ภาพรวมกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

ที่ บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปีที่ได้
1 ปางลาว 10 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 2548
2 ประชาร่วมมิตร 20 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 2549
3 ป่าข่า 8 สันทราย เมืองเชียงราย 2549
4 ห้วยทรายขาว 3 แม่ยาว เมืองเชียงราย 2550
5 กองยาว 3 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 2551
6 หนองหม้อ 9 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย 2551
7 ป่าซาง 2 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย 2552
8 ห้วยบง 8 ท่าสาย เมืองเชียงราย 2552
9 หัวดง 11 ห้วยสัก เมืองเชียงราย 2553
10 ป่าก๊อ 30 ห้วยสัก เมืองเชียงราย 2555
11 ศรีป่าซาง 9 ท่าสุด เมืองเชียงราย 2555
12 ถ้ำผาตอง 6 ท่าสุด เมืองเชียงราย 2556
13 ร่องปลาค้าว 14 นางแล เมืองเชียงราย 2556
14 จำหวาย 2 ดอยลาน เมืองเชียงราย 2558
15 เมืองรวง 5 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย 2558
16 โป่งสลี 3 สันทราย เมืองเชียงราย 2558
17 บ้านยางคำนุ 5 ดอยฮาง เมืองเชียงราย 2559
18 หนองบัวผาบ่ม 8 ผางาม เวียงชัย 2548
19 ไชยเจริญเหนือ 17 เวียงชัย เวียงชัย 2549
20 โพธิ์ชัย 7 เวียงเหนือ เวียงชัย 2550
21 สันต้นแหน 12 เวียงเหนือ เวียงชัย 2552
22 วังช้าง 9 เมืองชุม เวียงชัย 2551
23 ดอน 8 ดอนศิลา เวียงชัย 2553
24 ค่ายเจริญ 5 เวียงเหนือ เวียงชัย 2555
25 เวียงทอง 3 เมืองชุม เวียงชัย 2555
26 ร่องคือ 6 ผางาม เวียงชัย 2555
27 ใหม่ศรีวิไลย์ 17 ดอนศิลา เวียงชัย 2556
28 สันเจริญ 15 ดอนศิลา เวียงชัย 2558
29 เวียงแก้ว 2 เมืองชุม เวียงชัย 2558
30 บ้านไตรแก้ว 8 เวียงเหนือ เวียงชัย 2559
31 ห้วยส้านพลับพลา 5 โป่งแพร่ แม่ลาว 2548
32 ป่าอ้อย 5 จอมหมอกแก้ว แม่ลาว 2549
33 ต้นยาง 6 บัวสลี แม่ลาว 2550
34 ป่าก่อดำ 8 ป่าก่อดำ แม่ลาว 2551
35 ร่องปลายนา 11 บัวสลี แม่ลาว 2552
36 ป่าก่อดำเหนือ 9 ป่าก่อดำ แม่ลาว 2553
37 สันปูเลย 4 บัวสลี แม่ลาว 2555
38 ป่าซางเหนือ 1 โป่งแพร่ แม่ลาว 2556
39 ต้นม่วง 3 ป่าก่อดำ แม่ลาว 2558
40 เหมืองลึก 8 โป่งแพร่ แม่ลาว 2558
41 บ้านหนองบัว 2 ป่าก่อดำ แม่ลาว 2559
42 น้ำลัด 3 ธารทอง พาน 2548
43 จำคาวตอง 2 ดอยงาม พาน 2549
44 ทุ่งทองกวาว 17 สันมะเค็ด พาน 2550
45 เจริญเมือง 14 เจริญเมือง พาน 2551
46 แม่คาวดวงดี 15 สันกลาง พาน 2552
47 ป่าไผ่ 4 เมืองพาน พาน 2553
48 สันผักแคใหม่ 14 ม่วงคำ พาน 2555
49 โป่งแดงใหม่ 12 ทรายขาว พาน 2555
50 ป่าบง 9 เจริญเมือง พาน 2556
51 ดงเวียง 8 ทานตะวัน พาน 2556
52 ป่าฮ่างงาม 3 ทานตะวัน พาน 2558
53 หนองบัว 5 เมืองพาน พาน 2558
54 ท่าดีหมี 18 เมืองพาน พาน 2558
55 บ้านโป่งทะลาย 4 แม่อ้อ พาน 2559
56 ป่าซางพัฒนา 13 แม่พริก แม่สรวย 2548
57 ป่าแดด 3 ป่าแดด แม่สรวย 2549
58 ทุ่งพร้าว(ผาแดง) 7 วาวี แม่สรวย 2549
59 ป่าตึงงาม 1 เจดีย์หลวง แม่สรวย 2550
60 ห้วยม่วง 10 แม่สรวย แม่สรวย 2551
61 ป่าถ่อน 2 ท่าก๊อ แม่สรวย 2552
62 แม่ยางมิ้น 4 ศรีถ้อย แม่สรวย 2553
63 โป่ง 6 ป่าแดด แม่สรวย 2555
64 ท้าวแก่นจันทร์ 5 ป่าแดด แม่สรวย 2555
65 ใหม่แสงแก้ว 11 เจดีย์หลวง แม่สรวย 2556
66 ป่าลัน 3 ท่าก๊อ แม่สรวย 2556
67 ใหม่ร่องบง 12 เจดีย์หลวง แม่สรวย 2558
68 ป่าเกี๊ยะ 18 ท่าก๊อ แม่สรวย 2558
69 ทองทิพย์ 10 ศรีถ้อย แม่สรวย 2558
70 ทุ่งฟ้าผ่า 7 แม่พริก แม่สรวย 2559
71 เด่นศาลา 3 สันสลี เวียงป่าเป้า 2548
72 ร้อง 2 แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า 2549
73 สันปูเลย 16 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 2550
74 สันติสุข 11 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า 2552
75 ร่องกู่ 4 ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า 2553
76 เกาะ 8 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2555
77 โป่งเทวี 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 2556
78 ดงหล่ายหน้า 7 เวียง เวียงป่าเป้า 2558
79 แม่ห่างใต้ 6 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2558
80 เวียงกาหลง 15 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า 2559
81 โป่งสลี 1 โรงช้าง ป่าแดด 2548
82 ศรีรุ่งเรือง 15 ป่าแงะ ป่าแดด 2549
83 ร่องบ่งใต้ 7 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 2550
84 ป่าแดด 1 ป่าแดด ป่าแดด 2552
85 โป่งศรีนคร 11 โรงช้าง ป่าแดด 2553
86 ไม้สีเหลือง 3 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 2555
87 ร่องบง 4 ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด 2556
88 สันป่าคาม 7 สันมะค่า ป่าแดด 2558
89 ศรีบังวัน 8 โรงช้าง ป่าแดด 2558
90 สันกอง 2 โรงช้าง ป่าแดด 2559
91 ตับเต่า 2 ตับเต่า เทิง 2548
92 ร่มฟ้าไทย 24 ตับเต่า เทิง 2549
93 สันปูเลย 4 เชียงเคี่ยน เทิง 2549
94 สักสันติราษฎร์ 15 งิ้ว เทิง 2550
95 ไคร้ 3 ตับเต่า เทิง 2550
96 ต้นเขื่อง 4 ตับเต่า เทิง 2550
97 ปางค่า 8 ตับเต่า เทิง 2550
98 ทรายกาด 6 ตับเต่า เทิง 2551
99 รักแผ่นดิน 15 ตับเต่า เทิง 2551
100 ชวา 3 สันทรายงาม เทิง 2551
101 หนองข่วง 1 แม่ลอย เทิง 2552
102 พญาเล่าอู 23 ตับเต่า เทิง 2553
103 เกี๋ยงลุ่ม 3 แม่ลอย เทิง 2555
104 สันทราย 9 เชียงเคี่ยน เทิง 2556
105 แผ่นดินทอง 12 ตับเต่า เทิง 2556
106 ร่มโพธิ์ไทย 9 ตับเต่า เทิง 2556
107 รักถิ่นไทย 13 ตับเต่า เทิง 2556
108 ขุนห้วยไคร้ 14 ตับเต่า เทิง 2556
109 ไทยสามัคคี 16 ตับเต่า เทิง 2556
110 ร่มโพธิ์ทอง 19 ตับเต่า เทิง 2556
111 ใหม่สวนดอก 25 งิ้ว เทิง 2558
112 ประชาภักดี 25 ตับเต่า เทิง 2558
113 ม่อนป่ายาง 5 หนองแรด เทิง 2558
114 ดอนแยง 13 หงาว เทิง 2558
115 เหล่า 1 ตับเต่า เทิง 2559
116 เต๋น 8 สถาน เชียงของ 2548
117 ทุ่งดุก 4 เวียง เชียงของ 2549
118 หาดบ้าย 1 ริมโขง เชียงของ 2550
119 ศรีดอนชัย 7 ศรีดอนชัย เชียงของ 2551
120 ศรีวิไล 7 ห้วยซ้อ เชียงของ 2553
121 แก่น 14 ห้วยซ้อ เชียงของ 2555
122 ครึ่งใต้ 3 ครึ่ง เชียงของ 2556
123 เมืองกาญจน์ 2 ริมโขง เชียงของ 2558
124 ใหม่เจริญ 4 ริมโขง เชียงของ 2558
125 แก่นนคร 13 ห้วยซ้อ เชียงของ 2558
126 หาดทรายทอง 8 ริมโขง เชียงของ 2559
127 ห้วยเดื่อ 9 ต้า ขุนตาล 2548
128 ต้าตลาด 2 ต้า ขุนตาล 2549
129 เจดีย์ 5 ป่าตาล ขุนตาล 2550
130 น้ำแพร่ 4 ยางฮอม ขุนตาล 2551
131 ห้วยสัก 9 ยางฮอม ขุนตาล 2552
132 ป่าตาลกลาง 3 ป่าตาล ขุนตาล 2553
133 ห้วยโป่ง 5 ต้า ขุนตาล 2555
134 ห้วยสักเหนือ 15 ยางฮอม ขุนตาล 2556
135 ต้านาล้อม 7 ต้า ขุนตาล 2558
136 พระเนตร 11 ต้า ขุนตาล 2558
137 พระเนตร 8 ต้า ขุนตาล 2558
138 ต้าหัวฝาย 3 ต้า ขุนตาล 2559
139 แม่ต๋ำใต้ 9 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย 2548
140 ไม้ยาคูเวียง 9 ไม้ยา พญาเม็งราย 2549
141 ป่าซางพัฒนา 13 เม็งราย พญาเม็งราย 2550
142 สบเปาใหม่ 14 แม่เปา พญาเม็งราย 2551
143 สันโค้ง 8 ตาดควัน พญาเม็งราย 2553
144 สบเปา 20 แม่เปา พญาเม็งราย 2555
145 สันมะปิน 7 แม่ต๋ำ พญาเม็งราย 2556
146 แม่ต่ำน้ำตก 6 ตาดควัน พญาเม็งราย 2558
147 แม่เปาเหนือ 12 แม่เปา พญาเม็งราย 2558
148 สันสะอาด 4 ไม้ยา พญาเม็งราย 2559
149 ดงชัย 2 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 2548
150 ห้วยหมากเอียกเหนือ 8 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2549
151 ใหม่ร่องหวาย 11 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2549
152 น้ำตกพัฒนา 7 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 2550
153 ป่าสักงาม 9 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2551
154 ป่าซาง 3 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2553
155 นาเจริญ 9 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2555
156 สันไทรงาม 5 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2556
157 โป่ง 1 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง 2558
158 ห้วยขี้เหล็ก 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 2558
159 ร่องหวาย 2 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง 2559
160 ท่าข้าม 4 หล่ายงาว เวียงแก่น 2548
161 ขวากเหนือ 5 ท่าข้าม เวียงแก่น 2549
162 ปอกลาง 5 ปอ เวียงแก่น 2550
163 ม่วง 3 ม่วงยาย เวียงแก่น 2551
164 หล่ายงาว 1 หล่ายงาว เวียงแก่น 2552
165 ห้วยลึก 4 ม่วงยาย เวียงแก่น 2553
166 ยายใต้ 5 ม่วงยาย เวียงแก่น 2555
167 ทุ่งทราย 3 หล่ายงาว เวียงแก่น 2556
168 สักติพัฒนา 19 ปอ เวียงแก่น 2556
169 โล๊ะ 3 ท่าข้าม เวียงแก่น 2558
170 ผาแล 6 ปอ เวียงแก่น 2558
171 วังผา 6 ท่าข้าม เวียงแก่น 2558
172 ยายเหนือ 2 ม่วงยาย เวียงแก่น 2559
173 ศรีดอนมูล 9 ศรีดอนมูล เชียงแสน 2548
174 ดอยจำปี 7 ป่าสัก เชียงแสน 2549
175 ป่าคาเหนือ 9 แม่เงิน เชียงแสน 2549
176 แซว 1 บ้านแซว เชียงแสน 2550
177 สันธาตุ 4 โยนก เชียงแสน 2551
178 ท่าขันทอง 3 บ้านแซว เชียงแสน 2552
179 กู่เต้า 3 โยนก เชียงแสน 2552
180 จอมกิตติ 6 เวียง เชียงแสน 2553
181 ป่าก๋อย 11 ศรีดอนมูล เชียงแสน 2555
182 ป่าคา 3 แม่เงิน เชียงแสน 2555
183 ทุ่งฟ้าฮ่าม 5 โยนก เชียงแสน 2556
184 บ้านไร่ 7 แม่เงิน เชียงแสน 2558
185 ปงของเหนือ 10 แม่เงิน เชียงแสน 2558
186 สบคำ 5 เวียง เชียงแสน 2558
187 เวียงแก้ว 5 ศรีดอนมูล เชียงแสน 2559
188 ป่ายาง 2 ศรีค้ำ แม่จัน 2548
189 หนองแหย่ง 7 แม่คำ แม่จัน 2549
190 ห้วยมะหินฝน 14 ป่าตึง แม่จัน 2549
191 เล่าฟู 20 ป่าตึง แม่จัน 2549
192 แม่เฟือง 5 ป่าตึง แม่จัน 2550
193 ห้วยยาโน 12 ป่าตึง แม่จัน 2550
194 ทุ่งต่าง 13 ป่าตึง แม่จัน 2550
195 สันนายาว 6 ศรีค้ำ แม่จัน 2551
196 โป่งน้ำร้อน 11 ป่าตึง แม่จัน 2551
197 หัวรินคำ 6 จอมสวรรค์ แม่จัน 2552
198 ฮ่องแฮ่ 4 แม่ไร่ แม่จัน 2553
199 เด่น 4 สันทราย แม่จัน 2553
200 ดอยต่อ 3 สันทราย แม่จัน 2555
201 กล้วย 5 ศรีค้ำ แม่จัน 2556
202 สันโค้ง 10 ป่าตึง แม่จัน 2556
203 ป่าตึง 7 ป่าตึง แม่จัน 2558
204 โพธนาราม 8 สันทราย แม่จัน 2558
205 ผาเรือ 11 ท่าข้าวเปลือก แม่จัน 2558
206 เย้าธรรมจาริก 13 แม่จัน แม่จัน 2559
207 ป่าบงงาม 6 บ้านด้าย แม่สาย 2548
208 จ้อง 1 โป่งผา แม่สาย 2549
209 ท่าศาลา 7 ศรีเมืองชุม แม่สาย 2550
210 สันมะนะ 5 แม่สาย แม่สาย 2550
211 ป่ายางชุม 6 แม่สาย แม่สาย 2550
212 เหมืองแดงปิยะพร 13 แม่สาย แม่สาย 2550
213 ป่าเหมือดรุ่งเจริญ 5 เวียงพางคำ แม่สาย 2551
214 เกาะทราย 7 แม่สาย แม่สาย 2552
215 ป่าแฝ 3 โป่งผา แม่สาย 2552
216 สันบุญเรือง 3 เกาะช้าง แม่สาย 2552
217 ถ้ำพัฒนา 12 โป่งงาม แม่สาย 2553
218 ป่าแดง 5 เกาะช้าง แม่สาย 2553
219 ฮ่องแฮ่ 4 ห้วยไคร้ แม่สาย 2555
220 ดงป่าสัก 3 บ้านด้าย แม่สาย 2556
221 ไม้ลุงขน 10 แม่สาย แม่สาย 2556
222 สันเกล็ดทอง 7 โป่งงาม แม่สาย 2558
223 ห้วยน้ำริน 7 เวียงพางคำ แม่สาย 2558
224 สันยาว 3 ห้วยไคร้ แม่สาย 2558
225 ป่าซางงาม 6 เกาะช้าง แม่สาย 2558
226 สันผักฮี้ 3 แม่สาย แม่สาย 2559
227 ห้วยมุ 5 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 2548
228 เทอดไทย 1 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2549
229 ปางมะหัน 8 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2549
230 พญาไพรเล่ามา 5 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2550
231 แม่หม้อ 7 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2550
232 ขาแหย่งพัฒนา 5 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2550
233 ห้วยหม้อ 14 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2551
234 พญาไพรเล่าจอ 6 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2552
235 พญาไพรลิทู่ 11 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2552
236 พนาสวรรค์ 9 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง 2553
237 ห้วยหยวก-หินแตก 1 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 2555
238 ห้วยอื้น 10 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2555
239 ห้วยน้ำขุ่น 17 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2556
240 เทอดไทย1 13 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2558
241 นาโต่ 20 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง 2558
242 อีก้อสี่หลัง 4 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 2559
243 ม้งเก้าหลัง 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง 2559
244 ห้วยไร่ 1 ปงน้อย ดอยหลวง 2548
245 ศรีบุญเรือง 5 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2549
246 แม่เลียบ 2 โชคชัย ดอยหลวง 2550
247 ป่าลัน 5 ปงน้อย ดอยหลวง 2553
248 ทุ่งกวางใต้ 12 โชคชัย ดอยหลวง 2555
249 แม่บง 7 โชคชัย ดอยหลวง 2556
250 คีรีสุวรรณ 7 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2558
251 ใหม่พัฒนาใต้ 10 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2558
252 วังเขียว 8 หนองป่าก่อ ดอยหลวง 2559
253 ชุมชนหนองปึ๋ง 14 รอบเวียง เทศบาลนครเชียงราย 2548
254 ชุมชนเกาะทอง 19 เวียง เทศบาลนครเชียงราย 2549
255 ชุมชนฮ่องลี่ 24 เวียง เทศบาลนครเชียงราย 2549
256 ชุมชนสันหนอง 3 รอบเวียง เทศบาลนครเชียงราย 2550
257 ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่ 38  เวียง เทศบาลนครเชียงราย 2551
258 ชุมชนสันโค้งหลวง 16 รอบเวียง เทศบาลนครเชียงราย 2552
259 ชุมชนเกาะลอย 23 รอบเวียง เทศบาลนครเชียงราย 2553


ดูรายชื่อหมู่บ้านเพิ่มเติม

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย