รายชื่อเป้าหมายสมัคร มชช. จังหวัดเชียงราย ปี 2559

ลำดับ ชื่อเป้าหมาย ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่ม ประเภทเครือข่าย ประเภทชุมชน ชื่อผู้ประสาน บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ่
1 บ้านเมืองรวง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายประยูร เตชะคำแก่น 2 5 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย
2 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลดอยลาน เครือข่าย กทบ. นายชูชัน จันต๊ะนาเขต 398 13 ดอยลาน เมืองเชียงราย
3 นายบุญฤทธิ์ อาญา ปกครอง นายบุญฤทธิ์ อาญา 197 5 ท่าสาย เมืองเชียงราย
4 นายประสงค์ มานะจิต ผู้นำอช./อช. นายประสงค์ มานะจิต 140 5 ดอยลาน เมืองเชียงราย
5 บ้านทุ่งดุก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายสมเพ็ขร ยงยืน 2 4 เวียง เชียงของ
6 กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง (กพ.สต.เวียง) อื่นๆ นางสุพัตรา ติยะธะ 1 เวียง เชียงของ
7 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งดุก กทบ. นายบุญชู ชวลา 38/2 4 เวียง เชียงของ
8 นายสมเพ็ชร ยงยืน ปกครอง 2 4 เวียง เชียงของ
9 นายแดง ปันทะวุฒิ ปกครอง 26/3 4 เวียง เชียงของ
10 บ้านใหม่สวนดอก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นางประพิศ ปุระดา 32 25 งิ้ว เทิง
11 บ้านม่อนหินแก้ว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายอินตา ชุ่มใส 10 ศรีดอนไชย เทิง
12 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลงิ้ว เครือข่าย กทบ. นายจำรัส ปันคำ 17 25 งิ้ว เทิง
13 กลุ่มพัฒนาสตรีใหม่สวนดอก กลุ่มสตรี นางเพียร อาโปทา 43 25 งิ้ว เทิง
14 นายบุญเลียง ใจแก้ว ปกครอง นายบุญเลียง ใจแก้ว 50 25 งิ้ว เทิง
15 นายประทิศ ปุระตา ปกครอง นายประทิศ ปุระตา 32 25 งิ้ว เทิง
16 นายอินตา ชุ่มใส ปกครอง นายอินตา ชุ่มใส 9 10 ศรีดอนไชย เทิง
17 บ้านจำคาวตอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายประเสริฐ มหิทธิ 2 ดอยงาม พาน
18 บ้านป่ารวกใต้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายทองคำ กรุณา 9 ธารทอง พาน
19 บ้านสันกอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายศิริโรจน์ จันต๊ะ 2 แม่เย็น พาน
20 บ้านโป่งทะลาย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายวิรัตน์ คำยอด 4 แม่อ้อ พาน
21 เครือข่ายศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) เครือข่าย ศอช.ต. นายสำอางค์ ธรรมโก 8 ดอยงาม พาน
22 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหัวง้ม (ศอช.ต.หัวง้ม) เครือข่าย ศอช.ต. นายวัชระ ฉลองแดน 7 หัวง้ม พาน
23 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่ารวกใต้ กลุ่มออมทรัพย์ นางพรพนา ศิริวัฒนาไพศาล 9 ธารทอง พาน
24 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์ 2 แม่เย็น พาน
25 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่งทะลาย กลุ่มออมทรัพย์ นายวิรัตน์ คำยอด 4 แม่อ้อ พาน
26 นส สุพัตรา กันทา ผู้นำอช./อช. 12 ดอยงาม พาน
27 นายวัลลภ อูปเงิน ผู้นำอช./อช. 12 ดอยงาม พาน
28 นายณัฐวุฒิ ชัยวงค์ อื่นๆ 153 9 ธารทอง พาน
29 หมู่บ้านทุ่งธนาลัย ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ นายสังวร มาฟู 9 โรงช้าง ป่าแดด
30 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอ อื่นๆ นางสุนีย์ พูนพิน 11 เทศบาลตำบลป่าแดด ป่าแดด
31 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพ นายไม เซรัมย์ 5 สันมะค่า ป่าแดด
32 นายสังวร มาฟู ปกครอง 28 9 โรงช้าง ป่าแดด
33 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่องก๊อ กลุ่มออมทรัพย์ นายสัมพันธ์ ก๊อใจ 4 แม่จัน แม่จัน
34 นายปรีชา คำบุญเรือง ปกครอง 76 6 ป่าซาง แม่จัน
35 นายชินกร ก๊อใจ ปกครอง 4 แม่คำ แม่จัน
36 นายคมสันต์ ศรีเจริญพันธ์ ปกครอง 13 แม่จัน แม่จัน
37 ชมรมผู้นำอช.อำเภอเชียงแสน อื่นๆ นายบรรยงค์ เตมีศักดิ์ 163 4 ป่าสัก เชียงแสน
38 กลุ่มโฮมสเตย์ อื่นๆ นายเสถียร วรรณปก 32 3 บ้านแซว เชียงแสน
39 นายพัธนพงศ์ พูลสวัสดิ์ ปกครอง 59 3 บ้านแซว เชียงแสน
40 นางสุรีรัตน์ อินทรพรหมมา ปกครอง 79 3 บ้านแซว เชียงแสน
41 นายคำเงิน ภูเขียว ปกครอง 102 2 โยนก เชียงแสน
42 นางสาวภัฐนรดา คล้ายกลาง ผู้นำสตรี 190 10 ศรีดอนมูล เชียงแสน
43 บ้านสันยาว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายลือชัย ปวงคำ 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
44 เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่สาย เครือข่ายกองทุนแม่ นายพรเลิศ หงษ์คำ 10 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ แม่สาย
45 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสันยาว กลุ่มสตรี นางบัวไข อารีย์ 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
46 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสันยาว กลุ่มออมทรัพย์ นายอำนวย บุญรสศักดิ์ 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
47 กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านสันยาว อื่นๆ นายลือชัย ปวงคำ 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
48 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสันยาว อื่นๆ นายลือชัย ปวงคำ 74/2 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
49 นายลือชัย ปวงคำ ปกครอง 74/2 3 ห้วยไคร้ แม่สาย
50 บ้านป่าเกี๊ยะ ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ นายมานพ บุญยืนกุล 114 18 ท่าก๊อ แม่สรวย
51 เครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อื่นๆ นายจำปี ธรรมโน 7 แม่พริก แม่สรวย
52 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายลาว กลุ่มออมทรัพย์ นางสรินทร์ มูลวัง 12 ท่าก๊อ แม่สรวย
53 นายพุฒิพงศ์ ขาวนวล ปกครอง 111 5 ท่าก๊อ แม่สรวย
54 นายมานพ บุญยืนกุล ปกครอง 114 18 ท่าก๊อ แม่สรวย
55 บ้านดงหล่ายหน้า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายอินผล เฉียบแหลม 260 7 เวียง เวียงป่าเป้า
56 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลเวียงกาหลง เครือข่าย ศอช.ต. นายสงวน ศรีวิชัย 167 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
57 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงหล่ายหน้า กลุ่มออมทรัพย์ นายอุ่นเรือน บุญศรี 52 7 เวียง เวียงป่าเป้า
58 นายศุภชัย คำภีระ อื่นๆ นายสมศักดิ์ กันทะมี 240 3 เวียง เวียงป่าเป้า
59 บ้านสันสะอาด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นายโกศล แสนเขื่อน 4 ไม้ยา พญาเม็งราย
60 เครือข่ายกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ อื่นๆ นางอัมพร สมยอง 10 เม็งราย พญาเม็งราย
61 กลุ่มสมุนไพร 5 รส กลุ่มอาชีพ นางผล วงศ์สีดา 113 4 ไม้ยา พญาเม็งราย
62 นายโกศล แสนเขื่อน ปกครอง นายโกศล แสนเขื่อน 151 4 ไม้ยา พญาเม็งราย
63 กลุ่มออมทรัพยืเพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์ นางลลิตพรรณ รุ้คิด 161 3 ต้า ขุนตาล
64 นายสมพร ลาดต๊ะนะ ปกครอง 35 3 ต้า ขุนตาล
65 นายหมาย รู้คิด ปกครอง 46 3 ต้า ขุนตาล
66 นายณรงค์ รู้คิด ปกครอง 112 3 ต้า ขุนตาล
67 นายสมพร ใจเขื่อน ปกครอง 2 3 ต้า ขุนตาล
68 นายทรงกรด กุมาระ ปกครอง 112 3 ต้า ขุนตาล
69 นางลลิตพรรณ รู้คิด ผู้นำอช./อช. 161 3 ต้า ขุนตาล
70 หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นางจิตนา นาควิเชตร 7 17 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
71 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์ นางจิตนา นาควิเชตร 7 17 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
72 นายธนโชติ ธนบูรณ์สกุลโชติ ปกครอง 40 13 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
73 นายปาฟู่ แซ่ฉึ่ง ปกครอง 59 20 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
74 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว กลุ่มออมทรัพย์ นายชยพล ไพยราช 299 2 ป่าก่อดำ แม่ลาว
75 นายจำรัส คำแก่น ปกครอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 29 4 บัวสลี แม่ลาว
76 นางอ่อนศรี นวลคำ ผู้นำอช./อช. ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 91 5 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
77 นางสมหมาย บุญนาค ผู้นำอช./อช. ไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ 48 7 ดงมะดะ แม่ลาว
78 นางสาวหทัยรัตน์ มูลสานต์ เครือข่าย OTOP นางสาวหทัยรัตน์ มูลสานต์ 219 5 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
79 คณะพัฒนาสตรีหมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก กลุ่มสตรี คณะพัฒนาสตรีหมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก 142 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง
80 นางสาวสวลักษณ์ เจริญวงศ์เลิศ ปกครอง นางสาวสวลักษณ์ เจริญวงศ์เลิศ 142 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง

database by กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย