ภาพรวมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้้าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี จังหวัดเชียงราย

ที่ ชื่อบ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง ประชากรรวม ชื่อผู้ประสาน หมายเลขโทรศัพท์
1 จำหวาย 2 ดอยลาน เมืองเชียงราย 155 262 257 519 นายสุเทียน คำน้อย 086-1847242
2 สันเจริญ 15 ดอนศิลา เวียงชัย 138 232 238 470 นายวาทิต สมบัติปัน 081-9604557
3 ครึ่งใต้ 3 ครึ่ง เชียงของ 146 178 176 354 นายประจันทร์ กันทะสอน 097-9933342
4 สันทราย 9 เชียงเคี่ยน เทิง 127 179 156 335 นายณรงค์ ราชเบียง 081-7961634
5 สันผักแคใหม่ 14 ม่วงคำ พาน 102 172 166 338 นายวีรชาติ เตจ๊ะน้อย 081-9936534
6 โป่งศรีนคร 11 โรงช้าง ป่าแดด 94 110 139 249 นายมานพ ชัยบัวคำ 081-2896944
7 โพธนาราม 8 สันทราย แม่จัน 189 249 265 514 นายศุภกิจ นวนพนัส 081-6614460
8 ท่าขันทอง 3 บ้านแซว เชียงแสน 189 324 301 625 นางสุรีรัตน์ อินทรพรหมมา 087-1810522
9 สันยาว 3 ห้วยใคร้ แม่สาย 158 250 238 488 นายลือชัย ปวงคำ 087-7861898
10 โป่ง 6 ป่าแดด แม่สรวย 120 221 250 471 นายประพันธ์ แก้วมณี 085-6147003
11 โป่งเทวี 2 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า 271 358 397 755 นายถนอม วงศ์รักษาศิลป์ 087-9015105
12 แม่ต๋ำน้ำตก 6 ตาดควัน พญาเม็งราย 176 212 227 439 นายสุนทร ทนดี 086-6885340
13 ปางปอ 1 ปอ เวียงแก่น 87 199 158 357 นายสมจิตร ตาวิชัย 084-8443295
14 ต้าหัวฝาย 3 ต้า ขุนตาล 174 353 311 644 นายทรงกรด กุมาระ 087-186965
15 ห้วยน้ำขุ่น 17 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง 105 168 198 366 นางจินตนา นาควิเชตร 087-1855183
16 หนองบัว 2 ป่าก่อดำ แม่ลาว 118 193 228 421 นายชยพล ไพยราช 084-6103175
17 ห้วยขี้เหล็ก 1 ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง 167 275 257 527 นายอนัน ศรีพรม 089-0234159
18 ป่าลัน 5 ปงน้อย ดอยหลวง 196 374 383 757 นายบุญชวน ประพาณิชณ์ 085-6151465

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย