รายชื่อหมู่บ้านโครงการเเก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

korid ampher tambon ban moo year level1 level2 level3
1 ดอยหลวง ปงน้อย ร่มแก้ว 9 2538 - -
2 ดอยหลวง โชคชัย แม่เลียบ 2 2538 - 1 -
3 ดอยหลวง หนองป่าก่อ หนองป่าก่อ 3 2538 - - 1
4 ดอยหลวง ปงน้อย ป่าแดง-ผ่านศึก 3 2539 - - 1
5 ดอยหลวง ปงน้อย ท่ากอบง 7 2539 - 1 -
6 ดอยหลวง โชคชัย โชคชัย 8 2539 - -
7 ดอยหลวง หนองป่าก่อ หนองกล้วย 3 2539 - 1 -
8 ดอยหลวง ปงน้อย ซ้อ 8 2540 - 1 -
9 ดอยหลวง โชคชัย แม่บง 7 2540 - 1 -
10 ดอยหลวง หนองป่าก่อ ศรีบุญเรือง 5 2541 - 1 -
11 ดอยหลวง ปงน้อย ไทรทอง 6 2542 - 1 -
12 ดอยหลวง โชคชัย ดอนงาม 4 2542 - 1 -
13 ดอยหลวง หนองป่าก่อ ห้วยสัก 1 2542 - - 1
14 ดอยหลวง โชคชัย ดอย 3 2543 - - 1
15 ดอยหลวง หนองป่าก่อ ป่าซางงาม 2 2543 - 1 -
16 ดอยหลวง ปงน้อย ปงน้อย 2 2554 - 1 -
17 ดอยหลวง ปงน้อย ป่าลัน 5 2554 - 1
18 ดอยหลวง โชคชัย ทุ่งกวาง 1 2554 - - 1
19 ดอยหลวง โชคชัย แม่บงใต้ 5 2554 - - 1
20 ดอยหลวง หนองป่าก่อ ใหม่พัฒนา 6 2554 1 - -
21 ดอยหลวง หนองป่าก่อ คีรีสุวรรณ 7 2554 1 - -
22 ดอยหลวง หนองป่าก่อ วังเขียว 8 2554 - 1 -
23 เชียงของ สถาน เต๋น 8 2536 1
24 เชียงของ ห้วยซ้อ ศรีวิไล 7 2537 1
25 เชียงของ ริมโขง ดอนที่ 3 2537 1
26 เชียงของ เวียง ทุ่งนาน้อย 11 2538 1
27 เชียงของ ครึ่ง ม่วงชุม 7 2538 1
28 เชียงของ ริมโขง ใหม่เจริญ 4 2538 1
29 เชียงของ ริมโขง สองพี่น้อง 5 2538 1
30 เชียงของ สถาน น้ำม้า 3 2539 1
31 เชียงของ สถาน เชียงคาน 4 2539 1
32 เชียงของ ศรีดอนชัย ท่าเจริญ 10 2539 1
33 เชียงของ ครึ่ง ครึ่งเหนือ 2 2539 1
34 เชียงของ ครึ่ง ครึ่งใต้ 3 2539 1
35 เชียงของ ห้วยซ้อ ห้วยซ้อใต้ 2 2540 1
36 เชียงของ ห้วยซ้อ แก่นเหนือ 3 2540 1
37 เชียงของ ห้วยซ้อ เวียงหมอก 10 2540 1
38 เชียงของ ศรีดอนชัย ทุ่งซาง 4 2541 1
39 เชียงของ ห้วยซ้อ เกี๋ยงเหนือ 4 2542 1
40 เชียงของ ห้วยซ้อ เนินสมบูรณ์ 8 2542 1
41 เชียงของ ศรีดอนชัย ปากอิง 2 2542 1
42 เชียงของ ศรีดอนชัย ร่องห้า 6 2542
43 เชียงของ เวียง ทุ่งทราย 5 2542 1
44 เชียงของ ริมโขง หาดบ้าย 1 2542 1
45 เชียงของ เวียง ทุ่งดุก 4 2543 1
46 เชียงของ ห้วยซ้อ แก่นใต้ 5 2544 1
47 เชียงของ ห้วยซ้อ เกี๋ยงใต้ 6 2544 1 1
48 เชียงของ ห้วยซ้อ ใหม่ดอนแก้ว 9 2544 1
49 เชียงของ ห้วยซ้อ เวียงทอง 11 2544 1
50 เชียงของ ห้วยซ้อ ร้องหัวฝาย 12 2544 1
51 เชียงของ ศรีดอนชัย หวาย 1 2544 1
52 เชียงของ ศรีดอนชัย ใหม่เจดีย์ 11 2544 1
53 เชียงของ เวียง ดอนมหาวัน 9 2544 1
54 เชียงของ ครึ่ง ตอง 6 2544 1
55 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านเหมืองลึก 8 2537 1
56 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านป่าลัน 11 2541 1
57 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านดอยชมภู 7 2541 1
58 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านห้วยหวาย 2 2542 1
59 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านผาบ่อง 8 2542 1
60 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านแพะ 9 2542 1
61 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านหัวทุ่ง 10 2542 1
62 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านหนองเก้าห้อง 12 2542 1
63 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านห้วยส้านยาว 13 2542 1
64 แม่ลาว ดงมะดะ บ้านท่าสันกลาง 14 2542 1
65 แม่ลาว บัวสลี บ้านหนองคึก 8 2542 1
66 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านห้วยส้านพลับพลา 5 2542 1
67 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านห้วยส้าน 6 2542 1
68 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านป่าซางใต้ 2 2543 1
69 แม่ลาว จอมหมอกแก้ว บ้านป่าอ้อย 5 2544 1
70 แม่ลาว จอมหมอกแก้ว บ้านหนองผักเฮือด 10 2544 1
71 แม่ลาว บัวสลี บ้านสันปูเลย 4 2544 1
72 แม่ลาว บัวสลี บ้านร่องปลายนา 11 2544 1
73 แม่ลาว ป่าก่อดำ บ้านหนองบัว 2 2544 1
74 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านป่าซางเหนือ 1 2544 1
75 แม่ลาว โป่งแพร่ บ้านดอยน้อย 4 2544 1
76 แม่สรวย แม่สรวย หนองผำ 9 2536 1
77 แม่สรวย แม่พริก ป่าซาง 11 2537 1
78 แม่สรวย วาวี ทุ่งพร้าว 7 2537 1
79 แม่สรวย ศรีถ้อย แม่ยางมิ้น 4 2538 1 1
80 แม่สรวย ท่าก๊อ หล่ายลาว 12 2538 1
81 แม่สรวย ท่าก๊อ สันมะแฟน 13 2538 1
82 แม่สรวย เจดีย์หลวง หนองหล่ม 4 2538 1
83 แม่สรวย ป่าแดด ห้วยหญ้าไซ 9 2539 1
84 แม่สรวย ป่าแดด จะหา 11 2539 1
85 แม่สรวย ท่าก๊อ ปางน้ำฮ้าย 9 2539 1
86 แม่สรวย ท่าก๊อ แม่ผักเหละ 11 2539 1
87 แม่สรวย วาวี ห้วยมะซาง 5 2539 1
88 แม่สรวย ศรีถ้อย พญากองดี 6 2540 1
89 แม่สรวย วาวี วาวี 1 2540 1
90 แม่สรวย วาวี ปางกิ่ว 2 2540 1
91 แม่สรวย แม่สรวย ห้วยส้าน 6 2541 1
92 แม่สรวย วาวี ห้วยปู 6 2541 1
93 แม่สรวย แม่พริก ปางอ้อย 9 2542 1
94 แม่สรวย แม่พริก ปางต้นผึ้ง 5 2542 1
95 แม่สรวย แม่พริก ปางอาณาเขต 6 2542 1
96 แม่สรวย ป่าแดด แม่ตาซ้าง 18 2542 1
97 แม่สรวย ท่าก๊อ ปางหลวง 8 2542 1
98 แม่สรวย วาวี ห้วยน้ำเย็น 11 2542 1
99 แม่สรวย แม่สรวย ร่องเฮี้ย 7 2543 1
100 แม่สรวย แม่พริก ปางกลาง 4 2543 1
101 แม่สรวย วาวี ป่านำ 16 2543 1
102 แม่สรวย แม่สรวย สันกลาง 2 2544 1
103 แม่สรวย แม่สรวย สันปูเลย 3 2544 1
104 แม่สรวย แม่สรวย ห้วยม่วง 10 2544 1
105 แม่สรวย แม่พริก ทุ่งฟ้าผ่า 7 2544 1
106 แม่สรวย แม่พริก หัวริน 8 2544 1
107 แม่สรวย ศรีถ้อย หนองบัวสรวย 3 2544 1
108 แม่สรวย ศรีถ้อย ทองทิพย์ 10 2544 1
109 แม่สรวย ป่าแดด ห้วยอ้อ 1 2544 1
110 แม่สรวย ป่าแดด บ้านไร่ 2 2544 1
111 แม่สรวย ป่าแดด สันโค้ง 12 2544 1
112 แม่สรวย ป่าแดด ทุ่งรวมทอง 15 2544 1
113 แม่สรวย ท่าก๊อ สบก๊อ 5 2544 1
114 แม่สรวย ท่าก๊อ ดอยงาม 15 2544 1
115 แม่สรวย ท่าก๊อ ห้วยชมภู 17 2544 1
116 แม่สรวย ท่าก๊อ ป่าเกี๊ย 18 2544 1
117 แม่สรวย วาวี ห้วยขี้เหล็กเก่า 9 2544 1
118 แม่สรวย วาวี แสนเจริญ 10 2544 1
119 แม่สรวย วาวี แม่โมงเย้า 15 2544 1
120 แม่สรวย เจดีย์หลวง ป่าตึงงาม 1 2544 1
121 แม่สรวย เจดีย์หลวง ร้องบง 2 2544 1
122 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านหลู้ 1 2544 1
123 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านยายเหนือ 2 2544 1
124 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านม่วง 3 2544 1
125 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านห้วยลึก 4 2541 1
126 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านยายใต้ 5 2542 1
127 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านไทยสามัคคี 6 2539 1
128 เวียงแก่น ม่วงยาย บ้านไทยพัฒนา 7 2537 1
129 เวียงแก่น ปอ ปางปอ 1 2538 1
130 เวียงแก่น ปอ ปางหัด 2 2538 1
131 เวียงแก่น ปอ ดอน 3 2539 1
132 เวียงแก่น ปอ หนองเตา 4 2540 1
133 เวียงแก่น ปอ ปอกลาง 5 2544 1
134 เวียงแก่น ปอ ผาแล 6 2536 1
135 เวียงแก่น ปอ ทรายทอง 7 2539 1
136 เวียงแก่น ปอ ห้วยคุ 8 2540 1
137 เวียงแก่น ปอ ห้วยหาน 9 2542 1
138 เวียงแก่น ปอ อยู่สุข 10 2544 1
139 เวียงแก่น ปอ ฟ้าไทยงาม 13 2541 1
140 เวียงแก่น ปอ ร่มฟ้าผาหม่น 15 2544 1
141 เวียงแก่น หล่ายงาว บ้านทุ่งทราย 3 2543 1
142 เวียงแก่น หล่ายงาว บ้านท่าข้าม 4 2542 1
143 เวียงแก่น หล่ายงาว บ้านแจมป๋อง 5 2543 1
144 เวียงแก่น ท่าข้าม บ้านท่าข้าม 1 2542 1
145 เวียงแก่น ท่าข้าม บ้านห้วยแล้ง 2 2540 1
146 เวียงแก่น ท่าข้าม บ้านโล๊ะ 3 2544 1
147 เวียงแก่น ท่าข้าม บ้านขวากใต้ 4 2542 1
148 เวียงแก่น ท่าข้าม บ้านขวากเหนือ 5 2542 1
149 พญาเม็งราย ไม้ยา ไม้ยาสันโค้ง 7 2536 1
150 พญาเม็งราย แม่เปา สันเจริญ 1 2537 1
151 พญาเม็งราย แม่เปา สันติคีรี 6 2538 1
152 พญาเม็งราย เม็งราย เหล่า 4 2538 1
153 พญาเม็งราย แม่ปา สันหลวง 8 2539 1
154 พญาเม็งราย เม็งราย หนองบัวคำ 7 2539 1
155 พญาเม็งราย ตาดควัน เย้าแม่ต๋ำ 4 2539 1
156 พญาเม็งราย แม่เปา ขุนห้วยแม่เปา 5 2540 1
157 พญาเม็งราย แม่เปา กระแล 7 2540 1
158 พญาเม็งราย แม่เปา สันสามัคคี 6 2541 1
159 พญาเม็งราย เม็งราย เวียงสัก 12 2541 1
160 พญาเม็งราย แม่เปา สบเปา 2 2542 1
161 พญาเม็งราย แม่เปา ทุ่งเจ้าเหนือ 13 2542 1
162 พญาเม็งราย แม่ต๋ำ สันรวกทอง 6 2542 1
163 พญาเม็งราย แม่ต๋ำ สันมะปิน 7 2542 1
164 พญาเม็งราย ไม้ยา ไม้ยาคูเวียง 9 2542 1
165 พญาเม็งราย ตาดควัน แม่ต๋ำน้ำตก 6 2542 1
166 พญาเม็งราย ไม้ยา ไม้ยา 2 2543 1
167 พญาเม็งราย ไม้ยา ศรีชุม 10 2543 1
168 พญาเม็งราย ไม้ยา ห้วยก้างราษฎร์ 5 2544 1
169 พญาเม็งราย ไม้ยา ห้วยก้างตลาด 12 2544 1
170 พญาเม็งราย ไม้ยา ห้วยก้างใหม่ 13 2544 1
171 พญาเม็งราย ตาดควัน แม่ต๋ำภูรี 3 2544 1
172 พญาเม็งราย ตาดควัน ใหม่ทุ่งก่อ 5 2544 1
173 พญาเม็งราย ตาดควัน สันติชัย 7 2544 1
174 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ห้วยส้าน 1 2539 1
175 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู แม่มอญ 2 2539 1
176 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ห้วยมะลึยม 3 2539 1
177 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ผาลัง 4 2539 1
178 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู นกน้อย 5 2539 1
179 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ห้วยชมภู 6 2539 1
180 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ปางขอน 7 2539 1
181 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู ห้วยแก้ว 8 2539 1
182 เมืองเชียงราย ห้วยชมภู แม่สลัก 9 2538 1
183 เมืองเชียงราย แม่ยาว ห้วยทรายขาว 3 2541 1
184 เมืองเชียงราย แม่ยาว ทรายมูล 8 2544 1
185 เมืองเชียงราย แม่ยาว ทุ่งหลวง 9 2542 1
186 เมืองเชียงราย แม่ยาว ห้วยขม 10 2544 1
187 เมืองเชียงราย แม่ยาว แคววัวดำ 12 2544 1
188 เมืองเชียงราย แม่ยาว พนาสวรรค์ 13 2544 1
189 เมืองเชียงราย ริมกก เวียงกีอนา 2 2544 1
190 เมืองเชียงราย ริมกก เมืองงิม 4 2544 1
191 เมืองเชียงราย ดอยลาน จำหวาย 2 2539 1
192 เมืองเชียงราย ดอยลาน โป่งเกลือ 4 2544 1
193 เมืองเชียงราย ดอยลาน ร่องขุ่น 5 2538 1
194 เมืองเชียงราย ดอยลาน โล่ะปาตุ้ม 7 2539 1
195 เมืองเชียงราย ดอยลาน บ้านใหม่น้ำเย็น 9 2544 1
196 เมืองเชียงราย ดอยลาน ป่าเกล็ด 11 2537 1
197 เมืองเชียงราย ดอยลาน ดอนสมบูรณ์ 12 2544 1
198 เมืองเชียงราย ดอยลาน ป่าอ้อ 14 2544 1
199 เมืองเชียงราย ห้วยสัก โป่งฮึง 1 2544 1
200 เมืองเชียงราย ห้วยสัก ทุ่งป่ายาง 3 2544 1
201 เมืองเชียงราย ห้วยสัก ป่าแหยง 6 2544 1
202 เมืองเชียงราย ห้วยสัก รองปลาขาว 7 2539 1
203 เมืองเชียงราย ห้วยสัก สันต้นเปา 14 2539 1
204 เมืองเชียงราย ห้วยสัก สันสลี 15 2538 1
205 เมืองเชียงราย ห้วยสัก โป่งขาม 16 2537 1
206 เมืองเชียงราย ห้วยสัก ร่องปลาขาว 23 2544 1
207 เมืองเชียงราย ท่าสาย เขื่อนแก้ว 9 2542 1
208 เมืองเชียงราย ท่าสาย เวียงคัม 11 2539 1
209 เมืองเชียงราย บ้านดู่ โป่งน้ำตก 7 2544 1
210 เมืองเชียงราย บ้านดู่ เหล่าพัฒนา 14 2544 1
211 เมืองเชียงราย บ้านดู่ ป่ากุ๊ก 15 2540 1
212 เมืองเชียงราย นางแล ม่วงคำ 4 2544 1
213 เมืองเชียงราย นางแล นางแลใน 7 2544 1
214 เมืองเชียงราย นางแล ดาวดึงส์ 11 2544 1
215 เมืองเชียงราย ดอยฮาง ร่องอ้อ 2 2542 1
216 เมืองเชียงราย ดอยฮาง ดอยฮางนอก 3 2544 1
217 เมืองเชียงราย ดอยฮาง โป่งนาคำ 4 2542 1
218 เมืองเชียงราย ดอยฮาง ผาเสริฐพัฒนา 6 2538 1
219 เมืองเชียงราย ดอยฮาง โป่งน้ำร้อน 7 2538 1
220 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ เวียงหวาย 2 2539 1
221 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ สวนดอก 3 2544 1
222 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ แม่สาด 4 2542 1
223 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ ปางสนุก 6 2543 1
224 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ ฝั่งหมิ่น 7 2544 1
225 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ ปางริมกรณ์ 10 2542 1
226 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ ปางป่าอ้อ 11 2540 1
227 เมืองเชียงราย แม่กรณ์ หนองเขียว 12 2544 1
228 เมืองเชียงราย ท่าสุด ห้วยพลู 1 2543 1
229 เมืองเชียงราย ท่าสุด ห้วยเคียน 4 2543 1
230 เมืองเชียงราย ท่าสุด ถ้ำผาตอง 6 2539 1
231 เมืองเชียงราย ท่าสุด ห้วยทรายขาว 7 2543 1
232 เมืองเชียงราย ท่าสุด ศรีวิเชียร 8 2538 1
233 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม สันต้นแฟน 4 2544 1
234 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม ห้วยอ้ม 8 2544 1
235 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม เวียงกลาง 11 2544 1
236 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม โกสินทร์นิมิต 12 2536 1
237 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม ใหม่ 13 2544 1
238 เมืองเชียงราย แม่ข้าวต้ม ก๊อดยาว 14 2538 1
239 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย หนองแสล๊บ 7 2544 1
240 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ป่าตึง 10 2544 1
241 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ป่าอ้อ 11 2544 1
242 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย สันทรายขาว 12 2544 1
243 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ปุยคำ 14 2538 1
244 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย หล่ายลาว 15 2544 1
245 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ห้วยทราย 16 2538 1
246 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ดงเจริญ 17 2539 1
247 เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย ป่าตึงงาม 18 2543 1
248 เทิง หงาว ดอนแยง 13 2536 1
249 เทิง แม่ลอย สันเจริญ 8 2537 1
250 เทิง ตับเต่า โจ้โก้ 5 2537 1
251 เทิง งิ้ว งิ้วพัฒนา 13 2537 1
252 เทิง ศรีดอนไชย หนองเลียบ 4 2538 1
253 เทิง หนองแรด ม่อนป่ายาง 5 2538 1
254 เทิง ปล้อง จำไฮ 2 2538 1
255 เทิง สันทรายงาม หนองบัว 5 2538 1
256 เทิง ตับเต่า ทรายกาด 6 2538 1
257 เทิง ตับเต่า ตีนเป็ด 7 2538 1
258 เทิง แม่ลอย จำไคร้ 9 2538 1
259 เทิง ตับเต่า ปางค่า 8 2539 1
260 เทิง สันทรายงาม ชวา 3 2539 1
261 เทิง สันทรายงาม ป่ารวก 1 2539 1
262 เทิง แม่ลอย เกี๋ยงห้วยน่าน 4 2539 1
263 เทิง ตับเต่า ร่มโพธิ์ไทย 9 2540 1
264 เทิง ตับเต่า ราษฎร์ภักดี 10 2540 1
265 เทิง เวียง ห้วยหลวง 13 2541 1
266 เทิง ศรีดอนไชย ป่าตึงงาม 6 2542 1
267 เทิง งิ้ว โนนสมบูรณ์ 10 2542 1
268 เทิง แม่ลอย ดอยสูงเนิน 10 2542 1
269 เทิง ปล้อง ป่ามื่น 9 2542 1
270 เทิง หงาว สันป่าบง 11 2542 1
271 เทิง เชียงเคี่ยน โป่งช้าง 6 2542 1
272 เทิง เชียงเคี่ยน สารภี 5 2543 1
273 เทิง ตับเต่า รักแผ่นดิน 15 2543 1
274 เทิง หงาว ม่วง 15 2543 1
275 เทิง เชียงเคี่ยน ภูเขาแก้ว 8 2544 1
276 เทิง หงาว ท่าข้าม 5 2544 1
277 เทิง สันทรายงาม หนองสามัคคี 4 2544 1
278 เทิง หงาว หัวดง 12 2544 1
279 เทิง ตับเต่า ขุนต้า 11 2544 1
280 เทิง สันทรายงาม สันทรายมูล 1 2544 1
281 เทิง เวียง ม่วงไพรวัลย์ 16 2544 1
282 เทิง ปล้อง ปล้องส้าน 8 2544 1
283 เทิง ตับเต่า รักถิ่นไทย 13 2544 1
284 เทิง หนองแรด หนองแรด 1 2544 1
285 เทิง เวียง ร่องขามป้อม 9 2544 1
286 เทิง งิ้ว ตุ้มใต้ 9 2544 1
287 เทิง หนองแรดกลาง หนองแรด 4 2544 1
288 เทิง สว่าน งิ้ว 2 2544 1
289 เทิง ห้วยผึ้ง เวียง 11 2544 1
290 เทิง เชียงเคี่ยน สันชุม 2 2544 1
291 เทิง เวียง ร่องริว 12 2544 1
292 เทิง หงาว ป่าถ่อน 9 2544 1
293 เทิง ปล้อง สันป่าสัก 10 2544 1
294 เทิง ศรีดอนไชย ทุ่งต้อม 5 2544 1
295 เทิง แม่ลอย เกี๋ยงลุ่ม 3 2544 1
296 เทิง แม่ลอย เก๋ยงกลาง 7 2544 1
297 เวียงป่าเป้า สันสลี สันสลี 5 2544 1
298 เวียงป่าเป้า สันสลี โป่งนก 6 2539 1
299 เวียงป่าเป้า สันสลี แม่ตะละ 7 2539 1
300 เวียงป่าเป้า สันสลี โชคชัยพัฒนา 9 2542 1
301 เวียงป่าเป้า เวียง หนองยาว 4 2544 1
302 เวียงป่าเป้า เวียง ป่าบง 5 2543 1
303 เวียงป่าเป้า เวียง ดงหล่ายหน้า 7 2544 1
304 เวียงป่าเป้า เวียง แม่ปูนหลวง 8 2539 1
305 เวียงป่าเป้า เวียง แม่ปูนล่าง 9 2539 1
306 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง เฟือนไฮ 1 2544 1
307 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง โป่งเทวี 2 2544 1
308 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง สัน 3 2544 1
309 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง ลังกา 4 2538 1
310 เวียงป่าเป้า บ้านโป่ง สันต๋อ 6 2537 1
311 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ป่างิ้ว 1 2544 1
312 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ป่าสัก 2 2541 1
313 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ฮ่างต่ำ 3 2544 1
314 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ร่องกู่ 4 2544 1
315 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ป่าเหมือด 5 2538 1
316 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว แม่หาง 7 2540 1
317 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ห้วยมะเกลี้ยง 8 2540 1
318 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว หนองเขียว 10 2539 1
319 เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว ขุนเมืองงาม 11 2539 1
320 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลวง สันชขี้เหล็ก 2 2539 1
321 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลวง ดง 4 2544 1
322 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลวง ป่าส้าน 5 2539 1
323 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลวง ป่าจั่น 7 2538 1
324 เวียงป่าเป้า เวียงกาหลวง แม่ห่างเหนือ 10 2539 1
325 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ขันหอม 2 2544 1
326 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ สา 3 2544 1
327 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ป่าแงะ 5 2542 1
328 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ สันมะนะ 6 2539 1
329 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ทุ่งยาว 7 2539 1
330 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ปางมะกาด 8 2540 1
331 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ ห้วยทราย 9 2540 1
332 เวียงป่าเป้า แม่เจดีใหม่ ร้องบง 2 2539 1
333 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ แม่เจดีย์ 3 2544 1
334 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ ปางอ่าย 4 2539 1
335 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ ขุนลาว 7 2540 1
336 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ เมืองน้อย 8 2539 1
337 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ ห้วยม่วง 10 2540 1
338 เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ ห้วยชมภู 11 2536 1
339 เวียงชัย ดอนศิลา หลิ่งกุญชร 2 2536 1
340 เวียงชัย เมืองชุม ใหม่เมืองชุม 11 2536 1
341 เวียงชัย เวียงเหนือ สันสลิด 3 2537 1
342 เวียงชัย ผางาม ร่องคือ 6 2538 1
343 เวียงชัย ผางาม ผางาม 9 2538 1
344 เวียงชัย ดอนศิลา ทุ่งโค้ง 10 2540 1
345 เวียงชัย ผางาม หัวฝาย 3 2540 1
346 เวียงชัย ผางาม หนองบัวผาบ่ม 8 2540 1
347 เวียงชัย ดอนศิลา สมานมิตร 1 2541 1
348 เวียงชัย ดอนศิลา ช่องลม 3 2542 1
349 เวียงชัย ดอนศิลา ดอยงาม 6 2542 1
350 เวียงชัย ดอนศิลา สันม่วงคำ 7 2542 1
351 เวียงชัย ดอนศิลา ดอนใต้ 9 2542 1
352 เวียงชัย ดอนศิลา ใหม่มงคล 11 2542 1
353 เวียงชัย ผางาม เนินสยาม 10 2542 1
354 เวียงชัย ผางาม ทุ่งยั้ง 2 2543 1
355 เวียงชัย เวียงเหนือ โพธิชัย 7 2543 1
356 เวียงชัย เวียงเหนือ เวียงเดิม 2 2544 1
357 เวียงชัย เวียงเหนือ รษฎร์เจริญ 4 2544 1
358 เวียงชัย เวียงเหนือ ไตรแก้ว 8 2544 1
359 เวียงชัย เวียงเหนือ เวียงปางคำ 9 2544 1
360 เวียงชัย เมืองชุม ยกเจริญ 8 2544 1
361 เวียงชัย เมืองชุม ดอนมูล 10 2544 1
362 เวียงชัย เวียงชัย ร่องบัวลอย 2 2544 1
363 เวียงชัย เวียงชัย หนองหล่ม 11 2544 1
364 เวียงชัย เวียงชัย ใหม่โพธิ์งาม 12 2544 1
365 เวียงชัย ผางาม ดงมะตื๋น 7 2544 1
366 เวียงชัย ดอนศิลา ชัยพฤกษ์ 5 2544 1
367 เวียงเชียงรุ้ง ดงมหาวัน ร่องหวาย 2 2537 1
368 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ป่าซาง 3 2540 1
369 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ประชาร่วมใจ 10 2541 1
370 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ป่าสักงาม 9 2541 1
371 เวียงชียงรุ้ง ทุ่งก่อ น้ำตกพัฒนา 7 2542 1
372 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ป่าเลา 3 2542 1
373 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ป่าตึง 6 2542 1
374 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ปงบน 10 2542 1
375 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยชขี้เหล็ก 1 2542 1
376 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยหมากเอียก 5 2542 1
377 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง นาเจริญ 9 2542 1
378 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยห้าง 7 2543 1
379 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยหมากเอียก 8 2543 1
380 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยขี้เหล็กใต้ 2 2544 1
381 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ป่าซางเหนือ 4 2544 1
382 เวียงชียงรุ้ง ป่าซาง ห้วยขี้เหล็กกลาง 11 2544 1
383 เวียงชียงรุ้ง ทุ่งก่อ ป่าห้า 3 2544 1
384 เวียงชียงรุ้ง ทุ่งก่อ ห้วยเคียน 5 2544 1
385 เวียงชียงรุ้ง ทุ่งก่อ ร่องบัวทอง 9 2544 1
386 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ดอยศิริมงคล 7 2544 1
387 เวียงชียงรุ้ง ดงมหาวัน ปงเคียน 8 2544 1
388 เชียงแสน เวียง สบคำ 5 2544 1
389 เชียงแสน เวียง จอมกิตติ 6 2544 1
390 เชียงแสน เวียง ห้วยเกี๋ยง 8 2537 1
391 เชียงแสน ป่าสัก แม่คำเกษตร 1 2544 1
392 เชียงแสน ป่าสัก หนองบัวสด 5 2542 1
393 เชียงแสน ป่าสัก ดอยจำปี 7 2544 1
394 เชียงแสน ป่าสัก ดอยศรีแก้ว 8 2536 1
395 เชียงแสน ป่าสัก สันมะเค็ด 9 2544 1
396 เชียงแสน ป่าสัก แม่คำใต้ 11 2544 1
397 เชียงแสน บ้านแซว บ้านแซว 1 2544 1
398 เชียงแสน บ้านแซว ท่าขันทอง 3 2544 1
399 เชียงแสน บ้านแซว ห้วยเดื่อ 4 2540 1 1
400 เชียงแสน บ้านแซว ป่าตึง 5 2539 1
401 เชียงแสน บ้านแซว สบกก 7 2541 1
402 เชียงแสน บ้านแซว สวนดอก 8 2542 1
403 เชียงแสน บ้านแซว สันทรายกองงาม 10 2544 1
404 เชียงแสน ศรีดอนมูล แม่มะ 1 2544 1
405 เชียงแสน ศรีดอนมูล บ้านด้าย 3 2543 1
406 เชียงแสน ศรีดอนมูล สันสลี 4 2544 1
407 เชียงแสน ศรีดอนมูล เวียงแก้ว 5 2537 1
408 เชียงแสน ศรีดอนมูล ดอยสะโง้ 7 2539 1
409 เชียงแสน ศรีดอนมูล หนองปลาสะเด็ด 8 2544 1
410 เชียงแสน ศรีดอนมูล ป่าก๋อย 11 2542 1
411 เชียงแสน แม่เงิน สันต้นเปา 1 2542 1
412 เชียงแสน แม่เงิน แม่คำ 4 2544 1
413 เชียงแสน แม่เงิน ไร่ 7 2544 1
414 เชียงแสน โยนก ดอยจัน 1 2544 1
415 เชียงแสน โยนก ร่องบง 2 2536 1
416 เชียงแสน โยนก กู่เต้า 3 2542 1
417 เชียงแสน โยนก สันธาตุ 4 2544 1
418 เชียงแสน โยนก ทุ่งฟ้าฮ่าม 5 2537 1
419 พาน ดอยงาม จำคาวตอง 2 2544 1
420 พาน ดอยงาม สันผักเฮือด 3 26 1
421 พาน ดอยงาม หนองหมด 8 2544 1
422 พาน ดอยงาม สันธาตุ 10 2538 1
423 พาน สันติสุข สันกอตาล 5 2544 1
424 พาน แม่เย็น แม่เย็น 3 2544 1
425 พาน แม่เย็น ทุ่งพัฒนา 5 2548 1
426 พาน แม่เย็น สันไม้ฮ้าม 6 2544 1
427 พาน ม่วงคำ สันผักแค 5 2544 1
428 พาน ม่วงคำ สันต้นตอง 9 2544 1
429 พาน ม่วงคำ ดงเจริญ 13 2544 1
430 พาน เวียงห้าว ดอยงาม 1 2543 1
431 พาน เวียงห้าว ทุ่งสามเหลี่ยม 3 2544 1
432 พาน เวียงห้าว สันใต้ 4 2543 1
433 พาน เวียงห้าว ห้วยสัก 5 2537 1
434 พาน เวียงห้าว ดงมีชัย 6 2544 1
435 พาน สันมะเค็ด กล้วย 5 2542 1
436 พาน สันมะเค็ด ห้วยเครือบ้า 6 2544 1
437 พาน สันมะเค็ด ผาลาด 11 2544 1
438 พาน สันมะเค็ด กล้วยทรายงาม 12 2538 1
439 พาน ป่าหุ่ง ป่าแขม 5 2542 1
440 พาน ป่าหุ่ง ปางเกาะทราย 6 2543 1
441 พาน ป่าหุ่ง งิ้วเฒ่า 7 2539 1
442 พาน ป่าหุ่ง ผาวี 8 2539 1
443 พาน ป่าหุ่ง ทุ่งผักกูด 13 2544 1
444 พาน ป่าหุ่ง ปางกล้วยค้าว 16 2544 1
445 พาน ทานตะวัน ร่องคต 1 2544 1
446 พาน ทานตะวัน ท่าหล่ม 4 2542 1
447 พาน ทานตะวัน สันป่ง 5 2542 1
448 พาน ทานตะวัน ป่าสักใต้ 6 2538 1
449 พาน ทานตะวัน ห้วยบง 7 2544 1
450 พาน ทานตะวัน ดงเวียง 8 2539 1
451 พาน ทานตะวัน ห้วยบงใต้ 9 2541 1
452 พาน ธารทอง สองแคว 2 2539 1
453 พาน ธารทอง น้ำลัด 3 2544 1
454 พาน ธารทอง ราษฎร์ดำรง 5 2544 1
455 พาน ธารทอง ดงขนุน 7 2542 1
456 พาน ธารทอง ดอยพัฒนา 8 2537 1
457 พาน ทรายขาว หนองตุ้ม 7 2542 1
458 พาน ทรายขาว โป่งแดง 8 2544 1
459 พาน ทรายขาว ร่องธารใหม่ 9 2544 1
460 พาน แม่อ้อ แม่อ้อใน 1 2540 1
461 พาน แม่อ้อ แม่อ้อนอก 2 2539 1
462 พาน แม่อ้อ แม่แก้วตา 3 2543 1
463 พาน แม่อ้อ จำผักูด 5 2539 1
464 พาน แม่อ้อ แม่แก้วกลาง 6 2538 1
465 พาน แม่อ้อ ใหม่เจริญ 12 2542 1
466 พาน แม่อ้อ แม่แก้วรุ่งเรือง 14 2542 1
467 พาน ห้วง้ม ป่าคา 2 2544 1
468 พาน ห้วง้ม สันปลาดุก 5 2539 1
469 พาน ห้วง้ม สันหลวง 7 2539 1
470 พาน ห้วง้ม ดงเจริญ 9 2542 1
471 พาน ห้วง้ม กู่สูง 10 2544 1
472 พาน หัวงุ้ม ห้วยตุ้ม 11 2538 1
473 พาน สันกลาง ป่าเหียง 1 2541 1
474 พาน สันกลาง ถ้ำผาตอง 3 2539 1
475 พาน สันกลาง ทา 8 2544 1
476 พาน สันกลาง หัวฝาย 9 2536 1
477 พาน สันกลาง ป่าเปา 11 2544 1
478 พาน สันกลาง ใหม่พัฒนา 12 2542 1
479 พาน สันกลาง ร่องลึก 13 2544 1
480 พาน เมืองพาน ร้องหลอด 3 2544 1
481 พาน เมืองพาน ใหม่ขัวแตะ 6 2542 1
482 พาน เมืองพาน ป่ากว๋าวกลาง 14 2542 1
483 พาน เมืองพาน ท่าดีหมี 18 2544 1
484 พาน เจริญเมือง ป่าบง 9 2547 1
485 พาน เจริญเมือง ดงตะเคียน 10 2537 1
486 พาน เจริญเมือง ป่าซาง 11 2544 1
487 พาน เจริญเมือง ป่าปี้ 12 2544 1
488 พาน เจริญเมือง ดอยเจริญ 13 2539 1
489 ขุนตาล ต้า พระเนตร 4 2544 1
490 ขุนตาล ต้า พระเนตร 8 2542 1
491 ขุนตาล ต้า ห้วยเดื่อ 9 2537 1
492 ขุนตาล ต้า ต้าน้ำอิง 10 2541 1
493 ขุนตาล ต้า พระเนตร 11 2543 1
494 ขุนตาล ป่าตาล ป่าตาลเหนือ 2 2542 1
495 ขุนตาล ป่าตาล ป่าตาลกลาง 3 2544 1
496 ขุนตาล ป่าตาล เจดีย์ 5 2544 1
497 ขุนตาล ป่าตาล ห้วยห้อม 7 2536 1
498 ขุนตาล ป่าตาล ป่าข่า 8 2538 1
499 ขุนตาล ป่าตาล ป่าตาลใหม่ 10 2542 1
500 ขุนตาล ป่าตาล ห้วยห้อมเหนือ 13 2544 1
501 ขุนตาล ยางฮอม ป่าบง 1 2542 1
502 ขุนตาล ยางฮอม ทุ่งศรีเกืด 3 2536 1
503 ขุนตาล ยางฮอม ชมพู 7 2544 1
504 ขุนตาล ยางฮอม ใหม่พัฒนา 10 2543 1
505 ขุนตาล ยางฮอม งามเมือง 11 2542 1
506 ขุนตาล ยางฮอม น้ำแพร่เหนือ 14 2544 1
507 ขุนตาล ยางฮอม ห้วยสักเหนือ 15 2544 1
508 ขุนตาล ยางฮอม ชมภูใต้ 18 2544 1
509 แม่จัน แม่จัน หนองแว่น 9 2537 1
510 แม่จัน แม่จัน ห้วยโจ้ 10 2540 1
511 แม่จัน แม่จัน ปงอ้อ 11 2539 1
512 แม่จัน แม่จัน สันมงคล 12 2544 1
513 แม่จัน แม่คำ ป่าซางน้อย 5 2544 1
514 แม่จัน แม่คำ สันธาตุ 9 2542 1
515 แม่จัน ป่าซาง ร่องคี 1 2544 1
516 แม่จัน ป่าซาง แม่สลองใน 4 2544 1
517 แม่จัน ป่าซาง แม่คี 7 2544 1
518 แม่จัน ป่าซาง แม่คี 9 2543 1
519 แม่จัน ป่าซาง ใหม่พัฒนา 10 2542 1
520 แม่จัน ป่าซาง หนองอ้อ 11 2536 1
521 แม่จัน สันทราย ดอยต่อ 3 2544 1
522 แม่จัน สันทราย ดงสุวรรณ์ 5 2538 1
523 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก แม่แพง 5 2544 1
524 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก 7 2544 1
525 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผ่านศึก 10 2542 1
526 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผาเรือ 11 2538 1
527 แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ผาแตก 12 2541 1
528 แม่จัน ป่าตึง ท่าต้นแฟน 3 2537 1
529 แม่จัน ป่าตึง ผาตั้ง 6 2544 1
530 แม่จัน ป่าตึง ป่าเหมี้ยง 9 2540 1
531 แม่จัน ป่าตึง ห้วยยาโน 12 2544 1
532 แม่จัน ป่าตึง ห้วยมะหินฝน 14 2539 1
533 แม่จัน ป่าตึง ห้วยก้างปลา 15 2539 1
534 แม่จัน ป่าตึง ห้วยต่าง 16 2542 1
535 แม่จัน ป่าตึง ปางสา 17 2542 1
536 แม่จัน ป่าตึง ใหม่เจริญ 18 2538 1
537 แม่จัน ป่าตึง สันติสุข 19 2542 1
538 แม่จัน แม่ไร่ ป่ากว๋าว 1 2544 1
539 แม่จัน แม่ไร่ ฮ่องแฮ่หลวง 4 2542 1
540 แม่จัน แม่ไร่ ดงมะตื๋น 5 2544 1
541 แม่จัน แม่ไร่ ห้วยไร่ 6 2537 1
542 แม่จัน ศรีค้ำ ป่ายาง 2 2544 1
543 แม่จัน ศรีค้ำ สันนายาว 6 2544 1
544 แม่จัน ศรีค้ำ แม่สลองนอก 8 2543 1
545 แม่จัน ศรีค้ำ นิคม-แสนสุข 9 2542 1
546 แม่จัน จอมสวรรค์ ป่าส้าน 2 2542 1
547 แม่จัน จอมสวรรค์ สันหลวงใต้ 3 2544 1
548 แม่จัน จอมสวรรค์ หัวรินคำ 6 2544 1
549 แม่จัน จอมสวรรค์ สันหลวงกลาง 8 2536 1
550 แม่จัน จอมสวรรค์ ดอยดินแดง 9 2544 1
551 ป่าแดด ศรีโพธิ์ทอง ศรีโพธิ์เงิน 6 2536 1
552 ป่าแดด ป่าแงะ ร่องเปา 7 2537 1
553 ป่าแดด สันมะค่า สันติธรรม 4 2537 1
554 ป่าแดด ป่าแงะ ห้วยลึก 10 2538 1
555 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน 1 2538 1
556 ป่าแดด สันมะค่า วังน้อย 5 2538 1
557 ป่าแดด โรงช้าง เด่น 6 2539 1
558 ป่าแดด โรงช้าง ดอนแก้ว 7 2539 1
559 ป่าแดด สันมะค่า วังผา 2 2539 1
560 ป่าแดด สันมะค่า วังอวน 6 2539 1
561 ป่าแดด สันมะค่า วังศิลา 8 2539 1
562 ป่าแดด ป่าแดด สันโค้งพัฒนา 12 2541 1
563 ป่าแดด โรงช้าง โป่งสลี 1 2542 1
564 ป่าแดด ป่าแงะ ศรีรุ่งเรือง 15 2542 1
565 ป่าแดด ป่าแดด แม่พุงเหนือ 5 2542 1
566 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ร่องบงใต้ 7 2542 1
567 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ดอนศิลา 8 2542 1
568 ป่าแดด ป่าแดด แม่พุง 2 2543 1
569 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ร่องบง 4 2543 1
570 ป่าแดด โรงช้าง ศรีบังวัน 8 2544 1
571 ป่าแดด โรงช้าง ทุ่งธนาลัย 9 2544 1
572 ป่าแดด โรงช้าง ศรีสหมิตร 10 2544 1
573 ป่าแดด ป่าแดด สันโค้ง 9 2544 1
574 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ศรีมงคล 2 2544 1
575 ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน ป่าไม้สีเหลือง 3 2544 1
576 ป่าแดด สันมะค่า สันมะค่า 1 2544 1
577 ป่าแดด สันมะค่า สันป่าคาม 7 2544 1
578 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน หินแตก 1 2542 1
579 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ห้วยผึ้ง 2 2538 1
580 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน อาแหม 3 2539 1
581 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน หัวแม่คำ 4 2539 1
582 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ห้วยมุ 5 2539 1
583 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ผาเดื่อ 6 2538 1
584 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน แสนใจ 7 2540 1
585 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ห้วยหยวกป่าโซ 9 2544 1
586 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ห้วยหก 10 2542 1
587 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน มะหินกอง 11 2542 1
588 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน พะน้อย 12 2540 1
589 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองใน ต้นม่วง 13 2544 1
590 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ห้วยน้ำขุ่น 1 2536 1
591 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ห้วยไร่สามัคคี 2 2541 1
592 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ป่าคา 3 2540 1
593 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง สี่หลัง 4 2540 1
594 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อาหลู่ 5 2450 1
595 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง มูเซอป่ากล้วย 6 2541 1
596 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง อีก้อป่ากล้วย 7 2540 1
597 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง มูเซอลาบา 8 2539 1
598 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ลิเซ 9 2540 1
599 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง จะลอ 10 2542 1
600 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง สามัคคีเก่า 11 2537 1
601 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง ป่าซางนาเงิน 12 2542 1
602 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย เทอดไทย 1 2538 1
603 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย อากู่ 3 2538 1
604 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย ปูนะ 4 2538 1
605 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย แสนเมืองโก 2 2539 1
606 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย พญาไพรเล่าจอ 6 2543 1
607 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย พญาไพรเล่ามา 5 2544 1
608 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย แม่หม้อ 7 2544 1
609 แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย ม้งเก้าหลัง 9 2544 1
610 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก ธาตุ 4 2538 1
611 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก เลาสิบ 3 2539 1
612 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก อาแบ 7 2539 1
613 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก สันติคีรี 1 2540 1
614 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก อาแหละ 2 2542 1
615 แม่ฟ้าหลวง แม่สลองนอก ป่าคาสุขใจ 5 2544 1
616 แม่สาย โป่งงาม ห้วยปูแกง 5 2536 1
617 แม่สาย ศรีเมืองชุม หนองี่แจ่ง 4 2537 1
618 แม่สาย โป่งงาม มูเซอร์ผาฮี 11 2538 1
619 แม่สาย เวียงพางคำ ห้วยน้ำริน 7 2540 1
620 แม่สาย โป่งงาม บ้านผาฮี้ 10 2541 1
621 แม่สาย โป่งงาม ถ้ำ 1 2542 1
622 แม่สาย ศรีเมืองชุม ศรีป่าสัก 9 2542 1
623 แม่สาย ห้วยไคร้ สันต้นปุย 5 2542 1
624 แม่สาย ห้วยไคร้ สันยาว 3 2542 1
625 แม่สาย ห้วยไคร้ ฮ่องแฮ่หลวง 4 2542 1
626 แม่สาย ศรีเมืองชุม ท่าศาลา 7 2542 1
627 แม่สาย บ้านด้าย ป่าก๋อย 8 2543 1
628 แม่สาย บ้านด้าย ด้าย 1 2544 1
629 แม่สาย บ้านด้าย กิ่วพร้าว 2 2544 1
630 แม่สาย บ้านด้าย ดงป่าสัก 3 2544 1
631 แม่สาย บ้านด้าย สันปูเลย 5 2544 1
632 แม่สาย บ้านด้าย สันสลี 7 2544 1
633 แม่สาย โป่งผา หนองอ้อ 2 2544 1
634 แม่สาย โป่งงาม โป่งเหนือ 8 2544 1
635 แม่สาย โป่งงาม ดง 2 2544 1
636 แม่สาย แม่สาย เวียงหอม 4 2544 1
637 85 252 299

Excel PHP Reader by : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย