รายชื่อเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ชุมชน ปี 2551-2559

ลำดับ อำเภอ ตำบล หมู่ บ้าน ปีจัดตั้ง เเหล่งงบประมาณ
1 เมืองเชียงราย หนองหม้อ 9 ป่าอ้อดอนชัย 2551 พช.
2 เมืองเชียงราย ป่าข่า 8 สันทราย 2553 พช.
3 เมืองเชียงราย ห้วยบง 8 ท่าสาย 2551 งบพัฒนาจว.
4 เวียงชัย เวียงทอง 3 เมืองชุม 2554 พช.
5 เวียงชัย ค่ายเจริญ 5 เวียงเหนือ 2554 งบพัฒนาจว.
6 เชียงของ ศรีดอนชัย 14 ศรีดอนชัย 2554 พช.
7 เชียงของ สถานใต้ 12 สถาน 2554 งบพัฒนาจว.
8 เทิง หนองข่วง 1 แม่ลอย 2554 พช.
9 เทิง เกี๋ยงลุ่ม 3 แม่ลอย 2554 งบพัฒนาจว.
10 พาน สันกอตาล 5 สันติสุข 2552 พช.
11 พาน ป่าเป่า 11 สันกลาง 2552 งบพัฒนาจว.
12 ป่าแดด ป่าไม้สีเหลือง 3 ศรีโพธิ์เงิน 2554 พช.
13 ป่าแดด สันกอง 2 โรงช้าง 2554 งบพัฒนาจว.
14 แม่จัน สันกอง 2 แม่ไร่ 2552 พช.
15 แม่จัน สันนายาว 6 ศรีค้ำ 2553 พช.
16 แม่จัน ดอยต่อ 3 สันทราย 2552 งบพัฒนาจว.
17 เชียงแสน ทุ่งฟ้าฮ่าม 5 โยนก 2552 พช.
18 เชียงแสน ท่าขันทอง 3 บ้านแซว 2554 พช.
19 เชียงแสน แม่คำเกษตร 1 ป่าสัก 2552 งบพัฒนาจว.
20 แม่สาย ม่วงคำ 7 เกาะช้าง 2554 พช.
21 แม่สาย ดงป่าสัก 3 บ้านด้าย 2554 งบพัฒนาจว.
22 แม่สรวย ป่าลัน 3 ท่าก๊อ 2553 พช.
23 แม่สรวย โป่ง 6 ป่าแดด 2553 งบพัฒนาจว.
24 เวียงป่าเป้า โป่งเทวี 2 บ้านโป่ง 2552 พช.
25 เวียงป่าเป้า สันสลี 5 สันสลี 2552 งบพัฒนาจว.
26 พญาเม็งราย สบเปา 10 แม่เปา 2554 พช.
27 พญาเม็งราย แม่ต่ำน้ำตก 6 ตาดควัน 2554 งบพัฒนาจว.
28 เวียงแก่น ทุ่งทราย 3 หล่ายงาว 2554 พช.
29 เวียงแก่น ยายใต้ 5 ม่วงยาย 2554 งบพัฒนาจว.
30 ขุนตาล พญาพิภักษ์ 13 ยางฮอม 2554 งบพัฒนาจว.
31 แม่ฟ้าหลวง ป่าคาสามัคคี 15 แม่สลองนอก 2553 พช.
32 แม่ฟ้าหลวง สามแยกอีก้อ 24 แม่สลองใน 2553 งบพัฒนาจว.
33 แม่ลาว สันปูเลย 4 บัวสลี 2554 พช.
34 แม่ลาว หนองบัว 2 ป่าก่อดำ 2554 งบพัฒนาจว.
35 เวียงเชียงรุ้ง สันไทรงาม 5 ดงมหาวัน 2552 พช.
36 เวียงเชียงรุ้ง ดงชัย 2 ทุ่งก่อ 2552 งบพัฒนาจว.
37 ดอยหลวง วังเขียว 8 หนองป่าก่อ 2554 พช.
38 ดอยหลวง คีรีสุวรรณ 7 หนองป่าก่อ 2554 งบพัฒนาจว.

database by กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย