 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7179869
1287 แคบหมู 571100061 กลุ่มแคบหมู เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-5547847
1288 ไม้กวาด 571100062 กลุ่มอาชีพบ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9985086
1289 ตะเกียงเคลือบดำ 571100063 กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง(เตาลุงศรี) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1296643
1290 โคมไฟเวียงกาหลง 571100063 กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง(เตาลุงศรี) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1296643
1291 องค์เทพแห่งความสำเร็จ 571100063 กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง(เตาลุงศรี) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1296643
1292 ชุดกาแฟกาหลง 571100063 กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง(เตาลุงศรี) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1296643
1293 ตะเกียงน้ำมันพืช 571100063 กลุ่มเครื่องเคลือบโบราณเวียงกาหลง(เตาลุงศรี) เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 080-1296643
1294 เสื้อผ้าฝ้ายคอจีน 571100066 ร้านท๊อปลานนา เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9309715
1295 เสื้อคอจีนผ่าหน้าผ้า 11 ปอนด์ 571100066 ร้านท๊อปลานนา เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9309715
1296 เสื้อคอจีน 571100066 ร้านท๊อปลานนา เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9309715
1297 สร้อยข้อมือเงิน 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1298 สร้อยข้อมือเงินสลับพลอย 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1299 แหวนเงินฝังพลอย 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1300 ต่างหูเงินฝังพลอย 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1301 กำไลเงินฝังพลอย 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1302 สร้อยคอเงินฝังพลอย 571100069 พลอยมงคล เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-7632651
1303 สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง 571100070 กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุบ้านกู่ เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-2663827
1304 ลูกประคบ 571100071 กลุ่มภูมิปัญญาสมุนไพรนวดแผนไทยจักสาน เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4328952
1305 สมุนไพรครีม 571100071 กลุ่มภูมิปัญญาสมุนไพรนวดแผนไทยจักสาน เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4328952
1306 ผ้าห่มนวม 571100072 กลุ่มตัดเย็บ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6797300
1307 ตุงล้านนา 571100073 กลุ่มทอตุงด้วยไหมพรมและไหมประดิษฐ์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-0306931
1308 ผ้าห่มนวม 571100074 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวมตำบลสันสลี เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-5508271
1309 ผ้าปัก 571100075 กลุ่มผ้าปักด้วยมือ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4130759
1310 ขนมเค้ก 571100076 กลุ่มอาชีพทำขนม เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6603557
1311 ขนมปังกรอบ 571100076 กลุ่มอาชีพทำขนม เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6603557
1312 ขนมคุกกี้ 571100076 กลุ่มอาชีพทำขนม เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6603557
1313 ขนมกรอบเค็ม 571100076 กลุ่มอาชีพทำขนม เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-6603557
1314 ชุดเครื่องนอน 571100077 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2954141
1315 ปลอกหมอน 571100077 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2954141
1316 ปลอกหมอนข้าง 571100077 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสิ่งทอ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-2954141
1317 กระเป๋า 571100078 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-6982959
1318 กระเช้า 571100078 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-6982959
1319 ตะกร้า 571100078 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-6982959
1320 กล่องเอนกประสงค์ 571100078 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-6982959
1321 คุกกี้ 571100079 กลุ่มทำขนมสันสลี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1322 บราวนี่ 571100079 กลุ่มทำขนมสันสลี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1323 เค้กกล้วยหอม 571100079 กลุ่มทำขนมสันสลี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1324 ขนมปังกรอบ 571100079 กลุ่มทำขนมสันสลี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1325 น้ำยาซักผ้า 571100080 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7164315
1326 น้ำยาล้างจาน 571100080 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7164315
1327 แขมพูสมุนไพร 571100080 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7164315
1328 ครีมนวดผมสมุนไพร 571100080 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7164315
1329 ครีบอาบน้ำ 571100080 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7164315
1330 กล้วยอมยิ้มน้องขวัญข้าว 571100081 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-2651989
1331 ขนมเปี้ยะนมสดต้าอุ่น 571100082 กลุ่มแปรรูปขนม เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-3195467
1332 กาละแม 571100083 จิราพันธ์จูเนียร์ เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9526753
1333 กล้วยกวน 571100083 จิราพันธ์จูเนียร์ เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9526753
1334 ตุงล้านนา 571100084 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านแม่ปูนล่าง เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-7624110
1335 ผ้าห่มนวม 571100085 กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-3192347
1336 ชุดพื้นเมือง 571100085 กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 083-3192347
1337 ยาดมสมุนไพร 571100086 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9502131
1338 ชุดเครื่องหอมดับกลิ่น 571100086 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-9502131
1339 น้ำข้าวกล้องงอก 571100087 นาราพาณิชย์ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 098-7755081
1340 น้ำมะพร้าว 571100087 นาราพาณิชย์ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-7755081
1341 น้ำเสาวรส 571100088 กลุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6043792
1342 น้ำฟักข้าว 571100088 กลุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6043792
1343 น้ำกระเจี๊ยบ 571100088 กลุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6043792
1344 น้ำดอกอัญชัญ 571100088 กลุ่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6043792
1345 น้ำผึ้ง 571100089 วาสิตาฟาร์ม เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-4335599
1346 น้ำพริกหนุ่ม 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1347 กุนเชียงหมู 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1348 กุนเชียงปลา 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1349 หมูยอ 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1350 ไส้อั่ว 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1351 แคบหมูไร้มัน 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1352 แคบหมูกระจก 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1353 ข้าวแต๋นน้ำอ้อย 571100090 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6579140
1354 กาแฟสดดอยหมอก 571100091 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1355 แมคคาเดเมีย 571100091 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1356 น้ำพริกตาแดง 571100092 กลุ่มน้ำพริกป้าจินต์ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-1972364
1357 กระเป๋า 571100093 กลุ่มผลืตภัณฑ์ชุมชนบ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-3655468
1358 หมวก 571100093 กลุ่มผลืตภัณฑ์ชุมชนบ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-3655468
1359 ชุดชาวเขา 571100093 กลุ่มผลืตภัณฑ์ชุมชนบ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-3655468
1360 ตุง 571100094 กลุ่มทอตุงบ้านลังกา เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6106692
1361 ไม้กวาดดอกหญ้า 571100095 กลุ่มไม้กวาด ห้วยชมภู เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-03030991
1362 กาแฟสด อินทรีย์ 571100096 วาตานีกาแฟสด อินทรีย์ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0300147
1363 ไวน์ผลไม้ 571100097 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันซาโต้ เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 061-6949196
1364 น้ำส้มคั้นสด 571100098 น้ำผลไม้ทรัพย์เวียงทอง เวียงป่าเป้า เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7646335
1365 ตุง 571100099 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านโล๊ะ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-9794995
1366 ชุดลาหู่ 571100099 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านโล๊ะ เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-9794995
1367 ถุงย่าม 571100099 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านโล๊ะ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-9794995
1368 ผ้าขาวม้า 571100099 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านโล๊ะ เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 098-9794995
1369 มันเลย์ 571100100 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสันต๋อ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1266229
1370 มันกัลยา 571100100 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสันต๋อ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1266229
1371 กล้วยเบรคแตก 571100100 กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านสันต๋อ เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1266229
1372 น้ำมันทาเส้น 571100101 น.ส.เพ็ญศิริ ศรีคำภา เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4769093
1373 น้ำมันว่าน 108 571100101 น.ส.เพ็ญศิริ ศรีคำภา เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4769093
1374 ถั่วทอดสมุนไพร 571100102 กลุ่มถั่วอบสมุนไพร เวียงป่าเป้า อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6176805
1375 ผ้าห่มนวม 571100103 กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าห่มนวม เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4031237
1376 พรมเช็ดเท้า 571100104 กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งห้า เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4031237
1377 ที่รองภาชนะ 571100104 กลุ่มอาชีพบ้านทุ่งห้า เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4031237
1378 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 571100105 ข้าวกล้องสวนคุณตา เวียงป่าเป้า อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 061-0950847
1379 สบู่สมุนไพร 571100106 กลุ่มสมุนไพรเวียงดอยหมอก เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1966365
1380 โลชั่นตะไคร้หอม 571100106 กลุ่มสมุนไพรเวียงดอยหมอก เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1966365
1381 ยาดมสมุนไพรหอม 571100106 กลุ่มสมุนไพรเวียงดอยหมอก เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1966365
1382 น้ำมันตะไคร้หอม 571100106 กลุ่มสมุนไพรเวียงดอยหมอก เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1966365
1383 ไพลเบญจพร 571100107 นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9156203
1384 น้ำมันหอมเบญจพร 571100107 นางรัชฎาภรณ์ แสงสุวรรณ เวียงป่าเป้า สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-9156203
1385 ผ้าลีซู 571100108 ผลิตภัณฑ์ผ้าลีซู เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-6279522
1386 พวงกุญแจ 571100108 ผลิตภัณฑ์ผ้าลีซู เวียงป่าเป้า ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-6279522
1387 ที่มัดผมจากไหมพรม 571100108 ผลิตภัณฑ์ผ้าลีซู เวียงป่าเป้า ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-6279522
1388 เสื่อพับ 571200005 เสื่อกกสมบูรณ์ พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 844922087
1389 พรมเช็ดเท้า 571200008 กลุ่มเย็บผ้าแม่ต๋ำน้อยหมู่ที่ 1 พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 860022618
1390 กระเป๋าพลาสติก 571200009 กลุ่มหัตถกรรมจักสานพลาสติก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 857211315
1391 ตระกร้าหวาย 571200010 กลุ่มหัตถกรรมหวาย พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 847130493
1392 ผ้าทอไทลื้อ 571200011 กลุ่มผ้าทอไทลื้อบ้านแม่ต๋ำน้ำตก พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 892619994
1393 ไม้กวาดดอกหญ้า 571200012 กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาด พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 861843281
1394 สมุนไพร 5 รส 571200013 กลุ่มสมุนไพร 5 รส พญาเม็งราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871735245
1395 พญาสมุนไพรชาเจียวกู่ 571200016 กลุ่มพญาสมุนไพรชาเจียวกู่หลาน พญาเม็งราย เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895559915
1396 กระเป๋าทำด้วยเส้นกก 571200021 กลุ่มทอเสื่อกก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 871932261
1397 ชุดกีฬา 571200022 กลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านแม่ต๋ำกลาง พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 806758279
1398 กล้วยเบรคแตก 571200023 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861794771
1399 เสื่อกก 571200025 กลุ่มทอเสื่อต้นกก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 873011307
1400 กระเป๋าผ้า 571200027 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 857143257
1401 หมวกจักสานไม้ไผ่ 571200030 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเย็บหมวก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 827604424
1402 ไม้กวาด 571200032 กลุ่มไม้กวาด หมู่ 14 ต.แม่เปา พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843693529
1403 หมวกสานไม้ไผ่ 571200033 กลุ่มจักสานทำหมวก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 827623211
1404 หมวกสาน 571200038 กลุ่มเย็บหมวกสานบ้านศรีชุม พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 928975564
1405 ชั้นวางของ 571200040 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 890481264
1406 ชุดวอร์ม 571200043 กลุ่มเย็บผ้าแม่ต๋ำต้นโพธิ์ พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892667231
1407 ข้าวกล้อง 571200045 กลุ่มข้าวกล้องบ้านบ่อแสง พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 847397743
1408 น้ำพริกทอด 571200046 กลุ่มแม่บ้านไชยมงคล พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896633866
1409 คุกกี้สมุนไพร 571200047 ปีเตอร์เบเกอรี่ พญาเม็งราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895344190
1410 หมวกรูปหน้าสัตว์ 571200050 กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กบ้านห้วยก้าง พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 884112183
1411 กระเป๋าผ้าทอมือ 571200051 กลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าทอมือ พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818849388
1412 กระเป๋าผ้าปักลายชาวเขา 571200054 กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรมบ้านป่าม่วง ม.4 พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 895591088
1413 ยาหม่อง 571200056 กลุ่มทำยาสมุนไพรเทศบาลตำบลพญาเม็งราย พญาเม็งราย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812898437
1414 เสื้อพื้นเมือง 571200057 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าเทศบาลตำบลพญาเม็งราย พญาเม็งราย ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 812898437
1415 แจกันไม้ไผ่ 571200058 นายจำลอง สุภาพ พญาเม็งราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 840423103
1416 แจกันพลาสติก 571200059 กลุ่มเย็บผ้าโหลและดอกไม้พลาสติก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875791972
1417 หมวกสานทรงคาวบอย 571200060 กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ทุ่งโค้ง พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 827640368
1418 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 571200062 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวเพื่อสุขภาพ พญาเม็งราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810253341
1419 กรอบรูปไม้ 571200063 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมงานไม้ฝีมือบ้านทุ่งเจ้า พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857239056
1420 ป้ายไม้แกะอักษร 571200063 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมงานไม้ฝีมือบ้านทุ่งเจ้า พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857239056
1421 หมวกจักสานไม้ไผ่ 571200064 กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเย็บหมวก พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 804921009
1422 จิ้นส้มห่อใหญ่แม่ละเอียด 571200066 จิ้นส้มห่อใหญ่แม่ละเอียด พญาเม็งราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4204160
1423 ครองแครงกรอบ 571200067 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและขนม พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843657735
1424 Longan Jao (ลำใยอบแห้ง) 571200068 Longan jao พญาเม็งราย อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 838941675
1425 ผ้ากันเปื้อน 571200069 จินตนาการตัดเย็บผ้ากันเปื้อน พญาเม็งราย ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 821863409
1426 กล้วยทรงเครื่อง 571200070 กลุ่มกล้วยทรงเครื่องบ้านบ่อแสง พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 819809828
1427 เห็ดนางฟ้าสด 571200071 กลุ่มเพาะเห็ดถุงพลาสติก พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-7163533
1428 หน่อไม้อัดปี๊บ 571200072 กลุ่มหน่อไม้อัดปิ๊บบ้านบ่อแสง พญาเม็งราย อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818831707
1429 กระเป๋าผ้า 571200073 กลุ่มทำหมอนและเย็บกระเป๋า พญาเม็งราย ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 806706732
1430 หมูยอกาญจนา 571300001 หมูยอกาญจนา เวียงแก่น อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 866690116
1431 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 571300004 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านปางหัด เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895241204
1432 ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 571300004 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านปางหัด เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895241204
1433 ส้มโอเวียงแก่น 571300008 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มโอเวียงแก่นเพื่อการส่งออก เวียงแก่น อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 871849796
1434 ไม้กวาดดอกหญ้า 571300012 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งทราย เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-0349565
1435 น้ำพริกปลาแห้งแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53608051
1436 น้ำพริกแจ่วบองแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53608051
1437 น้ำพริกข่าแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53608051
1438 น้ำพริกตาแดงแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53608051
1439 น้ำพริกแมงดาแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53608051
1440 น้ำพริกเผาแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53608051
1441 น้ำพริกนรกแม่สมพิศ 571300013 น้ำพริกแม่สมพิศ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53608051
1442 องุ่นไร้เมล็ด 571300014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกองุ่นโครงการหลวงห้วยแล้ง เวียงแก่น อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 817065128
1443 ผ้าทอพื้นเมือง-ไทลื้อ 571300016 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าข้าม เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 979619271
1444 กระเป๋ากลียว (ผ้าปัก 571300018 กลุ่มตัดเย็บบ้านท่าข้าม เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 895600626
1445 ผ้าปักด้วยมือ 571300019 กลุ่มผ้าปักบ้านไทยสามัคคี เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 811683104
1446 ผ้าปูโต๊ะ 571300021 กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 844801823
1447 สมุนไพรพื้นเมือง 571300022 กลุ่มสมุนไพรบ้านยายเหนือ เวียงแก่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 817659361
1448 ส้มโอเวียงแก่น 571300023 กลุ่มมาตรฐานคุณภาพส้มโอหล่ายงาว เวียงแก่น อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 871741359
1449 สมุนไพรแก้อักเสบ 571300024 กลุ่มสมุนไพรบ้านห้วยติ้ว เวียงแก่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 833233402
1450 กาแฟสดดอยผาตั้ง 571300025 กาแฟผาตั้ง เวียงแก่น เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 848941608
1451 เครื่องจักสาน 571300029 กลุ่มจักสานบ้านห้วยเอียน เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871872636
1452 สมุนไพรรักษาโรคทั่วไป 571300030 กลุ่มสมุนไพรบ้านไทยสามัคคี เวียงแก่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1351726
1453 ขนมปัง ( เบเกอรี่) 571300032 มุกมิก เบเกอรี่ เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-2622765
1454 ไม้กวาดดอกหญ้า 571300033 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผาแล เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-5589506
1455 เสื้อ,ผ้า 571300034 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านผาแล เวียงแก่น ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875756839
1456 กาแฟดอยผาหม่น 571300036 กาแฟดอยผาหม่น เวียงแก่น เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 0810276772 0849494160
1457 เบาะรองนั่ง 571300037 ศิริวรรณ เฟอร์นิเจอร์ เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1458 ตั่งหวาย 571300038 ตั่งหวาย เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53608339
1459 ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ 571300039 ข้าวกล้องบ้านดอน เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 841722590
1460 เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ 571300040 กลุ่มจักสานบ้านปางหัด เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1461 น้ำอ้อยวันดี 571300041 น้ำอ้อยวันดี เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 848942487
1462 เครื่องหวาย 571300042 ตะกร้าหวาย เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 856223591
1463 ผาตั้ง คอฟฟี่ 571300043 วิสาหกิจเกษตรท่องเที่ยว ดอยผาตั้ง เวียงแก่น เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892501199
1464 ครีมบำรุงผิวจากอาวอกาโด 571300043 วิสาหกิจเกษตรท่องเที่ยว ดอยผาตั้ง เวียงแก่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 892501199
1465 สมุนไพรบ้านห้วยหาน 571300044 สมุนไพรบ้านห้วยหาน เวียงแก่น สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 924780383
1466 ข้าวเกรียบว่าว 571300045 กลุ่มข้าวเกรียบว่าว บ้านทุ่งคำ เวียงแก่น อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931739027
1467 มีด 571300046 กลุ่มตีมีด บ้านทุ่งคำ เวียงแก่น ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 906702103
1468 พริกลาบเสียงสนั่น (ครูเต้ย) 571300047 พริกลาบเสียงสนั่น (ครูเต้ย) เวียงแก่น อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 884007010
1469 พรมเช็ดเท้า 571400001 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871763712
1470 ผ้าห่ม 571400001 กลุ่มเย็บผ้าห่ม ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871763712
1471 ตระกร้าหิ้ว 571400011 กลุ่มจักสานเทปล่อน ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 9.386219070538E+17
1472 ไม้กวาดข้าวฟ่าง 571400012 วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดตราแสงจันทร์ ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 898383699
1473 หมูเส้นขุนตาล 571400018 ยุ่นหมูเส้น ขุนตาล อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 843676659
1474 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 571400024 นางฐิติรัตน์ เขียวกายสิทธิ์ ขุนตาล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 823905542
1475 หมวกใหมพรม 571400025 นางบัวจร น้ำผึ้ง ขุนตาล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 831533089
1476 แคบหมูไร้มัน 571400028 กลุ่มแคบหมูไร้มัน ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 875798894
1477 พรมเช็ดเท้ารูปสัตว์ 571400030 กลุ่มพรมเช็ดเท้ารูปสัตว์และตัวการ์ตูน ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877250078
1478 ไม้กวาดดอกหญ้า 571400033 นายออน ปอตา ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 865631849
1479 ผ้าคลุมไหล่ 571400034 กลุ่มเย็บผ้า ถักโครเชร์ ขุนตาล ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843655937
1480 แคบหมู 571400039 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้าร่องไผ่ ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086 1833232
1481 น้ำพริกตาแดง 571400039 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้าร่องไผ่ ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086 1833232
1482 ข้าวเกรียบฟักทอง 571400040 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899543657
1483 ขนมทองม้วน 571400040 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899543657
1484 ผ้าเช็ดทำความสะอาด 571400041 กลุ่มพับเช็ดทำความสะอาด ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 866532778
1485 ขนมทองม้วนแม่ระเบียบ 571400042 ทองม้วนแม่ระเบียบ ขุนตาล อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 903805145
1486 หมอนลิ้นทอง 571400043 นางบัวจี๋ ปอใจ ขุนตาล ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894299525
1487 ดอกไม้สด-ดอกไม้แห้ง 571400044 กลุ่มดอกไม้สด-ดอกไม้แห้ง ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 823840113
1488 แคบหมูไร้มัน 571400045 กลุ่มแคบหมูไร้มัน ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857239628
1489 พรมเช็ดเท้า 571400046 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ม.8 ต้า ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 946405113
1490 แคบหมูปรุงรส 571400047 ถุงเงิน หมูกระจก ขุนตาล อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 833229794
1491 ผ้าถุงไทยประยุกต์ 571400048 เพียงใจฝ้ายงาม ขุนตาล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 923387338
1492 น้ำพริกหมูกรอบชัญณิศา 571400049 ชัญณิศาโภชนา ขุนตาล อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931361087
1493 กระเป๋าลูกปัด 571400050 นางสาวธิกุล จันต๊ะเนตร ขุนตาล ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 860115317
1494 น้ำพริกจ่าว 571400051 นางราตรี จันริยา ขุนตาล อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843655997
1495 ผ้าถุงลายไทย 571400052 ขวัญจิตผ้าไทย ขุนตาล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 811996877
1496 ถั่วทรงเครื่อง 571400053 นางกณิกนันต์ รักแม่ ขุนตาล อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871859541
1497 ช่อดอกไม้แห้ง 571400054 กลุ่มดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง (นางสมศรี สวัสดี ประธานฯ) ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 873057002
1498 ไม้กวาดสีทอง 571400055 กลุ่มไม้กวาดสีทอง ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 0813867176, 0923718504
1499 หมอน 571400056 กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านต้าหลวง หมู่ 6 ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896344432
1500 พรมเช็ดเท้า 571400057 กลุ่มเย็บผ้าบ้านต้าหลวง หมู่ 13 ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 821821475
1501 ผ้าห่ม 571400058 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านต้าหลวง หมู่ 13 ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 878169238
1502 ผ้านวม 571400060 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านต้านาล้อม หมู่ที่ 7 ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 824844733
1503 ช่อดอกไม้สด 571400062 กลุ่มดอกไม้แห้งและดอกไม้สด ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804924858
1504 ช่อดอกไม้แห้ง 571400062 กลุ่มดอกไม้แห้งและดอกไม้สด ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804924858
1505 ช่ออดกไม้แห้ง - สด 571400063 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้แห้งและดอกไม้สด บ้านต้านาล้อม หมู่ที่ 7 ขุนตาล ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850381492
1506 ชาอู่หลง เบอร์ 12 571500001 กลุ่มชาดอยตุง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 895587722
1507 ชาอู่หลง เบอร์ 17 571500001 กลุ่มชาดอยตุง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 895587722
1508 ชาอู่หลงเบอร์12 571500013 ร้านภูมินิยมชา แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 812886603
1509 ชาอู่หลงก้านอ่อนเบอร 571500013 ร้านภูมินิยมชา แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 812886603
1510 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500016 ร้านชาหงษ์ฟู่ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765479
1511 ชาอูหลงก้านอ่อนแชมเปี้ยน 571500018 ชานายพลต้วน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 8.9737482205376E+17
1512 ชาออแกนิค เบอร์ 12 571500021 ร้านชาเหมยฟง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 869175435
1513 ชาอู่หลงก้านอ่อนเบอร 571500021 ร้านชาเหมยฟง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 869175435
1514 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอ 571500022 ร้านชาเซียง เซียง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 865870516
1515 ชาอู่หลงเบอร์12 571500022 ร้านชาเซียง เซียง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 865870516
1516 ชาเขียวอินทรีย์ 571500023 ร้านชาตราภูเขา แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053765041 0897585318
1517 ชาอู่หลงก้านอ่อน 571500024 ร้านชาประเสริฐ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 849861181
1518 ชาอู่หลงก้านอ่อน 571500026 บริษัท ใบชาโชคจำเริญ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765117
1519 ชาอู่หลง เบอร์ 12 571500029 ร้านฮุ่ยหยาง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 861810630
1520 ชาอู่หลงก้านอ่อน 571500029 ร้านฮุ่ยหยาง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 861810630
1521 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500030 ร้านชาเหยงหงษ์ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 818827201
1522 ชาอู่หลงแดง 571500030 ร้านชาเหยงหงษ์ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 818827201
1523 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอ 571500032 ร้านชาหลงเซิ่ง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 818829118
1524 ชานางงาม 571500033 ร้านชาจิง จิง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 868878082
1525 ชาอู่หลง เบอร์ 12 571500033 ร้านชาจิง จิง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 868878082
1526 ชาอู่หลงก้านอ่อน 571500034 บริษัท วังพุดตาล จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765094
1527 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500037 ร้านชาแสงชัย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 837254964
1528 ชาอู่หลงจิงเซียน เบอร์ 12 571500037 ร้านชาแสงชัย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 837254964
1529 ชาอูหลงจิงเซียน เบอร 571500038 หจก.ชาหมิงหยง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 891621528
1530 ชาอู่หลงกล้าอ่อน เบอ 571500038 หจก.ชาหมิงหยง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 891621528
1531 ชานางงาม 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1532 ชาเขียวตราชา 101 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1533 ชาอู่หลงก้านอ่อนตราช 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1534 ชาอู่หลงเบอร์ 12 ตรา 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1535 ชาหอมสี่ฤดู ตราชา 10 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1536 ชาอู่หลงตุ้งติ่ง ตร 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1537 ชาอู่หลงผสมใบข้าวหอม 571500043 บริษัทชา 101 จำกัด แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850311168
1538 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500045 ร้านชาเต้อผิง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850384737
1539 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอ 571500046 ร้านชาอาจ๋าว แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 850356610
1540 เสื้อผ้า 571500047 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) แม่ฟ้าหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53763489
1541 เครื่องปั้นดินเผาดอย 571500047 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53763489
1542 แมคคาเดเมียนัท 571500047 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53763489
1543 กาแฟอาราบิก้าดอยตุง 571500047 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53763489
1544 ชาอู่หลงเบอร์ 12 571500048 ร้านชาเหยียนหมัน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 897569809
1545 ชาอู่หลงเบอร์ 17 571500048 ร้านชาเหยียนหมัน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 897569809
1546 ชาแดง 571500049 ร้านชาชิงหลง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765331
1547 อู่หลงชาเขียว 571500050 ร้านชาเย่าชิง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765106
1548 ชาสี่ฤดู 571500051 จตุพล ชาไทย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 819525219
1549 ชาอู่หลงก้านอ่อน 571500052 ไทยสงวนใบชา แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 817164516
1550 ชาต้งติ่งอู่หลง 571500053 สวนชาดอยตุง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 869112589
1551 ชาชิง ชิง อู่หลง 571500055 ชาตราแสงอรุณ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 53765029
1552 บ๊วย 5 รส 571500061 วิสาหกิจชุมชนก่อเสริมดอยแม่สลอง แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน
1553 ชาอูหลง เบอร์ 17 571500062 นางสุนีย์ ทวีอภิรดีโสภา แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-8065101
1554 ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500063 ร้านชา่คานดอย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 084-6790821
1555 ชาอูหลง เบอร์ 17 571500064 ร้านชาจื่อหลง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-38636164
1556 ชาอูหลง เบอร์ 12 571500065 ร้านชาเฉินหลิน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 087-3022668
1557 ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500065 ร้านชาเฉินหลิน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 087-3022668
1558 กาแฟ 571500066 แม่สลองค็อฟฟี่ฮัท แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 081-8834718
1559 ชาอูหลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500067 ร้านชายิ่งฮุ่ย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 57110
1560 ชายอดน้ำค้าง 571500067 ร้านชายิ่งฮุ่ย แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 57110
1561 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์17 571500069 ร้านชาหลิน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 086-9100431
1562 ชาอู่หลง เบอร์12 571500070 ร้้านชาไทที แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 869106759
1563 กาแฟอาราบิก้า 571500072 พนา คอฟฟี่ 999 แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 085-1070666
1564 ผ้าปักชาวเขา 571500073 นางสาวอธิฐาน คณานันท์สิน แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 089-9545718
1565 กล้วยกรอบสมุนไพร 571500074 กลุ่มกล้วยกรอบสมุนไพร แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 815947924
1566 ข้าวแต๋น 571500074 กลุ่มกล้วยกรอบสมุนไพร แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 815947924
1567 กระเป๋าไทยใหญ่ 571500076 กลุ่มกระเป๋าไทยใหญ่ ม.13 ต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-8109785
1568 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 12 571500077 กลุ่มชาบ้านปางพระราชทาน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1569 ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 571500077 กลุ่มชาบ้านปางพระราชทาน แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1570 น้ำพริกกุ้ง 571500078 กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 ต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7240416,089-2941424
1571 น้ำพริงถั่วเน่าแผ่น 571500078 กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 ต.เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7240416,089-2941424
1572 สุรากลั่นชุมชน 571500079 สุรากลั่นชุมชนบ้านแม่หม้อ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1898266
1573 ไวน์ผลไม้ 571500080 กลุ่มไวน์ผลไม้ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-6567491
1574 กระเป๋าชนเผ่า 571500081 กลุ่มกระเป๋าชนเผ่า บ้านห้วยอื้น แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1728453
1575 กาแฟอะราบิก้า 571500082 แม่จันหลวงคอฟฟี่ แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 095-67626256
1576 ชาเห็ดหลินจือ 571500083 ร้าน Tea for you แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1577 กระเป๋าลายปัก 571500084 นางสาวกัญญาพัชร นามน้อย แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895524919
1578 ไส้กรอกยูนาน 571500087 วิสาหกิจชุมชนผักกาดดองสมุนไพรสามรส บ้านไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล
1579 กระเป๋าลาหู่ 571500088 กลุ่มหัตถกรรม บ้านขาแยงพัฒนา แม่ฟ้าหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1580 เมล็ดถั่วอินคาทอดกรอบ 571500089 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินคาแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843632208
1581 ชาออร์แกนิคใบอินคา 571500089 วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินคาแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843632208
1582 ขนมดอกจอก 571600001 วิสาหกิจชุมชนทำขนมบ้านสันหนองบัว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6122329
1583 ข้าวซ้อมมือ 571600004 กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านสันหนองล้อม แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-3899607
1584 น้ำพริกตาแดง 571600005 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนำ้พริกตาแดง แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 873002672
1585 ข้าวซ้อมมือ(ข้าวกล้อ 571600006 กลุ่มข้าวซ้อมมือ (ข้าวกล้อง) แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-8709378
1586 กล่องใส่ทิชชู่หวานแหวว 571600007 กลุ่มเย็บปักถักร้อย แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-6173526
1587 ผ้าห่มนวม 571600010 คณะบุคคลกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านป่าบง หมู่ที่่ 10 แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1728952
1588 ที่นอนเด็ก 571600011 กลุ่มเย็บเสื้อผ้าบ้านโป่งมอญ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 900532027
1589 ข้าวกล้องสามกษัตริย์ 571600014 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9976718
1590 ปลาส้ม 571600016 กลุ่มปลาส้ม แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-5866531
1591 ผ้าห่ม 571600018 กลุ่มเย็บเสื้อผ้า บ้านสันหนองบัว แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 851067231
1592 ขนมคุกกี้ 571600021 ขนมคุกกี้ แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1593 เสื้อกันหนาว 571600024 เสื้อผ้าสำเร็จรูปศรีไว แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-666242
1594 ผ้าห่ม 571600025 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 3 บ้านห้วโล๊ะ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-5535194
1595 ผ้าห่ม 571600026 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 3 บ้านห้วโล๊ะ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 088-4046601
1596 เบาะนั่ง 571600028 กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้า หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0343475
1597 หมอนสุขภาพ(ใยสังเคราะห์) 571600029 กลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านบัวสลี แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4321939
1598 กล่องใส่กระดาษทิชชู 571600029 กลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านบัวสลี แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4321939
1599 ผ้าเช็ดมือ 571600029 กลุ่มอาชีพตัดเย็บบ้านบัวสลี แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-4321939
1600 ผ้าห่ม 571600032 กลุ่มตัดเย็บผ้าห่มนวม หมู่ 5 บ้านแม่ต๊าก แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899535715
1601 มะขามแก้ว 571600033 กลุ่มแปรรูปอาหาร แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-8545206
1602 น้ำยาเอนกประสงค์ 571600034 กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ป่าก่อพัฒนา แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 892647287
1603 สุ่มไก่ 571600035 กลุ่มจักสาน แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871856670
1604 ปุ๋ยหมักชีวภาพ 571600036 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 841516377
1605 ธูปหอมสมุนไพร 571600038 กลุ่มสมุนไพรแปรรูป แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 845366795
1606 ผ้าห่มนวม 571600039 กลุ่มเย็บผ้าห่มบ้านร่องศาลา แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 814728694
1607 กระเป๋าผ้า 571600040 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835820109
1608 หมวกคลุมหน้า 571600043 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าบ้านป่าก่อพัฒนา แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1609 ผ้าห่ม 571600044 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านเหมืองลึก แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808590932
1610 ผ้ามัดย้อม(ผ้าพันคอ) 571600045 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านร่องปลายนา แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1857153
1611 ขนมจีน 571600046 กลุ่มขนมจีนบ้านหนองบัว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53778027
1612 กางเกง 571600047 กลุ่มตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโป่งแพร่ แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835825624
1613 ผ้าห่ม 571600047 กลุ่มตรีตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโป่งแพร่ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835825624
1614 ผ้าห่ม 571600048 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านเหมืองลึก แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861878735
1615 ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105 571600049 วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านห้วยส้านยาว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 081-1816742
1616 ผ้าขาวม้า 571600050 นางวันเพ็ญ อินต๊ะรัตน์ แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 800331855
1617 กล่องใส่กระดาษทิชชู 571600051 วิสาหกิจชุมชนกองทุนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดง แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 892152576
1618 ผ้าห่ม 571600051 วิสาหกิจชุมชนกองทุนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่าแดง แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 892152576
1619 หมอนอิง 571600052 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846083924
1620 ผ้าห่ม 571600052 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846083924
1621 ผ้าห่ม 571600053 วิสาหกิจชุมชนเย็บเสื้อผ้าทุ่งโห้ง แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 895601905
1622 เตาปิ้งย่างไร้ควัน 571600054 กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานชุมชน แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810211791
1623 ข้องใส่ปลา 571600055 กลุ่มจักสาน แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 848043779
1624 ผ้าห่มนวม 571600056 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 807907184
1625 ข้าวซ้อมมือ 571600057 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 878918015
1626 ขนมทองม้วน 571600060 นางสุทิน ไพยราช แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 8044844329
1627 เห็ดฮังกาลี 571600061 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้านางรม แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 841714349
1628 กล้วยกวน 571600065 กลุ่มกล้วยกวน แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 894291733
1629 พรมเช็ดเท้า 571600066 กลุ่มพรมเช็ดเท้า แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 810204258
1630 เห็ดนางฟ้า 571600070 กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 857145215
1631 ปุ๋ยหมักชีวภาพ 571600073 กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านป่าซางเหนือ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898353006
1632 ผักไฮโดรโปรนิค 571600075 เอเจนาโนไฮโดรฟาร์ม แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 888039979
1633 ผ้าเช็ดเท้าแฟนซี 571600076 กลุ่มผ้าเช็ดเท้าแฟนซี แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 849488608
1634 กล้วยกรอบแม่จำเนียรรสวนิลาบัตเตอร์ 571600078 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านป่าซางเหนือ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 807907197
1635 กล้วยเบรคแตก 571600078 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านป่าซางเหนือ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 807907197
1636 ดอกไม้จันทน์ 571600079 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านป่าซางเหนือ แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 807907191
1637 ขนมทองม้วน 571600083 กลุ่มทำขนม แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 816726732
1638 ข้าวแต๋น 571600084 กลุ่มทำขนมบ้านเหมืองลึก แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 860086108
1639 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 571600085 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบ-ข้าวแต๋น แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846141430
1640 โคมล้านนา 571600086 กลุ่มโคม ตุง แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1641 ข้าวแต๋นน้ำแตงโม 571600088 กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโมสูตรโบราณ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835806693
1642 น้ำพริกน้ำเงี้ยว 571600089 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแม่บ้าน หมู่ที่ 8 ป่าก่อดำ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846165448
1643 น้ำพริกแกงเมือง 571600089 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแม่บ้าน หมู่ที่ 8 ป่าก่อดำ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846165448
1644 น้ำพริกลาบ 571600089 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกแม่บ้าน หมู่ที่ 8 ป่าก่อดำ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 846165448
1645 น้ำแร่ธรรมชาติ 571600090 ห่างหุ้นส่วนจำกัดสปริงกรีน แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 53729002
1646 แคบหมู 571600093 กลุ่มแปรรูปอาหารหมู่ที่ 10 แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 870344890
1647 หมูหยองป้าศรี 571600093 กลุ่มแปรรูปอาหารหมู่ที่ 10 แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 870344890
1648 หมูหวานป้าศรี 571600093 กลุ่มแปรรูปอาหารหมู่ที่ 10 แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 870344890
1649 แชมพูข้าวหอมนิล 571600094 วิสาหกิจชุมชนรุ้งปลายฟ้า แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 053778108 ,081-5306860 ,
1650 กล้วยบรรจุกล่อง 571600095 กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-729055
1651 กล้วยฟรอย 571600095 กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-729055
1652 กล้วยกล่องพลาสติก 571600095 กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-729055
1653 กล้วยม้วน 571600095 กลุ่มกล้วยตากแม่ลาว แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-729055
1654 กาแฟคั่วกลางดอย 571600098 กาแฟยอดดอย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 818854795
1655 ชาอูหลงก้านอ่อน (เบอร์ 12) 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 053-712007
1656 ชาจาเป่าหลง 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-712007
1657 ชาสี่ฤดู 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 053-712007
1658 ชาขิง 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-712007
1659 ชาเชียวเปปเปอร์มิ้นท์ 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-712007
1660 ชาตะไคร้ 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-712007
1661 ชากระเจี๊ยบ 571600099 หจก.สุวิรุฬห์ชาไทย แม่ลาว เครื่องดื่ม ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 053-712007
1662 ข้าวแต๋น 571600100 นางอรุณี คันธวงค์ แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-7392784
1663 หมอนหนุน 571600105 ร้านไออุ่น แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-7107889
1664 ขลุ่ยไม้ 571600106 โกลเดนวู๊ด แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 878057427
1665 แจกันไม้ 571600106 โกลเดนวู๊ด แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 878057427
1666 หมวกเด็ก 571600107 นางมาลวน อิ่นคำ แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 806766984
1667 ขนมเทียนแก้ว 571600108 อุษาขนมไทย แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 815957466
1668 แคบหมู 571600109 สันหนองบัวแคบหมู แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 898381626
1669 มะกรูดสระผม 571600110 ทรงโสภาสมุนไพร แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850333529
1670 ลูกประคบสมุนไพร 571600111 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มว่านน้ำสมุนไพร แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896353038
1671 ผ้าทอ 571600112 คณะบุคคลกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7 แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 53631048
1672 ผ้ากันเปื้อน 571600113 กลุ่มเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 9 บ้านดงมะเฟือง แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 894303666
1673 กระเป๋าสะพาย 571600114 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าหมู่1 แม่ลาว ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 896326824
1674 เก้าอี้สองสหาย 571600115 ลูกไม้เฟอร์นิเจอร์ แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 814088850
1675 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 571600116 ข้าวฮ่องเต้(ไรซ์เบอรี่) แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 086-7296595
1676 สบู่เหลวอาบน้ำชีวภาพ 571600117 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801211829
1677 คริสปี้ ที(รสชีส) 571600118 คริสปี้ ที ฟู๊ดโปรดักส์ แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 850313848
1678 หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ(ซางคำ) 571600119 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซางคำ แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 804425896
1679 เสื้อน้องหมา 571600120 เสื้อน้องหมา แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 816093076
1680 ข้าวโม่มือสามกษัตริย์ 571600122 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตร แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899527245
1681 หมวกไหมพรม 571600123 บ้านถักทอ แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801241473
1682 ข้าวเกรียบกุ้ง 571600124 ข้าวเกรียบกุ้ง แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 871724493
1683 ขนมหัวเราะ 571600125 ขนมหัวเราะ แม่ลาว อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 892624284
1684 ชาสมุนไพรใบทุเรียนเทศ ทุเรียนน้ำ 571600126 นางพรญาณี ปัญญาทิพย์ แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801211829
1685 ชาถั่วดาวอินคา ชามหัศจรรย์ 571600126 นางพรญาณี ปัญญาทิพย์ แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801211829
1686 เจียวกู่หลาน 571600126 นางพรญาณี ปัญญาทิพย์ แม่ลาว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 801211829
1687 เสื้อผ้าปักด้วยมือ 571600127 ร้านรัชนีกรณ์การผ้า (ผ้าเมือง) แม่ลาว ผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 814728694
1688 ไข่เค็ม 571600128 ณัฐกานต์ สุวรรณตรา แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 852285443
1689 ไม้กวาดโบราณ/ไม้กวาดดอกหญ้า 571600129 พอดีไม้กวาดโบราณ แม่ลาว ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 895609292
1690 น้ำพริกตาแดง (สูตรโบราณ) 571600130 นางเกียงคำ เขื่อนขัน แม่ลาว อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 857052210
1691 กล้วยฉาบสมุนไพร 571700007 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำกล้วยฉาบบ้านนาเจริญ เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 857238772
1692 ผ้าถุงมัดหมี่ 571700012 กลุ่มทอผ้าไหมลายลูกหวาย เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน 869150710
1693 ผ้าห่ม 571700013 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าป่าซางดอยแก้วหมู่ที่16 เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 861164746
1694 พวงกุญแจผ้า 571700014 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแปรรูปผ้าบ้านป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 843725098
1695 เฟอร์นิเจอร์รากไม้ 571700017 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปไม้เฟอร์นิเจอร์บ้านห้วยหมากเอียก เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 898549118
1696 ผ้าพันคอ 571700018 กลุ่มสตรีทอผ้าไหม เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-3640901
1697 เทียนหอม 571700019 กลุ่มเทียนหอม เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 087-77878036
1698 ดอกไม้ประดิษฐ์ 571700020 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มดาวเด่นสู่สากล 084-0414916
1699 กระเป๋าถัก 571700021 กลุ่มผลิตภัณฑ์แฮนเมค หมู่ที่3 ป่าเลา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-27963669
1700 ผ้าพันคอ 571700024 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเนินไทรพัฒนา เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 08-4613-8722
1701 ผ้าพันคอ 571700026 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียนหมู่ที่10 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 089-7585573
1702 ผ้าคลุมไหล่ 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1703 ผ้าถุง 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1704 ผ้าสะโหร่ง 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1705 ผ้าตัดเสื้อ 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1706 สบู่ก้อนโปรตีนไหม 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1707 ครีมอาบน้ำโปรตีนไหม 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1708 ผ้าพันคอลายขิต 571700027 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ที่5 เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-5071-3584,08-9851-6678,0-5317-1624
1709 ลูกประคบสมุนไพร 571700029 กลุ่มลูกประคบสมุนไพร เวียงเชียงรุ้ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า 086-1282660
1710 ข้าวหลามเวียงเชียงรุ้ง 571700034 ข้าวหลามเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 993024198
1711 ขนมบ้านสวน 571700036 ณราพร ชะนะ เวียงเชียงรุ้ง อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-2247231
1712 น้ำพริกตาแดง 571700037 กลุ่มน้ำพริกตาแดง เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา -
1713 แจกันไม้ไผ่ 571700038 เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 835769937
1714 สุรากลั่น 571700040 องค์กรกลุ่มออมทรัพย์ป่าซางเหนือ เวียงเชียงรุ้ง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 848080850
1715 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 571700041 นางสมคิด สิทธิขันแก้ว เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808285383
1716 เสื่อกก 571700042 ทอเสื่อกก เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 931973414
1717 หมอนใบชา 571700043 ภัคนันท์หมอนใบชา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 900545675
1718 ลูกชาหอม 571700043 ภัคนันท์หมอนใบชา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 900545675
1719 ก้อนดับกลิ่นรองเท้าชาหอม 571700043 ภัคนันท์หมอนใบชา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 900545675
1720 พวงกุญแจหมอนชาหอม 571700043 ภัคนันท์หมอนใบชา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 900545675
1721 ผ้าขาวม้าทอมือ 571700044 ผ้าขาวม้าทอมือ เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-0394720
1722 ไก่แช่แข็ง "นิลเวียงเชียงรุ้ง" 571700045 กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ) เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 080-1308420
1723 แปรรูปยางรถยนต์ 571700046 แปรรูปยางรถยนต์ เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
1724 มีดเชียงรุ้ง1 571700047 เชียงรุ้งมีดงาม เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6121932
1725 ดอกไม้ใบยางพารา 571700048 ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 877280307
1726 ผ้าพันคอ 571700049 กลู่มผ้าไหมทอมือ"เวียงไหมทอง" เวียงเชียงรุ้ง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 899520746
1727 รูปแกะสลักสัตว์ต่างๆ 571700050 กลุ่มแกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 834786769
1728 ข้าวก้องเพาะงอกไร้ซ์เบอรี่ 571700051 อิ่มจัง เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 933174198
1729 ข้าวกล้องสามอย่างบ้านสันไทรงาม 571700052 กลุ่มข้าวกล้องสันไทรงาม เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 808589443
1730 พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 571700053 ประดิษฐ์ดอกริบบิ้น เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-3660021
1731 ดอกเงิน-ดอกทอง 571700053 ประดิษฐ์ดอกริบบิ้น เวียงเชียงรุ้ง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 081-3660021
1732 ข้าวโพดหวาน 571700054 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อ.เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 807922949
1733 น้ำยาล้างจาน 571800001 กลุ่มน้ำยาล้างจานดอยหลวง ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1776135
1734 ผ้าขาวม้า 571800002 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1759378
1735 ผ้าพันคอ 571800002 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1759378
1736 ผ้าถุง 571800002 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1759378
1737 เสื่อกก 571800005 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าลัน ดอยหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 085-7106762
1738 กล้วยกรอบทรงเครื่อง 571800009 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ดอยหลวง อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-5771027
1739 แหวน 571800012 กลุ่มเครื่องเิงินครบวงจร ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1836687
1740 สร้อย 571800012 กลุ่มเครื่องเิงินครบวงจร ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1836687
1741 กำไล 571800012 กลุ่มเครื่องเิงินครบวงจร ดอยหลวง ผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 087-1836687
1742 น้ำมนต์พญาลิ้นทอง 571800013 กลุ่มสมุนไพรบ้านไทรทอง ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 093-2752961
1743 สบู่ดอยหลวงบิ้วตี้ 571800014 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 091-1405505
1744 สมุนไพรบรรเทาอาการโรคกระดูกทับเส้น 571800016 ชมรมแพทย์แผนไทย ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6155193
1745 น้ำมันว่านมรกต 571800016 ชมรมแพทย์แผนไทย ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6155193
1746 ครีมนวดว่านมรกต 571800016 ชมรมแพทย์แผนไทย ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 084-6155193
1747 ลูกประคบสมุนไพร 571800017 กลุ่มผลิตลูกประคบสมุนไพร ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-3580-8657
1748 สมุนไพรคืนความสาว(ว่านชักมดลูก) 571800018 นางสุพัตรา อุ่นกันทา ดอยหลวง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-3580-9838
1749 เตาอบเตาย่าง 571800019 กลุ่มผลิตเตามีเจริญ ดอยหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 08-6197-9577
1750 ดอกไม้ประดิษฐ์ 571800020 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ดอยหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9502958
1751 ดอไม้จันทน์ 571800020 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ดอยหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9502958
1752 ปุ๋ยขึ้แกะตราหมอตึ้ง 571800021 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะอำเภอดอยหลวง ดอยหลวง ของใช้ฯ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 089-9999971
1753 สุรากลั่นชุมชนดอยหลวง 571800023 กลุ่มสุรากลั่นดอยหลวง ดอยหลวง เครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตชุมชน กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา 082-1809040

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย