ภาพรวมกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน จังหวัดเชียงราย

อำเภอ จังหวัด ปี รวม คิดเป็นเปอร์เซนต์
เมืองเชียงราย เชียงราย 2548 17 กองทุน 6.67
เวียงชัย เชียงราย 2548 13 กองทุน 5
แม่ลาว เชียงราย 2548 11 กองทุน 4.17
พาน เชียงราย 2548 14 กองทุน 5.42
แม่สรวย เชียงราย 2548 15 กองทุน 5.83
เวียงป่าเป้า เชียงราย 2548 10 กองทุน 3.75
ป่าแดด เชียงราย 2548 10 กองทุน 3.75
เทิง เชียงราย 2548 25 กองทุน 10
เชียงของ เชียงราย 2548 11 กองทุน 4.17
ขุนตาล เชียงราย 2548 12 กองทุน 4.58
พญาเม็งราย เชียงราย 2548 10 กองทุน 3.75
เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2548 11 กองทุน 4.17
เวียงแก่น เชียงราย 2548 13 กองทุน 5
เชียงแสน เชียงราย 2548 15 กองทุน 5.83
แม่จัน เชียงราย 2548 19 กองทุน 7.5
แม่สาย เชียงราย 2548 20 กองทุน 7.92
แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 2548 16 กองทุน 6.25
ดอยหลวง เชียงราย 2548 9 กองทุน 3.33
เทศบาลนครเชียงราย เชียงราย 2548 8 กองทุน 2.91
259 กองทุน 100


ดูรายชื่อหมู่บ้านเพิ่มเติม

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย