กราฟเปรียบเทียบจำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเเต่ละอำเภอ

อำเภอเมือง 39 กลุ่ม 9.87 %
อำเภอเวียงชัย 36 กลุ่ม 9.11 %
อำเภอเชียงของ 30 กลุ่ม 7.59 %
อำเภอเทิง 13 กลุ่ม 3.29 %
อำเภอพาน 38 กลุ่ม 9.62 %
อำเภอป่าเเดด 35 กลุ่ม 8.86 %
อำเภอเเม่จัน 26 กลุ่ม 6.58 %
อำเภอเชียงเเสน 26 กลุ่ม 6.58 %
อำเภอเเม่สาย 17 กลุ่ม 4.3 %
อำเภอเเม่สรวย 14 กลุ่ม 3.54 %
อำเภอเวียงป่าเป้า 26 กลุ่ม 6.58 %
อำเภอพญาเม็งราย 18 กลุ่ม 4.56 %
อำเภอเวียงเเก่น 7 กลุ่ม 1.77 %
อำเภอขุนตาล 14 กลุ่ม 3.54 %
อำเภอเเม่ฟ้าหลวง 9 กลุ่ม 2.28 %
อำเภอเเม่ลาว 11 กลุ่ม 2.78 %
อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง 26 กลุ่ม 6.58 %
อำเภอดอยหลวง 10 กลุ่ม 2.53 %

จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั้งหมด 395 กลุ่ม

รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

Number ban moo tambon ampher province
1 บ้านจำหวาย 2 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
2 บ้านร่องขุ่น 5 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
3 บ้านป่าเก็ด 11 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
4 บ้านร่องดู่ 16 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
5 บ้านสันทุ่งพัฒนา 20 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย
6 โป่งนาคำ 4 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
7 บ้านดอยฮาง 3 ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย
8 บ้านห้วยบง 8 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
9 บ้านถ้ำผาตอง 6 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
10 บ้านห้วยทรายขาว 7 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
11 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 10 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
12 บ้านนางแลใน 7 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
13 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 10 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย
14 บ้านป่าซาง 2 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
15 บ้านดู่ 3 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
16 บ้านป่าสักไก่ 12 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
17 บ้านขัวแคร่ 17 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
18 บ้านเวียงหวาย 2 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
19 บ้านสวนดอก 3 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
20 บ้านแม่สาด 4 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
21 บ้านเมืองรวง 5 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
22 บ้านปางกอก 9 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย
23 บ้านสันต้นกอก 17 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
24 บ้านห้วยทรายขาว 3 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
25 บ้านโป่งผาพัฒนา 18 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
26 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ 1 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
27 ริมงาม 5 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
28 บ้านโป่งสลี 3 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
29 บ้านป่าตึง 4 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
30 บ้านป่ากล้วยเหนือ 11 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
31 บ้านโป่งฮึ้ง 1 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
32 บ้านโป่งฮึ้ง 2 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
33 บ้านร่องปลาขาง 7 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
34 บ้านหัวดง 11 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
35 บ้านดอนชุม 21 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
36 บ้านร่องปลาขาง 23 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
37 บ้านโป่งฮึ่ง 26 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
38 บ้านห้วยสักใหม่ 27 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
39 บ้านป่าก๊อ 30 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
40 บ้านทุ่งยั้ง 2 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
41 บ้านหัวฝาย 3 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
42 บ้านร่องคือ 6 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
43 บ้านดงมะตื๋น 7 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
44 บ้านหนองบัว 8 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
45 บ้านเนินสยาม 10 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
46 บ้านทุ่งยั้งใหม่ 13 ผางาม เวียงชัย เชียงราย
47 เวียงแก้ว 2 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
48 บ้านเวียงทอง 3 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
49 บ้านยกเจริญ 8 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
50 บ้านดอนมูล 10 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
51 บ้านใหม่เมืองชุม 11 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย
52 บ้านกลางเวียง 1 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
53 บ้านด้าย 4 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
54 บ้านหนองหลวง 16 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
55 บ้านไชยเจริญเหนือ 17 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
56 บ้านเวียงชัยทอง 19 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
57 บ้านด้ายพัฒนา 20 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
58 บ้านเวียงเดิม 2 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
59 บ้านสันสลิด 3 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
60 บ้านราษฎร์เจริญ 4 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
61 บ้านค่ายเจริญ 5 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
62 บ้านโพธิ์ชัย 7 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
63 บ้านเวียงปางคำ 9 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
64 สมานมิตร 1 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
65 จอเจริญ 4 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
66 ชัยพฤกษ์ 5 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
67 ดอยงาม 6 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
68 สันม่วงคำ 7 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
69 ดอน 8 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
70 ดอนใต้ 9 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
71 ทุ่งโค้ง 10 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
72 ใหม่มงคล 11 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
73 จงเจริญ 12 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
74 ใหม่สันติสุข 14 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
75 สันเจริญ 15 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
76 บ้านศรีวิไล 7 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
77 บ้านเนินสมบูรณ์ 8 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
78 บ้านเวียงหมอก 10 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
79 บ้านแก่นนคร 13 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
80 บ้านแก่น 14 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
81 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น 21 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
82 บ้านสถาน 1 สถาน เชียงของ เชียงราย
83 บ้านทุ่งงิ้ว 2 สถาน เชียงของ เชียงราย
84 บ้านน้ำม้า 3 สถาน เชียงของ เชียงราย
85 บ้านแฟน 5 สถาน เชียงของ เชียงราย
86 บ้านเต๋น 8 สถาน เชียงของ เชียงราย
87 บ้านใหม่ทุ่งหมด 7 สถาน เชียงของ เชียงราย
88 บ้านศรีดอนมูล 9 สถาน เชียงของ เชียงราย
89 บ้านน้ำม้าใต้ 10 สถาน เชียงของ เชียงราย
90 บ้านสถานใต้ 12 สถาน เชียงของ เชียงราย
91 บ้านลุง 3 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
92 บ้านร่องห้า 6 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
93 บ้านดงหลวง 1 8 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
94 บ้านดงหลวง 2 8 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
95 บ้านท่าเจริญ 10 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
96 บ้านศรีมงคล 14 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
97 บ้านม่วงเจ็ดต้น 9 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
98 บ้านหาดบ้าย 1 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
99 บ้านเมืองกาญจน์ 2 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
100 บ้านใหม่เจริญ 4 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
101 บ้านสองพี่น้อง 5 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
102 บ้านครึ่งใต้ 3 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
103 บ้านประชาภิวัฒน์ 10 ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
104 บ้านทุ่งทราย 5 เวียง เชียงของ เชียงราย
105 บ้านหก 4 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย
106 บ้านร่องริว 12 เวียง เทิง เชียงราย
107 บ้านจำไฮ 2 ปล้อง เทิง เชียงราย
108 บ้านเกี๋ยงลุ่ม 3 แม่ลอย เทิง เชียงราย
109 บ้านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ 13 แม่ลอย เทิง เชียงราย
110 บ้านสันทราย 9 เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
111 บ้านทรายกาด 6 ตับเต่า เทิง เชียงราย
112 บ้านปางค่า 8 ตับเต่า เทิง เชียงราย
113 บ้านเหล่า 1 ตับเต่า เทิง เชียงราย
114 บ้านดอนแยง 13 หงาว เทิง เชียงราย
115 บ้านสันทรายมูล 1 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
116 บ้านชวา 3 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
117 บ้านใหม่สันทราย 7 สันทรายงาม เทิง เชียงราย
118 บ้านม่อนป่ายาง 5 หนองแรด เทิง เชียงราย
119 บ้านดอยงาม 1 เวียงห้าว พาน เชียงราย
120 บ้านทุ่งสามเหลี่ยม 3 เวียงห้าว พาน เชียงราย
121 บ้านสันใต้ 4 เวียงห้าว พาน เชียงราย
122 บ้านห้วยสัก 5 เวียงห้าว พาน เชียงราย
123 บ้านทุ่งพัฒนา 8 เวียงห้าว พาน เชียงราย
124 บ้านทุ่งมะฝาง 10 ป่าหุ่ง พาน เชียงราย
125 บ้านน้ำลัด 3 ธารทอง พาน เชียงราย
126 ป่ารวกใต้ 9 ธารทอง พาน เชียงราย
127 บ้านสันทราย 1 ทรายขาว พาน เชียงราย
128 บ้านหนองผักจัก 4 ทรายขาว พาน เชียงราย
129 บ้านท่าฮ่อ 6 ทรายขาว พาน เชียงราย
130 บ้านร่องธารกลาง 11 ทรายขาว พาน เชียงราย
131 บ้านโป่งทวี 16 ทรายขาว พาน เชียงราย
132 บ้านป่าบง 9 เจริญเมือง พาน เชียงราย
133 บ้านร่องคต 1 ทานตะวัน พาน เชียงราย
134 บ้านสันปูเลย 2 ทานตะวัน พาน เชียงราย
135 บ้านป่าฮ่างงาม 3 ทานตะวัน พาน เชียงราย
136 บ้านห้วยบง 7 ทานตะวัน พาน เชียงราย
137 บ้านดงเวียง 8 ทานตะวัน พาน เชียงราย
138 บ้านห้วยบงใต้ 9 ทานตะวัน พาน เชียงราย
139 บ้านป่าเปา 11 สันกลาง พาน เชียงราย
140 บ้านสันนคร 3 สันมะเค็ด พาน เชียงราย
141 บ้านสันกอตาล 5 สันติสุข พาน เชียงราย
142 ป่าก๊อ 9 สันติสุข พาน เชียงราย
143 จำผักกูด 5 แม่อ้อ พาน เชียงราย
144 แม่อ้อหลวง 11 แม่อ้อ พาน เชียงราย
145 สักชัยทอง 20 แม่อ้อ พาน เชียงราย
146 บ้านสันผักเฮือด 3 ดอยงาม พาน เชียงราย
147 บ้านสันมะกอก 6 ดอยงาม พาน เชียงราย
148 กลุ่มออมทรัพย์ฯ 6 หัวง้ม พาน เชียงราย
149 กลุ่มออมทรัพย์ฯ 9 หัวง้ม พาน เชียงราย
150 กลุ่มออมทรัพย์ฯ 4 ม่วงคำ พาน เชียงราย
151 บ้านสันผักแคใหม่ 14 ม่วงคำ พาน เชียงราย
152 บ้านวังชมภู 15 ม่วงคำ พาน เชียงราย
153 บ้านทุ่งพัฒนา 5 แม่เย็น พาน เชียงราย
154 บ้านป่ากว๋าวกลาง 14 เมืองพาน พาน เชียงราย
155 บ้านท่าดีหมี 18 เมืองพาน พาน เชียงราย
156 บ้านป่ากาวทองกวาว 25 เมืองพาน พาน เชียงราย
157 บ้านแม่พุง 2 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
158 บ้านแม่พุงเหนือ 5 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
159 บ้านเวียง 4 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
160 บ้านศรีชุม 8 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
161 บ้านสักพัฒนา 7 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
162 บ้านสันโค้ง 9 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
163 บ้านสันโค้งพัฒนา 12 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย
164 บ้านป่าตึง 6 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
165 บ้านร่องเปา 7 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
166 บ้านห้วยลึก 10 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
167 บ้านใหม่พัฒนา 3 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
168 ศรีรุ่งเรือง 15 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
169 บ้างวังผา 2 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
170 บ้านวังน้อย 5 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
171 บ้านวังศิลา 8 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
172 บ้านวังอวน 6 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
173 บ้านสันติธรรม 4 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
174 บ้านสันบัวคำ 3 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
175 บ้านสันป่าคาม 7 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
176 บ้านสันมะค่า 1 สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย
177 บ้านดอนแก้ว 7 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
178 บ้านเด่น 6 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
179 บ้านทุ่งธนาลัย 9 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
180 บ้านโป่ง 3 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
181 บ้านโป่งสลี 1 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
182 บ้านศรสหมิตร 10 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
183 บ้านศรีบังวัน 8 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
184 บ้านสันกอง 2 โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย
185 บ้านดอนศิลา 8 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
186 บ้านป่าไม้สีเหลือง 3 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
187 บ้านร่องบง 4 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
188 บ้านร่องบงใต้ 7 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
189 บ้านศรีพัฒนา 5 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
190 บ้านศรีโพธิ์เงิน 1 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
191 บ้านศรีโพธิ์ทอง 6 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย
192 บ้านสันหลวงกลาง 8 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
193 บ้านดอยดินแดง 9 จอมสวรรค์ แม่จัน เชียงราย
194 บ้านแม่คำน้ำลัด 3 จันจว้า แม่จัน เชียงราย
195 บ้านหนองปึ๋ง 5 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
196 บ้านหนองครก 6 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
197 บ้านม่วงหมูสี 7 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
198 บ้านท่าข้าวเปลือก 2 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
199 บ้านทับกุมารทอง 8 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
200 บ้านผาเรือ 11 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย
201 บ้านผาตั้ง 6 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
202  แม่เฟือง  8  ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
203 บ้านสันโค้ง 10 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
204 ทุ่งต่าง 13 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
205 บ้านสันนา 3 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
206 บ้านร่องก๊อ 4 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
207 บ้านม่วงคำ 11 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
208 บ้านม่วงคำใหม่ 13 แม่คำ แม่จัน เชียงราย
209 บ้านแม่จัน 2 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
210 บ้านสวนสักกิ่วทัพยั้ง 5 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
211 หนองแว่น 9 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
212 บ้านป่ายาง 2 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
213 บ้านสันสลีหลวง 4 ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย
214 บ้านดอยต่อ 3 สันทราย แม่จัน เชียงราย
215 บ้านดงสุวรรณ์ 5 สันทราย แม่จัน เชียงราย
216 บ้านแหลว 6 สันทราย แม่จัน เชียงราย
217 บ้านโพธนาราม 8 สันทราย แม่จัน เชียงราย
218 แม่มะ 1 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
219  บ้านด้าย 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
220 สันสลี 4 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
221 เวียงแก้ว 5 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
222 งิ้วเฒ่า 6 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
223 หนองปลาสะเด็ด 8 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
224 ศรีบุญยืน 10 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
225 ศรีดอนมูลเหนือ 12 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
226 กู่เต้า 3 โยนก เชียงแสน เชียงราย
227 สันธาตุ 4 โยนก เชียงแสน เชียงราย
228 สันต้นเปา 6 โยนก เชียงแสน เชียงราย
229 ดอยงาม 8 โยนก เชียงแสน เชียงราย
230 บ้านแซว 1 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
231 ท่าขันทอง 3 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
232 สวนดอก 8 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
233 หัวกว๊าน 15 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย
234 บ้านไร่ 7 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
235 แม่คำเกษตร 1 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
236 แม่คำหนองบัว 2 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
237 ป่าสักน้อย 3 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
238 ป่าแดด 4 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
239 หนองบัวสด 5 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
240 สันมะเค็ด 9 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย
241 สบรวก 1 เวียง เชียงแสน เชียงราย
242 วังลาว 4 เวียง เชียงแสน เชียงราย
243 สบคำ 5 เวียง เชียงแสน เชียงราย
244 บ้านสันนา 2 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
245 บ้านสันบุญเรือง 3 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
246 บ้านสันหลวง 4 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
247 บ้านสันหลวงใต้ 13 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย
248 บ้านสันผักฮี้ 3 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
249 บ้านดงป่าสัก 3 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
250 บ้านสันปูเลย 5 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
251 บ้านบงงาม 6 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย
252 บ้านถ้ำ 1 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
253 บ้านสันกอสา 6 โป่งงาม แม่สาย เชียงราย
254 บ้านสันทรายมูล 6 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
255 บ้านป่าเหมือดรุ่ง 5 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
256 บ้านป่าเหมือดสัน 8 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
257 บ้านป่าเหมือดสุข 9 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย
258 บ้านสันยาว 3 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
259 บ้านฮ่องแฮ่ 4 ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
260 บ้านหนองสี่แจ่ง 4 ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย
261 บ้านแม่สรวยหลวง 17 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย
262 บ้านป่าแดด 3 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
263 บ้านป่ากว๋าว 4 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
264 บ้านโป่ง 6 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
265 บ้านสันโค้ง 12 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
266 บ้านสันกลาง 13 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
267 บ้านใหม่เจริญ 14 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
268 บ้านทุ่งรวงทอง 15 ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย
269 บ้านทองทิพย์ 10 ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย
270 บ้านห้วยส้ม 3 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
271 บ้านสันก้างปลา 7 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
272 บ้านใหม่ร่องบง 12 เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย
273 บ้านป่าลัน 3 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
274 บ้านหล่ายลาว 12 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
275 บ้านทุ่งห้า 2 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
276 บ้านเด่นศาลา 3 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
277 บ้านสันสลี 5 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
278 บ้านหัวเวียง 1 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
279 บ้านในเวียง 2 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
280 บ้านหนองยาว 4 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
281 บ้านป่าบง 5 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
282 บ้านศรีเวียงทอง 10 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
283 บ้านใหม่พัฒนา 11 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
284 บ้านเฟือยไฮ 1 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
285 บ้านโป่งเทวี 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
286 บ้านสัน 3 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
287 บ้านโป่งเทวี 5 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
288 บ้านสันต๋อ 6 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
289 บ้านป่าเหมือด 5 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
290 บ้านสบลี 9 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
291 บ้านดงพระพร 15 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
292 บ้านสันปูเลย 16 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
293 บ้านแม่ห่างใต้ 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
294 บ้านเกาะ 8 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
295 บ้านร่องนอด 9 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
296 บ้านทุ่งม่านเหนือ 13 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
297 บ้านสันติสุข 11 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
298 บ้านใหม่พัฒนา 12 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
299 บ้านแม่เจดีย์ 3 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
300 บ้านโป่งป่าตอง 14 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย
301 สันเจริญ 1 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
302 ทุ่งเจ้า 4 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
303 กาแล 7 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
304 แม่เปาเหนือ 12 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
305 แม่เปาใต้ 16 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
306 ทุ่งเจ้าใต้ 18 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
307 สบเปา 20 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
308 สันมะปิน 7 แม่ต่ำ พญาเม็งราย เชียงราย
309 แม่ต๋ำใต้ 9 แม่ต่ำ พญาเม็งราย เชียงราย
310 ไม้ยา 2 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
311 ไม้ยากลาง 15 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
312 เหล่า 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย
313 บ้านใหม่โชคชัย 2 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
314 บ้านแม่ต๋ำภูรี 3 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
315 บ้านใหม่ทุ่งก่อ 5 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
316 บ้านแม่ต๋ำน้ำตก 6 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
317 บ้านสันติชัย 7 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
318 บ้านท่าข้าม 4 หล่ายงาว พญาเม็งราย เชียงราย
319 บ้านแจมป๋อง 5 หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย
320 บ้านม่วง 3 ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย
321 บ้านขวากเหนือ 5 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
322 บ้านโล๊ะ 6 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
323 บ้านผาแล 6 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
324 บ้านปอกลาง 5 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
325 บ้านปางปอ 1 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
326 ต้านาล้อม 7 ต้า ขุนตาล เชียงราย
327 บ้านห้วยเดื่อ 9 ต้า ขุนตาล เชียงราย
328 บ้านพระเนตร 11 ต้า ขุนตาล เชียงราย
329 บ้านต้าหลวง 13 ต้า ขุนตาล เชียงราย
330 บ้านต้านาล้อม 15 ต้า ขุนตาล เชียงราย
331 บ้านป่าตาลเหนือ 2 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
332 บ้านป่าตาลใต้ 4 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
333 บ้านร่องขุ่น 6 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
334 บ้านห้วยห้อม 7 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
335 บ้านป่าตาลใหม่ 10 ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย
336 บ้านยางฮอม 8 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
337 บ้านห้วยสักเหนือ 15 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
338 บ้านชมภูใต้ 18 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
339 บ้านป่าแดงใหม่ 21 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
340 บ้านขาแหย่งพัฒนา  5 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
341 บ้านห้วยน้ำขุ่น  18 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
342 บ้านสี่หลัง  4 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
343 บ้านธาตุ 4 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
344 บ้นสันติคีรี  1 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
345 บ้านแม่จันหลวง  10 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
346 บ้านห้วยอื้น  10 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
347 บ้านเทอดไทย 1 13 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
348 บ้านสามแยกอี้ก้อ 24 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
349 บ้านดงมะเฟือง 9 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย
350 บ้านสันปูเลย 4 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
351 บ้านร่องปลายนา 11 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
352 บ้านโป่งมอญ 1 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
353 บ้านหนองบัว 2 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
354 บ้านต้นม่วง 3 ป่าก่อดำ แม่ลาว เชียงราย
355 บ้านป่าซางเหนือ 1 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
356 บ้านป่าซางใต้ 2 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
357 บ้านโป่งแพร่ 3 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
358 บ้านดอยน้อย 4 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
359 บ้านเหมืองลึก 8 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
360 บ้านร่องหวาย 2 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
361 บ้านป่าเลา 3 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
362 บ้านสันไทรงาม 5 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
363 บ้านป่าตึง 6 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
364 บ้านดอนศิริมงคล 7 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
365 บ้านปงเคียน 8 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
366 บ้านปงบน 10 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
367 ใหม่ร่องหวาย 11 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
368 ใหม่มหาวัน 12 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
369 บ้านโป่ง 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
370 บ้านดงชัย 2 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
371 บ้านห้วยเคียน 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
372 บ้านน้ำตกพัฒนา 7 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
373 บ้านร่องบัวทอง 9 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
374 บ้านห้วยขี้เหล็ก 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
375 บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ 2 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
376 บ้านป่าซาง 3 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
377 บ้านป่าซางเหนือ 4 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
378 บ้านห้วยหมากเอียก 5 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
379 บ้านห้วยห้าง 7 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
380 บ้านห้วยหมากเอียกเหนือ 8 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
381 บ้านนาเจริญ 9 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
382 บ้านประชาร่วมใจ 10 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
383 บ้านห้วยขี้เหล็กกลาง 11 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
384 บ้านป่าซางบุนนาก 12 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
385 บ้านเนินไทรพัฒนา 13 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
386 บ้านประซางดอยแก้ว 16 ป่าซาง ดอยหลวง เชียงราย
387 บ้านวังเขียว 8 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
388 บ้านใหม่พัฒนาใต้ 10 หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย
389 แม่เลียบ 2 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
390 แม่บงใต้ 5 โชตชัย ดอยหลวง เชียงราย
391 แม่บง 7 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
392 ทุ่งกวางใต้ 12 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย
393 ป่าแดง 3 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
394 ป่าลัน 5 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย
395 ท่ากอบง 7 ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย

ฐานการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 2559


database by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย